Influensarapport vecka 3, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 28 januari 2022 och redovisar influensaläget vecka 3 (17 – 23 januari).

Läget i Sverige

Influensaaktiviteten fortsatte att avta i hela landet under vecka 3. Antalet laboratorieverifierade fall har minskat mycket sedan vecka 50. Totalt rapporterades 134 fall vecka 3, varav 126 fall influensa A och 8 fall influensa B. Av de prover som subtypats hittills i Sverige under säsongen är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats. Utvecklingen sedan årsskiftet är ovanlig och skiljer sig från en typisk influensasäsong, då smittspridningen vanligtvis ökar från mitten av januari när vi återvänder till våra skolor och arbetsplatser. Hittills ses inga tecken på en ökad spridning av influensa utan en mycket låg influensaaktivitet. Restriktioner för att begränsa spridningen av covid-19 kan ha minskat spridningen av influensa. Hur influensaaktiviteten utvecklas kommande veckor är svårt att förutspå, därför följer Folkhälsomyndigheten influensaläget noga. På grund av den breda provtagningen för covid-19 där många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2, är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Under vecka 3 analyserades över 25 000 prover för influensa, se Figur 1B. Av de analyserade proverna var 0,5 procent positiva för influensa, vilket är betydligt lägre än veckorna innan årsskiftet.

Antal bekräftade fall per 100 000 invånare har minskat de senaste tre veckorna i samtliga åldersgrupper. Antalet rapporterade fall per 100 000 invånare var liknande i alla åldersgrupper under vecka 3, se Figur 3. Totalt sett till antalet rapporterade fall per 100 000 individer sedan vecka 40 har incidensen varit högst bland barn 5-14 år, följt av 65 år och äldre. Sammantaget sedan vecka 40 är andelen laboratorieverifierade fall högst i åldersgruppen 15-39 år (35 procent) följt av personer 65 år och äldre (24 procent).

Webbsök för influensa visade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet under vecka 3 jämfört med föregående vecka. Nivån är lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en ökande och medelhög andel samtal under vecka 3. Den pågående spridningen av covid-19 samt ett förändrat beteende under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen har 13 prover analyserats för influensa under vecka 3 och alla var negativa för influensa A och B.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills har inga nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 3, se Figur 4. Från vecka 40 och fram till och med vecka 3 har totalt 69 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 59 patienter med influensa A (ej subtypad) och 10 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 48 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien var influensaaktiviteten fortsatt låg i både Norge och Danmark vecka 3 och ännu ses ingen tendens på ökad förekomst av influensa sedan årsskiftet. I Danmark rapporterades 35 fall av influensa under vecka 3 medan Norge rapporterade 130 fall influensa.

I övriga Europa minskade både antalet laboratorieverifierade fall och fall inom sentinelprovtagningen för andra veckan i rad under vecka 2. Mellan vecka 40 och vecka 2 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (94 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Veckorapporten för Europa från ECDC och WHO-Europa (Flu News Europe.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa A (64 procent) än influensa B (36 procent) från 27 december 2021 till 9 januari 2022. Av de prover som subtypats var 96 procent influensa A(H3N2) och 4 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B-prover som linjetypats var det uteslutande B/Victoria (100 procent).

WHO:s senaste influensauppdatering

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och covid-19) och den breda provtagningen för covid-19 medför att fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se figur 2. Detta medför att fler fall av influensa påvisas jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data. Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa och analyserar i snitt 14 procent av landets alla prover varje vecka, från att tidigare ha stått för cirka 3 procent av alla prover. Detta har påverkat statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 3 har 134 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 3 har 25638 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 3 var 0,5 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar att Norrland hade högst incidens i Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 3

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att fallen minskat i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 3

Intensivvårdade patienter med influensa

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 0 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 3

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 0 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 3

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
RegionAktuell vecka (Antal fall)Aktuell vecka (Antal fall per 100 000 invånare)Kumulativt under säsongen (Antal fall)Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 2 1,3 119 75
Dalarna 3 1,0 225 78
Gotland 0 0,0 14 23
Gävleborg 1 0,3 133 46
Halland 9 2,7 220 65
Jämtland Härjedalen 2 1,5 67 51
Jönköping 4 1,1 240 66
Kalmar 7 2,8 159 65
Kronoberg 4 2,0 88 44
Norrbotten 21 8,4 448 179
Skåne 17 1,2 571 41
Stockholm 9 0,4 2 782 116
Sörmland 2 0,7 658 220
Uppsala 8 2,1 1 777 458
Värmland 5 1,8 159 56
Västerbotten 11 4,0 115 42
Västernorrland 5 2,0 131 54
Västmanland 8 2,9 666 240
Västra Götaland 5 0,3 657 38
Örebro 8 2,6 581 190
Östergötland 3 0,6 412 88
Totalt: 134 1,3 10 222 98