Influensarapport vecka 50, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 23 december 2021 och redovisar influensaläget vecka 50 (13–19 december).

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av influensa fortsatte att öka mellan vecka 49 och 50. Totalt rapporterades 2 377 fall vecka 50, varav 2 368 fall influensa A och 9 fall influensa B. Säsongens epidemi är igång sedan vecka 48. På grund av den breda provtagningen för covid-19 där många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2, är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger. Sammantaget visar flera system på en ökande influensaaktivitet med geografiska skillnader i smittspridningen. Veckans rapport innehåller specialavsnitt om vaccinationstäckningen mot säsongsinfluensa.

Totalt analyserades 20 620 prover för influensa under vecka 50, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med vecka 49. Av de analyserade proverna var 11,5 procent positiva för influensa, vilket är högre än föregående vecka (10 procent, uppdaterat). Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa och analyserade vecka 49 och 50 totalt 15 respektive 23 procent av landets alla prover, från att ha analyserat cirka 3 procent veckorna innan. Detta påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet och nationellt från vecka 49 och framåt.

Svealand (undantaget Uppsala) står för 51 procent av alla rapporterade fall vecka 50 och Uppsala står för 31 procent av alla rapporterade fall. Under vecka 50 var antalet bekräftade fall per 100 000 invånare högst Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro och Stockholm. Även i statistiken över samtal till 1177 Vårdguiden på telefon syns att delar av Svealand har en högre andel telefonsamtal angående feber bland barn än övriga landet.

Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare vecka 50 fanns i åldersgruppen 5–14 år, följt av 15–39 år, se Figur 3. Den branta uppgången i åldersgruppen 5–14 år som såg de senaste två veckorna beror delvis på den ökade provtagningen i region Uppsala. Regionens fall står vecka 50 för 43 respektive 35 procent av fallen i åldersgrupperna 5–14 år respektive 15–39 år.

Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en ökande sjuklighet som är högre jämfört med samma period tidigare säsonger. Andelen feber bland barn var medelhög vecka 50. Webbsök för influensa visade på en låg men ökande aktivitet vecka 50. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Den pågående spridningen av RS-virus och covid-19 samt ett förändrat beteende bland vårdnadshavare under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen har 30 prover analyserats för influensa under vecka 50, varav tretton prover var positiva för influensa A.

Av de prover som subtypats hittills i Sverige är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats, vilket medför att äldre åldersgrupper kan komma att drabbas hårdare under säsongen. Även gravida samt barn och vuxna med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd riskerar att bli svårt sjuka. Därför rekommenderas influensavaccination. Eftersom säsongens epidemi nu tagit fart är det hög tid att personer som har ökad risk för svår sjukdom eller avlida till följd av influensainfektion vaccinerar sig mot säsongsinfluensa. Vaccination rekommenderas även till vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter i riskgrupp. Det tar upp till två veckor att få skydd av vaccinet.

Vaccination mot influensa (Folkhälsomyndigheten)

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills har 5 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 50. Från vecka 40 och fram till och med vecka 50 har totalt 26 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 21 patienter med influensa A (ej subtypad) och 5 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 14 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

Vecka 49 fortsatte influensaaktiviteten öka i Europa. Mellan vecka 40 och 49 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (90 procent) och sentinelprovtagningen (96 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (97 procent) och sentinelprovtagningen (96 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och covid-19) och den breda provtagningen för covid-19 medför att fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se figur 2. Detta medför att fler fall av influensa påvisas jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Special: Vaccinationstäckning

Folkhälsomyndigheten publicerar preliminär statistik över vaccinationstäckningen mot influensa under säsongens gång. Sammanställningarna baseras på data från de regioner som har möjlighet att löpande ta fram vaccinationsstatistik per åldersgrupp. I årets rapportering deltar smittskyddsenheterna i Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Västmanland och Region Östergötland. Befolkningen i dessa regioner utgör cirka hälften av Sveriges befolkning.

Utifrån rådande pandemi och den ökade efterfrågan på influensavaccination som förväntades beslöt Folkhälsomyndigheten och landets Smittskyddsläkare att personer i riskgrupper skulle prioriteras för vaccination mot säsongsinfluensa under de första veckorna av vaccinationsarbetet, följt av vård- och omsorgspersonal. Höstens allmänna vaccinationsinsatser mot säsongsinfluensa startade samma vecka som tidigare år, vecka 45 (9 november) men redan i mitten av oktober påbörjades influensavaccinationerna för personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) som vaccinerades med högdosvaccin. Under samma period erbjöds vissa åldersgrupper (utanför SÄBO) både påfyllnadsdos mot covid-19 och vaccination mot säsongsinfluensa samtidigt. Detta medför att vaccinationsarbetet har startat tidigare i år jämfört med hösten 2020, vilket gör att statistiken inte är helt jämförbar.

Sammantaget visar den första sammanställningen för säsongen, liksom förra året, på en stor efterfrågan på influensavaccin. Totalt har cirka 56 procent av personer 65 år och äldre (drygt 600 000 individer) vaccinerat sig fram till och med vecka 48 i ovan nämnda regioner. Andelen vaccinerade personer i åldersgruppen 65 år och äldre ligger på en högre nivå jämfört med samma tidpunkt hösten 2020 (48 procent), vilket i sin tur var högre än de föregående fem säsongerna (35–42 procent), se figur S1. Men vaccinationerna har pågått en eller två veckor längre än vid motsvarande tidpunkt tidigare säsonger. Det är troligt att en del efterregistreringar kommer att ske, vilket medför att statistiken över vaccinationstäckningen kan komma att förändras. Den slutgiltiga vaccinationstäckningen i åldersgruppen 65 år och äldre kommer att beräknas våren 2022.

Vaccinationstäckning per åldersgrupp

Vaccinationstäckningen är högst bland personer mellan 75 och 84 år, följt av de 85 år och äldre (se tabell S1). Personer mellan 65 och 74 år har som tidigare år en något lägre täckningsgrad. Vaccinationstäckningen är högre i samtliga åldersgrupper jämfört med samma tidpunkt hösten 2020.

Bland personer under 65 år har cirka 2 procent vaccinerats till och med vecka 48, vilket är ungefär lika många som vid samma tidpunkt föregående säsong. Det saknas information om riskgruppstillhörighet för vaccinerade under 65 år från de flesta regioner men på grund av årets prioritering är det sannolikt att de flesta tillhör en riskgrupp eller jobbar inom vård och omsorg. Vaccinationer utförda inom exempelvis företagshälsovård ingår oftast inte i datainsamlingen.

Fler vaccinationer givna i alla regioner som deltar

Vaccinationstäckningen är högre jämfört med samma tidpunkt hösten 2020 i samtliga regioner som ingår i insamlingen. Nästan alla regioner har nått till 50 procent vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre. Flera regioner har nått 60 procent eller fler, nämligen Region Jönköping, Region Kronoberg, Region Värmland och Region Östergötland. Största ökningarna jämfört med föregående säsong ses i Jämtland Härjedalen, Jönköping, Norrbotten och Västernorrland där vaccinationstäckningen ökat med mer än 10 procentenheter.

Det är som vanligt stora variationer i täckningsgraden mellan regionerna. Detta beror till viss del på att alla givna doser inte registreras inom vissa regioner (se även noteringar vid tabell S2 nedan).

Kommentar till statistiken om vaccinationstäckningen

Insamling 1 har varje säsong gjorts efter cirka fyra veckors vaccinationskampanj: för 2017-2018 till 2018-2019 samt 2020-2021 inbegriper insamling 1 vaccinationer från en vaccinationsstart ca 3–8 november till och med 30 november. För 2019-2020 ingår perioden 19 nov – 15 dec. För 2020-2021 och 2021-2022 sträcker sig perioden från vaccinationsstart till vecka 48 respektive år; det vill säga till 30 november 2020 respektive 5 december 2021. För samtliga år ingår även eventuella vaccinationer som utförts innan vaccinationsstarten. Ingående regioner har varierat över tid men är desamma för de senaste två säsongerna.

Olika sätt att skatta vaccinationstäckningen har använts i respektive region, vilket gör att skattningarna inte är helt jämförbara. Statistiken baserar sig på befolkningen i regionen den 1 november respektive år enligt data från SCB. Data från Region Kalmar för 2021–2022 inkluderar endast doser givna fram till 30 november 2021. Statistiken från Jämtland Härjedalen inkluderar endast vaccinationer givna inom vården. Doser givna vid olika typer av äldreboenden m.m. fångas därmed inte, vilket betyder att täckningsgraden underskattas. Region Västernorrland har bytt journalsystem för registrering av vaccination mellan 2020 och 2021. Statistiken från Region Stockholm innefattar endast patienter i riskgrupp.

Figur S1. Andel vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre, fem säsonger.

Linjediagram som visar att andelen vaccinerade ökar som mest från start till första datainsamlingen. Årets kurva ligger högre än föregående 4 år.

Tabell S1. Andel vaccinerade per åldersgrupp insamling 1, 2020 respektive 2021
Åldersgrupp Befolkningsunderlag1 nov 2021 Andel vaccinerade, insamling 1 2020 (%) Andel vaccinerade, insamling 1 2021 (%)
0–17 1 144 172 0,3 0,2
18–39 1 536 128 1,5 1,3
40–64 1 692 290 4,8 4,3
65–74 557 229 44,3 49,8
75–84 404 033 54,2 61,6
85 + 141 558 48,0 61,2
Totalt 5 475 410 12,7 12,9
Tabell S2. Antal och andel vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre per region, till och med insamling 1, 2020 respektive 2021
Region Andel vaccinerade 65+ insamling 1, 2020 (%) Andel vaccinerade 65+ insamling 1, 2021 (%) Datakälla (2021)
Region Gävleborg 51 58 Register samt webbformulär
Region Jämtland Härjedalen 40 54 Journalsystem
Region Jönköpings län 56 66 Register
Region Kalmar län 50 57 Register
Region Kronoberg 61 66 Journalsystem
Region Norrbotten 45 55 Register
Region Stockholm 41 48 Register
Region Sörmland 50 54 Register
Region Värmland 62 64 Register
Region Västernorrland 37 54 Journalsystem
Region Västmanland 49 58 Kassasystem
Region Östergötland 60 64 Journalsystem
Genomsnitt 48 56

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar ett ökande antal influensafall som vecka 50 ligger högre än tidigare säsongers högsta värden.

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar ett ökande antal prover som analyserats för influensa.

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att andelen positiva prover ökat för influensa sedan vecka 48.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar att Svealand hade högst incidens i Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 50.

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att fallen ökar mest i åldersgruppen 5-14 år sett till antalet fall per 100 000 invånare.

Tabellen nedan redovisar antalet laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per län, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen. Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken.
Regioner Aktuell vecka (Antal fall) Aktuell vecka (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 22 13,8 53 33
Dalarna 27 9,4 49 17
Gotland 2 3,3 4 7
Gävleborg 21 7,3 44 15
Halland 30 8,9 45 13
Jämtland Härjedalen 7 5,3 12 9
Jönköping 50 13,7 87 24
Kalmar 18 7,3 29 12
Kronoberg 9 4,4 20 10
Norrbotten 59 23,6 117 47
Skåne 70 5,0 156 11
Stockholm 722 30,2 1788 75
Sörmland 146 48,8 408 136
Uppsala 738 190,0 1423 366
Värmland 18 6,4 32 11
Västerbotten 19 7,0 41 15
Västernorrland 15 6,1 33 13
Västmanland 166 59,9 280 101
Västra Götaland 83 4,8 163 9
Örebro 138 45,2 234 77
Östergötland 17 3,6 99 21
Totalt: 2 377 22,9 5 117 49