Influensarapport vecka 2, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 21 januari 2022 och redovisar influensaläget vecka 2 (10 – 16 januari).

Läget i Sverige

Flera övervakningssystem visar på en fortsatt minskad influensaaktivitet i hela landet under vecka 2 jämfört med vecka 1. Totalt rapporterades 321 fall vecka 2, varav 311 fall influensa A och 10 fall influensa B. På grund av den breda provtagningen för covid-19 där många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2, är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger. Utvecklingen hittills har visat ett ökat antal fall fram till vecka 50, följt av en nedgång som varit ovanligt brant. Erfarenheter från tidigare säsonger har visat att influensaaktiviteten ofta mattas av något under jul- och nyårshelger då många är lediga, för att sedan öka igen från mitten av januari. Hittills ses inga tecken på en ökad spridning av influensa. Restriktioner för att begränsa spridningen av covid-19 kan även ha påverkat spridningen av influensa. Hur influensaaktiviteten utvecklas kommande veckor är svårt att förutspå, därför följer Folkhälsomyndigheten influensaläget noga. Veckans rapport innehåller ett specialavsnitt om vaccinationstäckning.

Efter en nedgång vid årsskiftet ökade antalet prover analyserade för influensa i januari. Under vecka 2 analyserades det högsta antalet prover för influensa hittills sedan rapporteringen startade vecka 40 2021, se Figur 1B. Av de analyserade proverna var 1 procent positiva för influensa, vilket är betydligt lägre än veckorna innan årsskiftet. Under vecka 2 var antalet bekräftade fall per 100 000 invånare högst i Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Västmanland, Kalmar och Kronoberg.

Antal bekräftade fall per 100 000 invånare minskade i samtliga åldersgrupper vecka 2. Högst incidens sågs bland personer 65 år och äldre, se Figur 3. Sammantaget sedan vecka 40 är andelen laboratorieverifierade fall högst i åldersgruppen 15-39 år (35 procent) följt av personer 65 år och äldre (24 procent).

Av de prover som subtypats hittills i Sverige är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats, vilket medför att äldre åldersgrupper kan komma att drabbas hårdare under säsongen eftersom de ofta har sämre immunitet mot A(H3N2).

Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en ökande och låg andel samtal under vecka 2. Webbsök för influensa visade på en låg och minskande aktivitet vecka 2 både nationellt och i samtliga landsdelar. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Den pågående spridningen av covid-19 samt ett förändrat beteende under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen har 13 prover analyserats för influensa under vecka 2 och alla var negativa för influensa A och B.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills har 3 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 2, se Figur 4. Från vecka 40 och fram till och med vecka 1 har totalt 68 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 58 patienter med influensa A (ej subtypad) och 10 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 47 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien är influensaaktiviteten låg i både Norge och Danmark vecka 2. I Danmark minskade antalet laboratorieverifierade fall för andra veckan i rad och under vecka 2 rapporterades 37 fall av influensa. I Norge rapporterades 107 fall influensa A och ännu ses ingen tendens på ökad förekomst av influensa sedan december.

I övriga Europa minskade både antalet laboratorieverifierade fall och fall inom sentinelprovtagningen under vecka 1 jämfört med föregående veckor i december. Mellan vecka 40 och vecka 1 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (98 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (95 procent) och sentinelprovtagningen (94 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och covid-19) och den breda provtagningen för covid-19 medför att fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se figur 2. Detta medför att fler fall av influensa påvisas jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data. Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa och analyserar i snitt 13 procent av landets alla prover varje vecka, från att tidigare ha stått för cirka 3 procent av alla prover. Detta har påverkat statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Special: Vaccinationstäckningen mot säsongsinfluensa

Folkhälsomyndigheten publicerar preliminär statistik över vaccinationstäckningen mot influensa under säsongens gång. Sammanställningarna baseras på data från de regioner som har möjlighet att löpande ta fram vaccinationsstatistik per åldersgrupp. I årets rapportering deltar smittskyddsenheterna i Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Västmanland och Region Östergötland. Befolkningen i dessa regioner utgör cirka hälften av Sveriges befolkning.

Utifrån rådande pandemi och den ökade efterfrågan på influensavaccination som förväntades beslöt Folkhälsomyndigheten och landets Smittskyddsläkare att personer i riskgrupper skulle prioriteras för vaccination mot säsongsinfluensa under de första veckorna av vaccinationsarbetet, följt av vård- och omsorgspersonal. Höstens allmänna vaccinationsinsatser mot säsongsinfluensa startade samma vecka som tidigare år, vecka 45 (9 november) men redan i mitten av oktober påbörjades influensavaccinationerna för personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) som vaccinerades med högdosvaccin. Under samma period erbjöds vissa åldersgrupper (utanför SÄBO) både påfyllnadsdos mot covid-19 och vaccination mot säsongsinfluensa samtidigt. Detta medför att vaccinationsarbetet har startat tidigare i år jämfört med hösten 2020.

Sammantaget visar den andra preliminära sammanställningen av statistik över vaccinationstäckningen på en stor efterfrågan på influensavaccin. Totalt har cirka 65 procent av personer 65 år och äldre (knappt 720 000 individer) vaccinerat sig fram till och med 31 december 2021 i ovan nämnda regioner. Andelen vaccinerade personer i åldersgruppen 65 år och äldre ligger på en mycket högre nivå jämfört med samma tidpunkt hösten 2020 (56 procent), vilket i sin tur var högre än de föregående fem säsongerna (44–48 procent), se figur S1. Det är troligt att en del efterregistreringar kommer att ske, vilket medför att statistiken över vaccinationstäckningen kan komma att förändras. Den slutgiltiga vaccinationstäckningen i åldersgruppen 65 år och äldre kommer att sammanställas våren 2022 och då med data från samtliga regioner.

Vaccinationstäckning per åldersgrupp

Vaccinationstäckningen är högst bland personer mellan 75 och 84 år samt de 85 år och äldre, där cirka 71 procent är vaccinerade, följt av personer mellan 65 och 74 år (59 procent), se tabell S1. Vaccinationstäckningen är högre i samtliga åldersgrupper från åldersgruppen 40-64 år och äldre, jämfört med samma tidpunkt hösten 2020.

Bland personer under 65 år har cirka 4 procent vaccinerats till och med 31 december, vilket är högre än vid samma tidpunkt föregående säsonger (cirka 2 procent). Det saknas information om riskgruppstillhörighet för vaccinerade under 65 år från de flesta regioner men på grund av årets prioritering är det sannolikt att de flesta tillhör en riskgrupp eller jobbar inom vård och omsorg. Vaccinationer utförda inom exempelvis företagshälsovård ingår oftast inte i datainsamlingen.

Fler vaccinationer givna i alla regioner som deltar

Vaccinationstäckningen är högre jämfört med samma tidpunkt hösten 2020 i samtliga regioner som ingår i insamlingen. Nästan alla regioner har nått till 60 procent vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre. Flera regioner har nått fler än 70 procent, nämligen Region Jönköping, Region Kronoberg och Region Värmland. Med 78 procents vaccinationstäckning i åldersgruppen har Region Värmland nått WHO och ECDC:s mål på 75 procent i åldersgruppen. Största ökningarna jämfört med föregående säsong ses i Jämtland Härjedalen, Kalmar och Västernorrland där vaccinationstäckningen ökat med mer än 15 procentenheter.

Det är som vanligt stora variationer i täckningsgraden mellan regionerna. Detta beror till viss del på att alla givna doser inte registreras inom vissa regioner (se även kommentar till vaccinationsstatistiken).

Kommentar till vaccinationsstatistiken

Insamling 1 har varje säsong gjorts efter cirka fyra veckors vaccinationskampanj: för 2017-2018 till 2018-2019 samt 2020-2021 inbegriper insamling 1 vaccinationer från en vaccinationsstart cirka 3–8 november till och med 30 november. För 2019-2020 ingår perioden 19 november – 15 december. För 2020-2021 och 2021-2022 sträcker sig perioden för insamling 1 från vaccinationsstart till vecka 48 respektive år; det vill säga till 30 november 2020 respektive 5 december 2021. Insamling 2 har varje säsong gjorts efter cirka två månaders vaccinationskampanj, oftast november-december. Insamling 2 för 2019-2020 innefattar 19 november – 15 januari. För samtliga år ingår även eventuella vaccinationer som utförts innan vaccinationsstarten. Ingående regioner har varierat över tid men är desamma för de senaste två säsongerna.

Olika sätt att skatta vaccinationstäckningen har använts i respektive region, vilket gör att skattningarna inte är helt jämförbara. Statistiken baserar sig på befolkningen i länet den 1 november respektive år enligt data från SCB. Statistiken från Jämtland Härjedalen inkluderar endast vaccinationer givna inom vården. Doser givna vid olika typer av äldreboenden, m.m. fångas därmed inte, vilket betyder att täckningsgraden underskattas. I Region Norrbotten registreras sedan 13 december 2021 inte längre vaccinationer givna i regionens regi i regionens register utan i journalsystemet, medan kommunala och privata vårdgivare använder registret. Data är inkompletta avseende doser givna inom regionen. Statistiken från Region Stockholm innefattar endast patienter i riskgrupp. Region Västernorrland har bytt journalsystem för registrering av vaccination mellan 2020 och 2021.

Figur S1. Andel vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre, fem säsonger.

Linjediagram som visar att andelen vaccinerade ökar som mest från start till första datainsamlingen. Årets kurva ligger högre än föregående 4 år.

Tabell S1. Andel vaccinerade per åldersgrupp insamling 2, 2020 respektive 2021.
Åldersgrupp Befolkningsunderlag 1 nov 2021 Andel vaccinerade, insamling 2 2020 (%) Andel vaccinerad, insamling 2 2021 (%)
0-17 1 144 172 0,4 0,3
18-39 1 536 128 2,2 2,4
40-64 1 692 290 6,4 7,5
65-74 557 229 52,0 59,1
75-84 404 033 63,3 71,2
85+ 141 558 60,1 71,5
Totalt 5 475 410 14,1 16,2
Tabell S2. Andel vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre per region, till och med insamling 2, 2020 respektive 2021, samt datakälla för 2021.
Region Andel vaccinerade 65+, insamling 2, 2020 (%) Andel vaccinerade 65+, insamling 2, 2021 (%) Datakälla (2021)
Region Gävleborg 56 64 Register samt webbformulär
Region Jämtland Härjedalen 44 64 Journalsystem
Region Jönköpings län 66 73 Register
Region Kalmar län 54 69 Register
Region Kronoberg 64 74 Journalsystem
Region Norrbotten 60 65 Journalsystem och Register
Region Stockholm 53 59 Register
Region Sörmland 60 63 Register
Region Värmland 69 78 Register
Region Västernorrland 41 65 Journalsystem
Region Västmanland 60 67 Journalsystem
Region Östergötland 65 68 Journalsystem
Genomsnitt 56 65

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 2 har 321 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 2 har 25914 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 2 var 1 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar att Norrland hade högst incidens i Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 2

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att fallen minskat i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 2

Intensivvårdade patienter med influensa

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 3 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 2

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 3 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 2

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Aktuell vecka (Antal fall) Aktuell vecka (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 4 2,5 117 74
Dalarna 12 4,2 222 77
Gotland 1 1,7 14 23
Gävleborg 4 1,4 132 46
Halland 11 3,3 211 63
Jämtland/ Härjedalen 15 11,4 65 50
Jönköping 3 0,8 236 65
Kalmar 22 8,9 152 62
Kronoberg 11 5,4 84 42
Norrbotten 30 12,0 427 171
Skåne 29 2,1 553 40
Stockholm 32 1,3 2765 116
Sörmland 11 3,7 656 219
Uppsala 18 4,6 1769 455
Värmland 9 3,2 154 54
Västerbotten 13 4,8 104 38
Västernorrland 11 4,5 108 44
Västmanland 25 9,0 658 237
Västra Götaland 28 1,6 649 37
Örebro 15 4,9 573 187
Östergötland 17 3,6 409 88
Totalt: 321 3,1 10 058 97