Influensarapport vecka 52, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 7 januari 2022 och redovisar influensaläget vecka 52 (27 december – 2 januari).

Läget i Sverige

En preliminär analys visar att antalet rapporterade fall av influensa ökade mellan vecka 51 och 52 i Norrland och Götaland, men i Svealand och på nationell nivå minskade antalet fall. Totalt rapporterades 1 647 fall vecka 52, varav 1 630 fall influensa A och 17 fall influensa B. Under vecka 52 var antalet bekräftade fall per 100 000 invånare högst i Västmanland, Norrbotten, Örebro, Sörmland och Uppsala. På grund av den breda provtagningen för covid-19 där många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2, är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Erfarenheter från tidigare säsonger visar att influensaaktiviteten kan mattas av något under jul- och nyårshelger då många är lediga, för att sedan öka igen i januari. Under helgerna påverkas även provtagning och inrapportering av data, vilket gör att statistiken blir svårtolkad. Hur stor påverkan blir kan variera mellan regionerna. Det är flera faktorer som kan tänkas påverka provtagning och inrapporteringen av data, exempelvis en ändrad benägenhet hos individen att provta sig vid symptom samt att bemanningen för analyser av prover och rapportering av data är förändrad.

Antalet prover analyserade för influensa var i stort sett oförändrat mellan vecka 51 och vecka 52 nationellt, se Figur 1B. Men antalet analyserade prover är lägre både vecka 51 och 52 jämfört med vecka 50 samt att data saknas från flera laboratorier. Av de analyserade proverna var 13 procent positiva för influensa men andelen kan komma att minska något när fler laboratorier har rapporterat antalet analyserade prover.

Högst antal bekräftade fall per 100 000 invånare vecka 52 fanns i åldersgruppen 65 år och äldre, se Figur 3. Nedgången i övriga åldersgrupper beror troligtvis på ändrad provtagning under jul- och nyårshelgerna.

Av de prover som subtypats hittills i Sverige är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats, vilket medför att äldre åldersgrupper kan komma att drabbas hårdare under säsongen eftersom de ofta har sämre immunitet mot A(H3N2).

Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en minskande och låg andel samtal om feber bland barn mellan vecka 51 och 52. Webbsök för influensa visade på en låg och minskande aktivitet vecka 52 nationellt och i samtliga landsdelar. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Den pågående spridningen av RS-virus och covid-19 samt ett förändrat beteende bland vårdnadshavare under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen har 19 prover analyserats för influensa under vecka 52, varav 7 prover var positiva för influensa A.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills har 8 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 52, se Figur 4. Från vecka 40 och fram till och med vecka 52 har totalt 51 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 44 patienter med influensa A (ej subtypad) och 7 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 33 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Veckorapporten för Europa från ECDC och WHO-Europa (Flu News Europe.org)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och covid-19) och den breda provtagningen för covid-19 medför att fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se figur 2. Detta medför att fler fall av influensa påvisas jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data. Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa och analyserade vecka 49 och 50 totalt 15 respektive 23 procent av landets alla prover. Detta påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet och nationellt från vecka 49 och framåt. Under vecka 51 och 52 analyserades färre prover i Uppsala och de stod för 10 respektive 7 procent av samtliga prover i Sverige tagna under dessa veckor.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 52 har 1647 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 52 har 13 288 prover för influensa analyserats

Data över antalet analyserade prover för vecka 52 saknas från 7 laboratorier.

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 52 var 13 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar att Svealand hade högst incidens i Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 52

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att fallen minskat mest i åldersgrupperna 0-14 år sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 52

Intensivvårdade patienter med influensa

Figur 4. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 8 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 52

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong.
RegionerAktuell vecka (Antal fall)Aktuell vecka (Antal fall per 100 000 invånare)Kumulativt under säsongen (Antal fall)Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 35 22,0 104 65
Dalarna 59 20,5 161 56
Gotland 3 5,0 11 18
Gävleborg 35 12,2 114 40
Halland 69 20,5 157 47
Jämtland Härjedalen 13 9,9 40 30
Jönköping 65 17,8 192 53
Kalmar 45 18,3 96 39
Kronoberg 29 14,3 57 28
Norrbotten 119 47,7 333 133
Skåne 159 11,4 449 32
Stockholm 302 12,6 2 607 109
Sörmland 96 32,1 607 203
Uppsala 110 28,3 1 717 442
Värmland 54 19,1 124 44
Västerbotten 16 5,9 72 26
Västernorrland 25 10,2 75 31
Västmanland 143 51,6 564 204
Västra Götaland 142 8,2 426 25
Örebro 119 38,9 511 167
Östergötland 9 1,9 124 27
Totalt: 1 647 15,9 8 541 82