Influensarapport vecka 20-21, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 3 juni 2022 och redovisar influensaläget vecka 20 och 21 (16 – 29 maj).

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av influensa fortsatte att minska under vecka 20 och 21. Nationellt sett är influensaaktiviteten låg. Geografiska skillnader ses fortsatt och det är högst antal fall sett till befolkningsmängden i norra Sverige. Av alla de prover som hittills subtypats under säsongen i Sverige är det nästan enbart (99 procent) influensa A(H3) som påvisats.

Under vecka 20 rapporterades 242 fall av laboratorieverifierad influensa varav 236 fall influensa A och 6 fall influensa B. Vecka 21 rapporterades 204 fall av laboratorieverifierad influensa varav 193 fall influensa A och 11 fall influensa B. Jämfört med föregående vecka minskade antalet fall med 18 procent. Under vecka 20 analyserades drygt 6 800 prover för influensa och av de analyserade proverna var 4 procent positiva för influensa. Insamlingen av nämnardata avslutades för säsongen vecka 20.

Webbsök visade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet under vecka 20 och 21. Nivån är högre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på oförändrad nivå vecka 21, som är högre än motsvarande vecka under föregående säsonger.

Webbsök för influensa

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Under vecka 20 och 21 rapporterades 1 ny intensivvårdad patient med bekräftad influensa A respektive vecka, se Figur 4. Sedan vecka 40 har totalt 111 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 97 patienter med influensa A (ej subtypad) och 14 patienter med influensa A(H3). Av dessa tillhörde 81 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien och Europa avtar influensaaktiviteten fortsatt och närmar sig säsongsavslut, med vissa regionala skillnader i spridning. En smittspridning i hela eller delar av länderna rapporteras från 8 av 39 länder för vecka 20, främst med låg intensitet medan 12 länder har avslutat sin säsong. Mellan vecka 40 och vecka 20 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (98 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent), varav majoriteten varit influensa A(H3N2) av de prover som subtypats.

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att antalet fall av influensa avtagit något sedan vecka 16.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar en låg incidens i hela Sverige, något högre i Norrland än andra landsdelar.

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att ett lågt antal fall rapporterats i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under våren.

Intensivvårdade patienter med influensa

På grund av fördröjning i rapporteringen kan rapporterade patienter tillkomma för de senaste veckorna.

Figur 4. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 2 nya intensivvårdade patient med bekräftad influensa rapporterats under vecka 20 och 21

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
Region Vecka 21 (Antal fall) Vecka 21 (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 0 0,0 0 0
Dalarna 1 0,3 1 0
Gotland 3 4,9 3 5
Gävleborg 3 1,0 3 1
Halland 4 1,2 4 1
Jämtland/ Härjedalen 17 12,9 17 13
Jönköping 4 1,1 4 1
Kalmar 7 2,8 7 3
Kronoberg 8 3,9 8 4
Norrbotten 22 8,8 22 9
Skåne 14 1,0 14 1
Stockholm 20 0,8 20 1
Sörmland 3 1,0 3 1
Uppsala 10 2,5 10 3
Värmland 23 8,1 23 8
Västerbotten 13 4,7 13 5
Västernorrland 8 3,3 8 3
Västmanland 3 1,1 3 1
Västra Götaland 28 1,6 28 2
Örebro 5 1,6 5 2
Östergötland 8 1,7 8 2
Totalt: 204 2,0 204 2

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20 2022 pågår den förstärkta övervakningen av influensa. På grund av den pågående smittspridningen omfattar denna rapport även vecka 21. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se Figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.