Influensarapport vecka 49, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 17 december 2021 och redovisar influensaläget vecka 49 (6 – 12 december).

Läget i Sverige

Antalet fall av influensa har mer än fördubblats mellan vecka 48 och 49 och totalt 1 761 fall rapporterades vecka 49, varav 1 757 fall influensa A och 4 fall influensa B. Antalet fall har ökat under hösten och epidemin är igång sedan vecka 48. På grund av den breda provtagningen för covid-19 är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger, eftersom många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger. Sammantaget visar flera system på en ökande influensaaktivitet som är normal för årstiden. Veckans rapport innehåller specialavsnitt om viruskaraktärisering samt andra orsaker till luftvägsinfektion.

Det är regionala skillnader i influensaaktiviteten med högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare i delar av Svealand som Sörmland, Stockholm, Västmanland, Uppsala och Örebro. I de flesta regionerna ökade också provtagningen vecka 49. Skillnader per region kan bero på skillnader i såväl smittspridning som provtagning, vilket behöver beaktas i tolkning av data. Av de fall som rapporterats sedan vecka 40 är det främst fall bland personer 15-39 år (40 procent) och barn 5-14 år (23 procent), vilket också är en effekt av den breda provtagningen.

Totalt analyserades 18 881 prover för influensa under vecka 49, varav 9,3 procent var positiva (se nya Figur 1C). Av de prover som subtypats hittills i Sverige är majoriteten influensa A(H3N2), vilket medför att äldre åldersgrupper kan komma att drabbas hårdare under säsongen. Även gravida samt barn och vuxna med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd riskerar att bli svårt sjuka. Därför rekommenderas influensavaccination. Eftersom säsongens epidemi nu tagit fart är det hög tid att personer som har ökad risk för svår sjukdom eller avlida till följd av influensainfektion vaccinerar sig mot säsongsinfluensa. Vaccination rekommenderas även till vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter i riskgrupp. Det tar upp till två veckor att få skydd av vaccinet.

  • Säsongens influensaepidemi igång (nyhet 2021-12-10)
  • Vaccination mot influensa

Under vecka 49 har 20 prover analyserats för influensa, vara tre prov var positiv för influensa A. Vi söker fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i säsongens sentinelprovtagning och bidra till insamlingen av influensastammar.

Nu söker Folkhälsomyndigheten läkare för att hålla koll på covid-19 och influensaläget (nyhet 2021-11-26)

Webbsök för influensa visade på en låg men ökande aktivitet vecka 49. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Tröskelvärdet för epidemistart passerades under veckan. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar även på en ökande aktivitet som är högre jämfört med samma period tidigare säsonger. Den pågående spridningen av RS-virus och covid-19 samt ett förändrat beteende bland vårdnadshavare under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Webbsök för influensa

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Fram till och med vecka 49 har 17 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 13 patienter med influensa A (ej subtypad) och 4 patienter med influensa A(H3N2). Tio patienter tillhörde medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien ökade antalet rapporterade influensafall i både Norge (62 fall influensa A och 11 fall influensa B) och Danmark (31 fall influensa A och 9 fall influensa B) under vecka 49 jämfört med föregående vecka.

Vecka 48 fortsatte influensaaktiviteten öka i Europa. Mellan vecka 40 och 48 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (94 procent) och sentinelprovtagningen (96 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (98 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se figur 2. Detta medför att fler fall av influensa påvisas jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Special: Vad flyger i luften? Övriga orsaker till luftvägsinfektioner i Sverige

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland och Stockholm ger i detta avsnitt en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV eller SARS-CoV-2. För mer information om dessa agens, se länkar under Figur S1.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum under vecka 46-49. Under perioden har rhino-/enterovirus påvisats i högst utsträckning, med en lägre förekomst av övriga orsaker till luftvägsinfektion. Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja. Den frivilliga rapporteringen till detta avsnitt var pausad under säsong 2020–2021, men vid jämförelse med tidigare säsonger är mönstret likartat för perioden, gällande rapporterade agens.

I tabell och figur är inte SARS-CoV-2 i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Tabell S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–49, säsongen 2021–2022.
Virustyp Andel positiva vecka 46-49
Adenovirus 2 %
Humana coronavirus 3 %
Humant metapneumovirus 2 %
Parainfluensavirus 2 %
Rhino-/enterovirus 13 %

Figur S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–49, säsongen 2021–2022.

Diagram som visar att under vecka 46-49 har rhino-/enterovirus påvisats i högst utsträckning, med en lägre förekomst av övriga orsaker till luftvägsinfektion

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Special: Viruskaraktärisering

Sub- och linjetypade prover

Mellan vecka 40 och 49 har totalt 322 prover subtypats varav 320 (99 procent) var A(H3N2) och 2 prover (1 procent) var A(H1N1)pdm09. Inget influensa B-prov har linjetypats.

Genetisk grupptillhörighet

Hemagglutinin (HA)-genen hos 36 influensa A(H3N2)-stammar med provtagningsdatum från och med vecka 40 eller senare har sekvenserats och 35 av stammarna tillhör genetisk subgrupp 3C.2a1b.2a.2, medan en stam tillhör genetisk subgrupp 3C.2a1b.1a, se fylogenetiskt träd för influensa A(H3N2). Enligt resultat från antigeniska analyser med illersera har virus i de genetiska subgrupperna 3C.2a1b.1a och 3C.2a1b.2a.1 uppvisat god antigenisk likhet till vaccinstammen för norra halvklotet 2021-2022: A/Cambodia/e0826360/2020 (som tillhör genetisk subgrupp 3C.2a1b.2a.1), medan virus i genetisk subgrupp 3C.2a1b.2a.2 har uppvisat sämre antigenisk likhet till vaccinstammen. Samma mönster ses för både den ägg- och cellodlade varianten av vaccinstammen, se rekommendationerna från WHO för södra hemisfären 2022 (länk nedan). Inom den europeiska övervakningen dominerar stammar av genetisk subgrupp 3C.2a1b.2a.2 bland A(H3N2)-stammarna, se ECDC/WHO-Europas veckorapport för vecka 48 2021.

Den enda influensa A H1N1(pdm09) med provtagningsdatum vecka 40 eller senare som har sekvenserats och karaktäriserats avseende HA-genen tillhör genetisk subgrupp 6B.1A.5a.1, se fylogenetisk träd för influensa A(H1N1)pdm09. Stammar i denna genetiska grupp har i antigeniska analyser med illersera uppvisat dålig likhet till både äggodlad och cellodlad vaccinstam för norra halvklotet 2021-2022: A/Victoria/2570/2019 respektive A/Wisconsin/588/2019, som båda tillhör subgrupp 6B.1A.5a.2. Se rekommendationerna från WHO för södra hemisfären 2022.

Känslighet för antiviraler

Ingen av de totalt 37 analyserade influensa A-stammarna har något av de aminosyrautbyten som är kända för att ge upphov till reducerad eller mycket reducerad känslighet för neuraminidashämmarna oseltamivir (Tamiflu/Ebilfumin) och zanamivir (Relenza). Inte heller har något av de aminosyrautbyten som är kända för att ge upphov till reducerad känslighet för baloxavirmarboxil (Xofluza) påvisats hos 35 av ovanstående 37 stammar för vilka sekvensering av PA-genen var möjlig. Samtliga av de 37 sekvenserade influensa A-stammarna är resistenta mot amantadin genom aminosyrautbytet S31N i matrixgenen. Inom den europeiska övervakningen har inga stammar med reducerad känslighet mot neuraminidashämmare (av 122 analyserade A/H3-stammar) eller baloxavirmarboxil (av 69 analyserade A/H3-stammar) rapporterats, se ECDC/WHO-Europas veckorapport för vecka 48 2021.

De fylogenetiska träden som publicerades i denna veckorapport är tillgängliga via registrator.

Länkar om viruskaraktärisering

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 49 har 1757 fall av influensa rapporterats.

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 49 har 18 881 prover för influensa analyserats.

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 49 har andelen positiva prover ökat för influensa, 9 procent.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar att under vecka 49 hade Svealand högst incidens i Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare.

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att under vecka 49 ökade fallen mest i åldersgruppen 5-14 år sett till antalet fall per 100 000 invånare.

Tabellen nedan redovisar antalet laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per län, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Regioner Aktuell vecka (Antal fall) Aktuell vecka (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 12 7,5 31 19
Dalarna 15 5,2 22 8
Gotland 1 1,7 2 3
Gävleborg 14 4,9 23 8
Halland 11 3,3 15 4
Jämtland/ Härjedalen 2 1,5 5 4
Jönköping 24 6,6 37 10
Kalmar 9 3,7 11 4
Kronoberg 7 3,5 11 5
Norrbotten 33 13,2 58 23
Skåne 41 3,0 85 6
Stockholm 600 25,1 1 066 45
Sörmland 122 40,7 259 87
Uppsala 601 154,7 679 175
Värmland 12 4,2 14 5
Västerbotten 17 6,2 22 8
Västernorrland 9 3,7 17 7
Västmanland 73 26,3 114 41
Västra Götaland 45 2,6 78 4
Örebro 75 24,5 96 31
Östergötland 38 8,1 82 18
Totalt: 1 761 17,0 2727 26