Influensarapport vecka 40, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 15 oktober 2021 och redovisar aktuellt influensaläge samt sammanfattar information om influensavaccination till hösten och vilka övervakningssystem för influensa som kommer att användas vid Folkhälsomyndigheten under säsongen 2021–2022.

Sammanfattning

Under sommaren (vecka 21–39) har 18 fall av influensa rapporterats i Sverige. Av dessa var 15 influensa A och 3 influensa B. Det är färre fall jämfört med motsvarande period 2015 till 2019. Av influensa A-fallen har 7 fall subtypats till influensa A(H3N2) och 1 till influensa A(H1N1)pdm09. Under vecka 40 rapporterades 5 fall av influensa A. Sporadiska fall av influensa är förväntade under sommarmånaderna då personer reser utomlands och smittas där. Inget övervakningssystem visar tecken på att kommande vinters epidemi har startat.

I Europa har endast sporadiska fall rapporterats under sommaren (veckorna 21–39) med en viss ökning av influensa A(H3N2) de senaste två veckorna. Veckorapporten FluNewsEurope från ECDC och WHO som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag med start den 10 oktober.

FluNewsEurope

Globalt var spridningen av influensa vid mitten av september 2021 lägre än vanligt i stora delar av världen men en långsamt ökande aktivitet syns på norra halvklotet. I södra Asien förekom viss smittspridning av influensa A(H3N2) och B/Victoria, i regionen som sträcker sig från Iran till Indien och Bangladesh. Influensasäsongen på det södra halvklotet brukar vanligtvis gå mot sitt slut denna tid på året men hittills har gränsvärdet för epidemistart ännu inte passerats.

Mer i WHO:s senaste influensauppdatering

Det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas och vilka influensasorter som kommer att cirkulera. Folkhälsomyndigheten kommer att följa influensaläget noggrant och uppdatera läget varannan vecka till dess att aktiviteten ökar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en prioritering av influensavaccinationer under hösten. Vaccination mot influensa bör där det är möjligt samordnas med vaccination mot covid-19 utifrån de rekommendationer som finns och om standarddos influensavaccin finns tillgängligt. Prioritet ska ges till vaccination mot covid-19. Allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas runt 9 november. Vaccinationer mot influensa på särskilda boenden (SÄBO) kan påbörjas tidigare. Läs mer i avsnitt nedan Prioritering och tidsplan hösten 2021.

Figur 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka under sommarperioden vecka 21 till 39, 2017-2021.

Linjediagram som visar antalet fall per vecka under sommarperioden, varje år. Vissa år syns flera fall i slutet av maj. Linjerna veckorna därefter visar på ett lågt antal fall som sporadiskt går något upp eller ned.

Vaccination mot influensa 2021–2022

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper erbjuds vaccination mot säsongsinfluensa för att skydda personer som löper en ökad risk för svår influensasjukdom. Uppdaterade rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper publicerades den 13 oktober 2021.

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Prioritering och tidsplan hösten 2021

Under en pågående pandemi är det särskilt viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot säsongsinfluensa bland personer i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal för att skydda personer som riskerar svår sjukdom på grund av influensainfektion. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten en prioritering av vaccinationer under hösten enligt nedan. Implementeringen kan skilja sig något beroende på regionala förutsättningar. Följande tidsplan för vaccination rekommenderas:

 • Vaccination mot influensa bör där så är möjligt samordnas med vaccination mot covid-19 utifrån de rekommendationer som finns och om standarddos influensavaccin finns tillgängligt. Prioritet ska ges till vaccination mot covid-19.
  Mer i Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19
 • Allmän influensavaccination av riskgrupper påbörjas cirka 9 november. Fram till och med 21 november erbjuds följande grupper vaccination mot influensa: personer 65 år och äldre samt medicinska riskgrupper under 65 år inklusive hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Om det finns indikation för en dos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som standarddos influensavaccin.
 • Vaccinationer mot influensa på särskilda boenden (SÄBO) kan påbörjas tidigare än 9 november. Högdos influensavaccin och vaccin mot covid-19 separeras med minst 7 dagar.
 • Från 22 november erbjuds vård- och omsorgspersonal vaccination.

Influensavaccindoser bör sparas för vaccination av personer i medicinska riskgrupper som tillkommer under senare delen av influensasäsongen, till exempel på grund av nytillkommen medicinsk orsak eller graviditet. Se även avsnittet Prioritering vid vaccinbrist.

 • Från 6 december och framåt kan övriga personer erbjudas vaccination mot influensa.

Privata aktörer uppmanas följa dessa prioriteringar.

Fördjupad information om influensavaccin

Information om influensavacciner med särskilda fördjupningar inom effektivitet, principer och typer av vaccin finns på Folkhälsomyndighetens webbplats och uppdateras inför kommande säsong och kontinuerligt vid behov.

Frågor och svar

Tillgängliga vaccin och vilka stammar som ingår

Information om vilka influensavacciner som är godkända i Sverige återfinns på Läkemedelsverkets information om vaccin mot säsongsinfluensa. Samtliga vacciner för säsongen 2021-2022 ger skydd mot influensatyperna A(H1N1)pdm09, A(H3N2), B/Victoria och B/Yamagata. Denna säsongs influensavaccin innehåller:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-likt virus
 • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-likt virus
 • B/Washington/02/2019, B/Victoria-likt virus
 • B/Phuket/3073/2013, B/Yamagata-likt virus.

WHO:s beslut om vaccin för norra halvklotet 2021-2022

Vaccin mot säsongsinfluensa 2021–2022 (Läkemedelsverket.se)

Rekommendation för södra halvklotets 2022 säsong

Den 24 september 2021 genomförde Världshälsoorganisationen (WHO) ett möte för att ta fram rekommendationer för vaccinproduktionen avseende södra halvklotets vintersäsong (maj–september 2022). Två stammar byttes gentemot de stammar som ingår i vaccinet för norra halvklotet säsongen 2021-2022; stammen för A(H3N2) byttes till A/Darwin/9/2021 (H3N2)-likt virus och stammen för B/Victoria byttes till B/Austria/1359417/2021. Vaccinet för södra halvklotet 2022 kommer utöver dessa även innehålla A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-likt virus och B/Phuket/3073/2013, B/Yamagata-likt virus.

WHO:s beslut om södra halvklotets vaccin 2022

Presentationer från Influensadagen 2021

Den 1 oktober hölls Influensadagen som ett digitalt möte. Presentationer och inspelning finns tillgängliga i cirka 2 månader.

Influensadagen 2021

Antivirala läkemedel mot influensa

När det gäller patienter som är allvarligt sjuka eller tillhör en riskgrupp, inklusive gravida, rekommenderas behandlande läkare ta ställning till att ge antiviral behandling, oavsett typ av influensa. Postexpositionsprofylax kan rekommenderas vid hushållsexposition till personer i en riskgrupp, inklusive gravida. I sällsynta fall kan preexpositionsprofylax rekommenderas. För rekommendationer om antiviral behandling hänvisas till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.

Läkemedel vid influensa – behandlingsrekommendation (Läkemedelsverket.se)

Årsrapporter om influensasäsongen 2020–2021

En preliminär sammanfattning av säsongen på svenska publicerades 10 juni 2021 och återfinns i arkivet för Influensarapporterna 2020-2021. En uppdaterad sammanfattning av säsongen på engelska publicerades den 1 oktober 2021, Influenza in Sweden: 2020–2021 Season. Rapporten innehåller uppdaterade epidemiologiska data och detaljerad information om den mikrobiologiska diagnostiken och de genetiska analyserna som en återrapportering till WHO.

Influenza in Sweden: 2020–2021 Season

Övervakningssystem 2021–2022

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer under säsongen att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige.

Sentinelövervakning

Sentinelprovtagning innebär att läkare inom öppenvården tar näsprov från patienter med influensaliknande sjukdom eller akut respiratorisk infektion och skickar in proven till Folkhälsomyndigheten för kostnadsfri analys för influensa och covid-19. På så vis går det att fastställa hur stor andel av de provtagna patienterna som verkligen har influensa och vilka influensatyper som cirkulerar. Övervakningen ger en bild av spridningen i samhället. Patienter som provtas inom öppenvården har oftast mildare sjukdom än de som provtas inom slutenvården och kompletterar därför övervakningen som sker via anmälningsplikten. Dessutom kan proverna ingå i den fördjupade viruskarakteriseringen, vilken ger svar på om cirkulerande virus liknar de aktuella vaccinstammarna och om det förekommer resistens mot antivirala läkemedel.

Vi söker fler sentinelprovtagare!

Alla mottagningar eller enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna att anmäla sig. Även om ni var med förra året behöver ni anmäla er igen, så att vi får uppdaterade patientunderlag och kontaktuppgifter.

Laboratorierapportering

Sedan 1 december 2015 är alla fall av influensa anmälningspliktiga från laboratorium enligt smittskyddslagen. Anmälningsplikten innebär att laboratorieanmälan ska göras för alla patienter som har en positiv laboratorieanalys för influensa. Anmälan kan innehålla information om sub- eller linjetyp i de fall dessa analyser utförs av respektive laboratorium men det finns inget krav att utföra sub-/linjetypning av prover. Data inkommer löpande och analyseras veckovis samt vid behov.

Antal testade individer

Varje vecka sammanställer Folkhälsomyndigheten antalet individer som testats för pågående influensainfektion.

Fördjupad viruskarakterisering

För att Folkhälsomyndigheten ska kunna följa vilka virustyper som cirkulerar ombeds de svenska laboratorierna att skicka in ett urval influensapositiva prover för sub- och linjetypning. Laboratorierna ombeds särskilt att skicka in prover från patienter som är svårt sjuka, har insjuknat trots vaccinering (så kallade vaccinationsgenombrott) samt från patienter som inte svarar på antiviral behandling. Förutom sub- och linjetypning väljer Folkhälsomyndigheten ut ett representativt antal prover för ytterligare karaktärisering av vaccinlikhet (genotypisk), samt av känslighet (geno- och fenotypisk) för antiviraler. Ett antal prover isoleras och skickas till WHO-laboratoriet i Storbritannien för antigenisk karaktärisering med specifika illersera avseende vaccinlikhet. Därigenom kan de svenska proverna bidra till valet av stammar som ska ingå i nästa säsongs influensavaccin.

Intensivvårdade patienter med influensa

Genom Svenska Intensivvårdsregistret influensamodul (SIRI) sker övervakning av intensivvårdade patienter med influensa. Genom registreringen i SIRI följder Folkhälsomyndigheten löpande antalet patienter med laboratoriebekräftade influensainfektion som påbörjat intensivvård – oavsett vilken typ eller subtyp av influensa som orsakat sjukdomen. Systemet bidrar till att tidigt kunna identifiera en ökning av antalet intensivvårdade patienter samt att under säsongen få en ökad förståelse av de allvarliga fallen av influensa samt influensaepidemins utveckling. Med hjälp av insamlad data kan vi också beskriva vilka åldersgrupper och riskgrupper som blir svårt sjuka samt vilka influensavirus som orsakar sjukdomen. Systemet visar till viss del belastningen på intensivvården. Viss fördröjning i rapporteringen förekommer, vilket betyder att antalet intensivvårdade patienter per vecka kan komma att ändras.

Svenska Intensivvårdsregistret influensamodul (SIRI)

Avlidna inom 30 dagar

Eftersom alla laboratorieverifierade fall är anmälningspliktiga har Folkhälsomyndigheten möjlighet att koppla ihop samtliga influensafall med dödsregistret (Skatteverket) för att få dödsdatum för de som har avlidit. Antalet influensarelaterade dödsfall uppskattas genom att beräkna tiden mellan influensadiagnos och död. Om 30 dagar eller mindre har gått så har personen dött i nära anslutning till en influensadiagnos och ingår då i den här statistiken. Detta mått kan fånga dödsfall som är orelaterade till influensasjukdomen men utelämnar influensarelaterade dödsfall som inträffar efter 30 dagar. Måttet utelämnar också alla som kan ha avlidit av influensa utan att få en laboratorieverifierad influensadiagnos, vilket ger ett stort mörkertal. Därför kompletteras det med analyser av överdödligheten (se nedan).

Överdödlighet

Som en del av det europeiska samarbetsprojektet EuroMoMo analyserar Folkhälsomyndigheten varje vecka det totala antalet dödsfall i Sverige oavsett orsak (på engelska så kallad all-cause mortality) som jämförs mot ett förväntat värde. Dödsfall utöver det förväntade värdet kallas överdödlighet och kan ha olika förklaringar som exempelvis kallt eller varmt väder eller hög aktivitet av infektionssjukdomar som t.ex. influensa eller covid-19. Analyser sker både nationellt och regionalt samt för specifika åldersgrupper. Resultat visas genom en veckorapport på sidan för analyser och prognoser om covid-19. Utvärdering av modeller för att uppskatta den influensa- respektive covid- och temperaturrelaterad överdödligheten pågår.

Vaccinationstäckning

Folkhälsomyndigheten kommer som vanligt att göra flera datainsamlingar från de regioner som har möjlighet att ta ut data på influensavaccinationer per åldersgrupp. Utifrån denna statistik tar vi fram preliminära uppskattningar av vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre och personer under 65 år. Dessa preliminära uppskattningar planerar vi att publicera innan jul, i mitten av januari och i slutet av säsongen. Sedan samlas även uppgifter om vaccinationstäckningen bland personer 65 år och äldre in från samtliga av landets 21 smittskyddsläkare för sina respektive regioner vid slutet av säsongen. Statistik om vaccinationstäckningen mot influensa sammanfattas säsongsvis.

Statistik om vaccinationstäckningen mot influensa

Syndromövervakning

Då influensa för det stora flertalet ger symptom som inte kräver sjukhusvård, är det viktigt att kunna mäta sjukligheten hos dem som inte uppsöker sjukvården. Folkhälsomyndigheten använder flera datakällor för syndromövervakning av influensa.

Hälsorapport

Som en del av övervakningen pågår sedan vecka 13, 2020 en veckovis rapportering av symptom genom webbpanelen Hälsorapport. Hälsorapport består av en grupp inbjudna personer från hela Sverige som tillsammans hjälper Folkhälsomyndigheten att få en bild av befolkningens hälsa. Data från Hälsorapport viktas för att uppskatta hur svaren skulle se ut i hela Sveriges befolkning. Vi följer resultaten från Hälsorapport kontinuerligt gällande den uppskattade andelen i befolkningen med influensaliknande sjukdom per vecka. Influensaliknande sjukdom har definierats som hastigt insjuknande med något av följande symtom: halsont, andningssvårigheter eller hosta, i kombination med något av följande: feber, frossa, muskelvärk, huvudvärk eller påtaglig sjukdomskänsla. Många virus orsakar influensaliknande sjukdom vilket betyder att förekomsten av luftvägssymtom inte enbart speglar smittspridningen av influensa.

Webbpanelen Hälsorapport

Webbsök för influensa

Varje vecka får Folkhälsomyndigheten uppgifter om antalet sökningar gjorda på influensa och influensasymptom på 1177 Vårdguidens webbplats. Data matas in i en statistisk modell som uppskattar andelen personer i öppenvården med influensaliknande sjukdom, vilket är ett de traditionella influensamåtten. Erfarenhet från tidigare säsonger visar att modellens uppskattningar följer laboratorierapporteringen väl, och att den ger en tidig indikation på omfattningen av influensaspridningen. Webbsök publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats varje måndag. Därmed kan systemet utgöra ett komplement till Folkhälsomyndighetens influensarapporter som publiceras på fredagar.

Webbsök för influensa

Samtal till 1177 Vårdguiden

Varje vecka analyseras statistik över de telefonsamtal om influensarelaterade symtom som inkommit till regionernas telefonrådgivningstjänst 1177 Vårdguiden genom verktyget Hälsoläge. Statistiken baseras på de kontaktorsaker som sjuksköterskorna på de olika sjukvårdsrådgivningarna registrerat. Om en person beskriver flera symtom registreras det primära symtomet som kontaktorsak. Endast en kontaktorsak till samtalet kan anges. Feber och hosta, bland barn och vuxna kan relateras till influensa med feber bland barn som den starkaste indikatorn för influensaaktivitet.

Hälsoläge: Syndromövervakning

Antiviralförsäljning

Varje måndag får Folkhälsomyndigheten data från eHälsomyndigheten på föregående veckas försäljning av antiviraler mot influensa (zanamivir och oseltamivir). Data innehåller information om antal sålda antiviraler från samtliga försäljningssätt, dvs. med recept, dos och rekvisitioner (inom öppen- och slutenvård).