Influensarapport vecka 51, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 30 december 2021 och redovisar influensaläget vecka 51 (20–26 december).

Läget i Sverige

En preliminär analys visar att antalet rapporterade fall av influensa minskade mellan vecka 50 och 51 nationellt och i Svealand, medan det ökade något i Götaland och Norrland. Totalt rapporterades 1 690 fall vecka 51, varav 1 683 fall influensa A och 7 fall influensa B. Under vecka 51 var antalet bekräftade fall per 100 000 invånare högst i Örebro, Västmanland, Uppsala, Norrbotten och Sörmland. På grund av den breda provtagningen för covid-19 där många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2, är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Erfarenheter från tidigare säsonger visar att influensaaktiviteten kan mattas av något under jul- och nyårshelger då många är lediga, för att sedan öka igen i januari. Under helgerna påverkas även provtagning och inrapportering av data, vilket gör att statistiken blir svårtolkad. Hur stor påverkan blir kan variera mellan regionerna. Det är flera faktorer som kan tänkas påverka provtagning och inrapporteringen av data, exempelvis en ändrad benägenhet hos individen att provta sig vid symptom samt att bemanningen för analyser av prover och rapportering av data är förändrad.

Antalet prover analyserade för influensa minskade mellan vecka 50 och vecka 51 nationellt, till stor del på grund av minskade analyser vid laboratoriet i Uppsala (klinisk mikrobiologi) samt att data saknas från flera laboratorier, se Figur 1B. Av de analyserade proverna var 13 procent positiva för influensa men andelen kan komma att minska något när alla laboratorier har rapporterat antalet analyserade prover.

Av de prover som subtypats hittills i Sverige är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats, vilket medför att äldre åldersgrupper kan komma att drabbas hårdare under säsongen.

Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare vecka 51 fanns i åldersgruppen 5–14 år samt 0-4 år, se Figur 3. Den branta uppgången i åldersgruppen 5–14 år som sågs vecka 49 och 50 samt nedgången vecka 51 beror delvis på förändringar i provtagningen i region Uppsala. Antalet bekräftade fall per 100 000 bland personer 65 år och äldre var i stort sett oförändrad mellan vecka 50 och 51.

Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en medelhög andel samtal om feber bland barn under vecka 50 och 51, som är högre jämfört med samma period tidigare säsonger. Webbsök för influensa visade på en låg men ökande aktivitet vecka 51 i hela landet och samtliga landsdelar. Nationellt var Webbsöks värde vecka 51 strax under tröskelvärdet för medelhög nivå. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Den pågående spridningen av RS-virus och covid-19 samt ett förändrat beteende bland vårdnadshavare under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen har 33 prover analyserats för influensa under vecka 50, varav 14 prover var positiva för influensa A.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills har 14 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 51, se ny Figur 4. Från vecka 40 och fram till och med vecka 51 har totalt 40 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 34 patienter med influensa A (ej subtypad) och 6 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 24 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och covid-19) och den breda provtagningen för covid-19 medför att fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se figur 2. Detta medför att fler fall av influensa påvisas jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data. Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa och analyserade vecka 49 och 50 totalt 15 respektive 23 procent av landets alla prover. Detta påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet och nationellt från vecka 49 och framåt. Under vecka 51 analyserades färre prover i Uppsala och de stod för 10 procent av samtliga prover tagna under veckan.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 51 har 1690 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 51 har 12 944 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 51 var 13 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar att Svealand hade högst incidens i Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 51

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att fallen minskat mest i åldersgruppen 5-14 år sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 51

Intensivvårdade patienter med influensa

Figur 4. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 14 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 51

Tabellen nedan redovisar antalet laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per län, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen. Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong.
Regioner Aktuell vecka (Antal fall) Aktuell vecka (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 13 8,2 66 41
Dalarna 53 18,4 102 35
Gotland 4 6,7 8 13
Gävleborg 35 12,2 79 27
Halland 43 12,8 88 26
Jämtland Härjedalen 14 10,7 26 20
Jönköping 40 11,0 127 35
Kalmar 22 8,9 51 21
Kronoberg 8 4,0 28 14
Norrbotten 97 38,9 214 86
Skåne 124 8,9 281 20
Stockholm 475 19,9 2 271 95
Sörmland 105 35,1 511 171
Uppsala 175 45,1 1 604 413
Värmland 38 13,4 70 25
Västerbotten 15 5,5 56 20
Västernorrland 17 7,0 50 20
Västmanland 133 48,0 421 152
Västra Götaland 107 6,2 282 16
Örebro 159 52,0 392 128
Östergötland 13 2,8 112 24
Totalt: 1 690 16,3 6 839 66