Influensarapport vecka 19, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 20 maj 2022 och redovisar influensaläget vecka 19 (9 – 15 maj). Nästa veckorapport publiceras 3 juni 2022.

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av influensa fortsatte att minska under vecka 19. Nationellt sett är influensaaktiviteten låg. Geografiska skillnader ses fortsatt och det är högst antal fall sett till befolkningsmängden i norra Sverige. Personer 65 år och äldre har fortsatt det högsta antalet fall sett till befolkningsmängden. Av alla de prover som hittills subtypats under säsongen i Sverige är det nästan enbart (99 procent) influensa A(H3) som påvisats.

Med anledning av att influensa fortfarande cirkulerar vill vi belysa vikten av diagnostik inom vården och tidig antiviral behandling för patienter med misstänkt influensa som tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom, oavsett vaccinationsstatus.

Under vecka 19 rapporterades 268 fall av laboratorieverifierad influensa varav 265 fall influensa A och 3 fall influensa B. Jämfört med föregående vecka minskade antalet fall med 17 procent. Under vecka 19 analyserades drygt 6 600 prover för influensa men uppgifter saknas från ett par laboratorier. Av de analyserade proverna var 4 procent positiva för influensa.

Webbsök visade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet under vecka 19 jämfört med föregående vecka. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på oförändrad nivå vecka 19, som är högre än motsvarande vecka under föregående säsonger. Förekomsten av luftvägsinfektioner i befolkningen var vecka 18, som är den senaste färdigrapporterade veckan, cirka 4 procent, vilket är på ungefär samma nivå som de föregående veckorna.

Webbsök för influensa

Förekomst av luftvägsinfektioner i befolkningen (halsorapport.se)

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Under vecka 19 rapporterades 3 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa A, se Figur 4. Sedan vecka 40 har totalt 109 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 95 patienter med influensa A (ej subtypad) och 14 patienter med influensa A(H3). Av dessa tillhörde 79 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien och Europa avtar influensaaktiviteten fortsatt men med stora skillnader mellan länderna. En smittspridning i hela eller delar av länderna rapporteras från 15 av 40 länder för vecka 18, främst med låg intensitet. I Danmark har antalet rapporterade fall minskat sedan slutet av mars och i Norge de senaste fyra veckorna. Hög intensitet rapporteras från Finland och Luxembourg, och medelhög intensitet från Georgien och Lettland.

Sammantaget i Europa har säsongen liknat den i Sverige, med en första topp i antalet rapporterade influensafall vecka 52, samt ytterligare en ökning under våren, med en bred topp vecka 10-15, därefter ett minskat antal fall. Mellan vecka 40 och vecka 18 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (98 procent) och sentinelprovtagningen (98 procent), varav majoriteten varit influensa A(H3N2) av de prover som subtypats.

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att antalet fall av influensa avtagit något sedan vecka 16.

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att provtagningen för influensa varit högre än tidigare säsonger.

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 19 var 4 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar en låg incidens i hela Sverige, något högre i Norrland än andra landsdelar..

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att ett lågt antal fall rapporterats i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under våren.

Intensivvårdade patienter med influensa

På grund av fördröjning i rapporteringen kan rapporterade patienter tillkomma för de senaste veckorna.

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 3 nya intensivvårdade patient med bekräftad influensa rapporterats under vecka 19

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att antalet influensafall på IVA varit lägre än tidigare säsonger och uppträtt i två perioder.

Säsongen 2020–2021 visas inte i diagrammet. Endast ett fall rapporterades via SIRI säsongen 2020-2021.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
Region Vecka 19 (Antal fall) Vecka 19 (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 9 5,7 183 115
Dalarna 17 5,9 429 149
Gotland 2 3,3 24 39
Gävleborg 0 0,0 148 51
Halland 10 2,9 376 111
Jämtland/ Härjedalen 13 9,8 161 122
Jönköping 9 2,5 298 81
Kalmar 10 4,0 396 160
Kronoberg 11 5,4 189 93
Norrbotten 22 8,8 545 218
Skåne 21 1,5 1 124 80
Stockholm 15 0,6 3 005 124
Sörmland 3 1,0 679 225
Uppsala 5 1,3 1 830 463
Värmland 32 11,3 445 157
Västerbotten 21 7,6 203 74
Västernorrland 15 6,1 214 88
Västmanland 12 4,3 755 271
Västra Götaland 23 1,3 941 54
Örebro 10 3,3 629 205
Östergötland 8 1,7 461 98
Totalt: 268 2,6 13 035 125

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se Figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.