Influensarapport vecka 6-7, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 25 februari 2022 och redovisar influensaläget vecka 6 och 7 (7 – 20 februari).

Läget i Sverige

Influensaaktiviteten i Sverige är fortsatt mycket låg. Sedan en månad tillbaka är influensaaktiviteten på en nivå som vanligtvis ses under senvåren när den årliga epidemin går mot avslut. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av influensaläget noga. Under vecka 6 rapporterades 18 fall av influensa varav 16 fall influensa A och 2 fall influensa B. Under vecka 7 rapporterades 17 fall varav 15 fall influensa A och 2 fall influensa B. Av de prover som subtypats hittills i Sverige under säsongen är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats.

Under vecka 6 och 7 analyserades nära 17 000 respektive 13 000 prover för influensa, se Figur 1B. Av de analyserade proverna var 0,1 procent positiva för influensa respektive vecka.

Webbsök för influensa visade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet under vecka 7 jämfört med föregående vecka. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en minskande och låg andel samtal under vecka 7. Den pågående spridningen av covid-19 samt ett förändrat beteende under pandemin bedöms påverka statistiken över samtal till 1177 Vårdguiden.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen analyserades 11 prover för influensa under vecka 6 varav ett var positivt för A(H3N2). Fallet var även positivt för SARS-CoV-2. Vecka 7 analyserades tre prover som alla var negativa för influensa A och B.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills har inga nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats sedan vecka 3, se Figur 4. Sedan vecka 40 har totalt 76 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 65 patienter med influensa A (ej subtypad) och 11 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 54 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien var influensaaktiviteten fortsatt låg i både Norge och Danmark vecka 7. Dock har antalet laboratorieverifierade fall ökat senaste två veckorna i Danmark och under vecka 7 rapporterades 95 fall av influensa.

I övriga Europa har antalet laboratorieverifierade fall och fall inom sentinelprovtagningen minskat succesivt sedan årsskiftet. Mellan vecka 40 och vecka 6 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (94 procent) och sentinelprovtagningen (93 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa A (68 procent) än influensa B (32 procent) från 24 januari till 6 februari. Av de prover som subtypats var 94 procent influensa A(H3N2) och 6 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B-prover som linjetypats var det i stort sett uteslutande B/Victoria (100 procent).

Global Influenza Programme (who.int)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och covid-19) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se Figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 6 och 7 har 18 respektive 17 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 6 och 7 har 17 000 respektive 13 000 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 6 och 7 var 0,1 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar en låg incidens i hela Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 6 och 7

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att fallen minskat i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 6 och 7

Intensivvårdade patienter med influensa

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 0 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 6 och 7

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 0 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 6 och 7

Säsongen 2020–2021 visas inte i diagrammet. Endast ett fall rapporterades via SIRI säsongen 2020-2021.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
Region Vecka 7 (Antal fall) Vecka 7 (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 0 0,0 119 75
Dalarna 0 0,0 226 79
Gotland 0 0,0 14 23
Gävleborg 0 0,0 133 46
Halland 3 0,9 233 69
Jämtland/ Härjedalen 1 0,8 68 52
Jönköping 0 0,0 246 67
Kalmar 1 0,4 169 69
Kronoberg 1 0,5 92 45
Norrbotten 0 0,0 456 183
Skåne 2 0,1 596 43
Stockholm 2 0,1 2 791 117
Sörmland 0 0,0 663 221
Uppsala 0 0,0 1 780 458
Värmland 1 0,4 164 58
Västerbotten 2 0,7 118 43
Västernorrland 1 0,4 138 56
Västmanland 0 0,0 669 241
Västra Götaland 2 0,1 694 40
Örebro 0 0,0 584 191
Östergötland 1 0,2 414 89
Totalt: 17 0,2 10 367 100