Influensarapport vecka 5, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 11 februari 2022 och redovisar influensaläget vecka 5 (31 januari – 6 februari).

Läget i Sverige

Spridningen av influensa avtog ytterligare i hela landet under vecka 5 och influensaaktiviteten är fortsatt mycket låg. Efter en snabb nedgång i antalet rapporterade fall mellan vecka 52 och 3 är influensaaktiviteten nu på en nivå som vanligtvis ses under senvåren när den årliga epidemin går mot avslut. Totalt rapporterades 30 fall vecka 5, varav 26 fall influensa A och 4 fall influensa B. Av de prover som subtypats hittills i Sverige under säsongen är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats.

Utvecklingen av influensaaktiviteten under januari är ovanlig och skiljer sig från en typisk influensasäsong, då smittspridningen vanligtvis ökar från mitten av månaden när många återvänder till våra skolor och arbetsplatser. De restriktioner som funnits för att begränsa spridningen av covid-19 samt effekter av den höga förekomsten av covid-19 under januari kan ha minskat spridningen av influensa. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av influensaläget noga. Veckans rapport innehåller specialavsnitt om viruskaraktärisering, kvalitetssäkring av snabbtester samt andra orsaker till luftvägsinfektion.

Under vecka 5 analyserades nära 20 000 prover för influensa, se Figur 1B. Av de analyserade proverna var 0,2 procent positiva för influensa, vilket är betydligt lägre än veckorna innan årsskiftet.

Antal bekräftade fall per 100 000 invånare har minskat senaste månaden i samtliga åldersgrupper. Totalt sett sedan vecka 40 har antalet rapporterade fall per 100 000 individer varit högst bland barn 5–14 år, följt av 65 år och äldre. Sammantaget sedan vecka 40 är andelen laboratorieverifierade fall högst i åldersgruppen 15–39 år (35 procent) följt av personer 65 år och äldre (24 procent).

Webbsök för influensa visade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet under vecka 5 jämfört med föregående vecka. Nivån är lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en minskande och medelhög andel samtal under vecka 5. Den pågående spridningen av covid-19 samt ett förändrat beteende under pandemin bedöms påverka statistiken över samtal till 1177 Vårdguiden.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen har 8 prover analyserats för influensa under vecka 5 och alla var negativa för influensa A och B.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills har inga nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 4 och 5, se Figur 4. Från vecka 40 och fram till och med vecka 5 har totalt 76 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 65 patienter med influensa A (ej subtypad) och 11 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 54 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre. Det rapporterade antalet patienter för de senaste veckorna kan komma att justeras på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Läget i världen

I övriga Skandinavien var influensaaktiviteten fortsatt låg i både Norge och Danmark vecka 5. Ingen tendens på ökad förekomst av influensa ses sedan årsskiftet. I Danmark rapporterades 32 fall av influensa under vecka 5 medan Norge rapporterade 76 fall influensa.

I övriga Europa har antalet laboratorieverifierade minskat varje vecka senaste månaden (vecka 1–4). Även antalet fall inom sentinelprovtagningen har minskat senaste veckorna. Mellan vecka 40 och vecka 4 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (95 procent) och sentinelprovtagningen (94 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa A (65 procent) än influensa B (35 procent) från 10 januari till 23 januari. Av de prover som subtypats var 97 procent influensa A(H3N2) och 3 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B-prover som linjetypats var det uteslutande B/Victoria (100 procent).

Global Influenza Programme (who.int)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och covid-19) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se Figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa och analyserar i snitt 13 procent av landets alla prover varje vecka, från att tidigare ha stått för cirka 3 procent av alla prover. Detta har påverkat statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Special: Viruskaraktärisering

Genetisk grupptillhörighet

Hemagglutinin (HA)-genen hos 110 influensa A(H3N2)-stammar med provtagningsdatum från och med vecka 40 eller senare har sekvenserats och karaktäriserats. Av dessa stammar tillhör 109 st genetisk subgrupp 3C.2a1b.2a.2, medan en stam tillhör genetisk subgrupp 3C.2a1b.1a, se fylogenetiskt träd för influensa A(H3N2). En liknande fördelning av genetisk grupptillhörighet påvisas även inom den europeiska övervakningen (länk nedan). Enligt resultat från antigeniska analyser med illersera har virus i de genetiska subgrupperna 3C.2a1b.1a och 3C.2a1b.2a.1 uppvisat god antigenisk likhet till vaccinstammen för norra halvklotet 2021-2022: A/Cambodia/e0826360/2020 (som tillhör genetisk subgrupp 3C.2a1b.2a.1), medan stammar tillhörande den i Sverige och Europa dominanta genetiska subgruppen 3C.2a1b.2a.2 har uppvisat sämre antigenisk likhet till vaccinstammen. Samma mönster ses för både den ägg- och cellodlade varianten av vaccinstammen (länk nedan).

De två karaktäriserade A(H1N1)pdm09-stammarna tillhör båda genetisk subgrupp 6B.1A.5a.1, se fylogenetiskt träd för influensa A(H1N1)pdm09. Denna subgrupp dominerar också bland de karaktäriserade A(H1N1)pdm09-stammarna inom den europeiska övervakningen (länk nedan). Stammar tillhörande subgrupp 6B.1A.5a.1 har i antigeniska analyser med illersera uppvisat dålig likhet till vaccinstammarna för norra halvklotet 2021-2022: A/Victoria/2570/2019 (ägg-baserat vaccin) respektive A/Wisconsin/588/2019 (cellbaserat eller rekombinant vaccin), som båda tillhör subgrupp 6B.1A.5a.2 (länk nedan).

Den enda influensa B/Victoria-stam som har karaktäriserats tillhör genetisk subgrupp V1A.3a.2 (se fylogenetisk träd för influensa B/Victoria), en subgrupp där stammarna har uppvisat dålig antigenisk likhet till vaccinstammen för norra halvklotet 2021-2022: B/Washington/02/2019, vilken tillhör genetisk subgrupp V1A.3.

Känslighet för antiviraler

Ingen av de totalt 110 analyserade influensa A(H3N2)-, de två A(H1N1)pdm09- stammarna eller B/Victoria-stammen har något av de aminosyrautbyten som är kända för att ge upphov till reducerad eller mycket reducerad känslighet för neuraminidashämmarna oseltamvir (Tamiflu/Ebilfumin) och zanamivir (Relenza). Analys av PA-genen hos 107 A(H3N2)-, två A(H1N1)pdm09-stammar och en B/Victoria-stam har utförts avseende de aminosyrautbyten som är kända för att ge upphov till reducerad känslighet för baloxavirmarboxil (Xofluza). Inget sådant aminosyrautbyte påvisades hos någon av de analyserade stammarna. Ingen resistens har heller påvisats hos de stammar som har analyserats och rapporterats inom den europeiska övervakningen (länk nedan).

Länkar om viruskaraktärisering

Special: Kvalitetssäkring av snabbtester

I kvalitetssäkringssyfte skickar Folkhälsomyndigheten aktuella influensastammar i två till tre omgångar till utvalda laboratorier som erbjudit sig att delta i verifiering av kommersiella PCR kit som används i influensa diagnostiken.

Stammarna valdes från de olika genetiska grupper som cirkulerar i Sverige denna säsong och själva proverna valdes bland de prover som laboratorier har skickat till Folkhälsomyndigheten för karaktärisering.

Det skickades fem prover i vecka 2 i första omgång av utskicket:

  • fyra positiva för influensa A
    • ett A(H1N1)pdm09
    • tre A(H3N2)
  • ett positiv för Influensa B/Victoria

Se Tabell S1 för översikt om vilka kit verifierades av vilka laboratorier samt rapporterade resultat. Med undantag av ett falsk negativt svar rapporterades alla resultat korrekt för alla prov. Falsk negativt resultat erhållits för prov 4 (influensa B) med hög Ct värde i VitaPCR kit (Tabell S1).

Folkhälsomyndigheten får kontinuerligt in prover för karaktärisering och ett urval av dessa som kan odlas kommer att skickas ut i en ny panel till deltagarna senare under säsongen.

Tabell S1: Kommersiella PCR-tester och laboratorier som analyserat respektive test samt förväntade och rapporterade svar. Svar om influensa A eller B tillräckligt för att få korrekt resultat.
Typ av PCR-test/-er (producent/-er) Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Prov 1: Infl A(H1)pdm09 Prov 2: Infl A(H3) Prov 3: Infl A(H3) Prov 4: Infl B Vic Prov 5: Infl A(H3)
GeneXpert® Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV (Cepheid) KM, Stockholm Infl A (Ct 20,3 & 22,6) Infl A (Ct 18,3 & 23,5) Infl A (Ct 25 & 26,5) Infl B (Ct 31,5) Infl A (Ct 25,1 & 26,7)
NeuMoDx Flu A-B/RSV/SARS-CoV-2 Vantage Test (NeuMoDx, Qiagen) KM, Stockholm Infl A (Ct 19,2) Infl A (Ct 20,9) Infl A (Ct 25,1) Infl B (Ct 27,7) NA
InflA/InfB/RSV/(SARS-CoV-2) (Alinity) KM, Uppsala Infl A (Ct 18,5) Infl A (Ct 19,3) Infl A (Ct 23,0) Infl B (Ct 23,4) Infl A (Ct 22,3)
VitaPCR™ (SARS-CoV-2)/Flu A/B & RSV* (Credo Diagnostics) KM, Uppsala Infl A Infl A Infl A negativ Infl A
Biofire® FilmArray (BioMerieux) KM, Skåne Infl A(H1)pdm09 Infl A(H3) Infl A(H3) Infl B Infl A(H3)
Panther Fusion (Hologic) KM, Skåne Infl A (Ct 23,3) Infl A (Ct 25,1) Infl A (Ct 28,1) Infl B (Ct 33,1) Infl A (Ct 28,2)
Seegene Allplex SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV KM, Västernorrland Infl A (Ct 24,1) Infl A (Ct 23) Infl A (Ct 25,8) Infl B (Ct 29,8) Infl A (Ct 27,2)
BD-MAX Viasure SARS-CoV-2, Flu(A+B) & RSV KM, Västernorrland Infl A (Ct 20,5) Infl A (Ct 22,7) Infl A (Ct 24,8) Infl B (Ct 28,8) Infl A (Ct 25,3)
Simplexa™ Flu A/B & RSV Direkt (DiaSorin) KM, Kalmar Infl A (ct 18,2) Infl A (ct 19,1) Infl A (ct 22,9) Infl B (ct 31,5) Infl A (ct 22,0)
BD SARS-CoV-2/Flu for BD MAX™ System KM, Kalmar Infl A (ct 21,2) Infl A (ct 22,3) Infl A (ct 26,0) Infl B (ct 27,5) Infl A (ct 25,4)
GenomEra SARS-Cov-2, Flu A/B+RSV kit (Abacus Diagnostica) KM, Norrbotten Infl A Infl A Infl A Infl B Infl A
LightMix ModularDx kit (TIB Molbiol/Roche) KM, Jönköping Infl A (ct 24,7) Infl A (ct 25,2) Infl A (ct 29,2) Infl B (ct 34,5) Infl A (ct 29,4)
QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (Qiagen) KM, Norrland Infl A (23.25) H1N1 pdm09 (22.10) Infl A (25.62) H3 (24.74) Infl A (29.71) H3 (30.38) Infl B (35.74) Infl A (30.33) H3 (31.45)

Special: Vad flyger i luften? Övriga orsaker till luftvägsinfektioner i Sverige

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Sörmland, Örebro, Västmanland, Västra Götaland, Skåne och Stockholm ger i detta avsnitt en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV eller SARS-CoV-2.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum under vecka 46-49, 50-01 samt 02-05. Förekomsten av rapporterade luftvägsvirus är låg. Andelen positiva prover är lägre för alla ingående virus jämfört med föregående period. Den eventuella ökning av andelen positiva humana coronavirus som noterades under vecka 50-01 har vänt och andelen är nu lägre än under tidigare rapporteringsperioder denna säsong. Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja.

I tabell och figur är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Tabell S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–05, säsongen 2021–2022.
Virustyp v.46-49 v.50-01 v.02-05
Adenovirus 2 % 2 % 1 %
Humana coronavirus 3 % 6 % 2 %
Humana metapneumovirus 2 % 3 % 1 %
Parainfluensavirus 2 % 2 % 1 %
Rhino-/enterovirus 13 % 6 % 4 %

Figur S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–05, säsongen 2021–2022.

Diagram som visar att under vecka 46-49 har rhino-/enterovirus påvisats i högst utsträckning, med en lägre förekomst av övriga orsaker till luftvägsinfektion

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 5 har 30 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 5 har nära 20 000 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 5 var 0,2 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar en låg incidens i hela Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 5

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att fallen minskat i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 5

Intensivvårdade patienter med influensa

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 0 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 5

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 0 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 5

Säsongen 2020–2021 visas inte i diagrammet. Endast ett fall rapporterades via SIRI säsongen 2020-2021.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
Region Aktuell vecka (Antal fall) Aktuell vecka (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 0 0,0 119 75
Dalarna 0 0,0 226 79
Gotland 0 0,0 14 23
Gävleborg 0 0,0 133 46
Halland 6 1,8 230 68
Jämtland/ Härjedalen 0 0,0 67 51
Jönköping 1 0,3 243 67
Kalmar 6 2,4 167 68
Kronoberg 1 0,5 91 45
Norrbotten 4 1,6 455 182
Skåne 5 0,4 588 42
Stockholm 2 0,1 2 787 117
Sörmland 0 0,0 663 221
Uppsala 0 0,0 1 780 458
Värmland 1 0,4 162 57
Västerbotten 1 0,4 116 42
Västernorrland 0 0,0 137 56
Västmanland 0 0,0 669 241
Västra Götaland 2 0,1 688 40
Örebro 0 0,0 584 191
Östergötland 1 0,2 413 88
Totalt: 30 0,3 10 332 100