Sammanfattning

Aktiviteten för respiratoriskt syncytial virus (RSV) har ökat marginellt de senaste veckorna men är fortsatt på en mycket låg nivå. Under vecka 16 analyserades 7 302 prover, varav 27 var positiva för RSV (0,4 procent). Föregående vecka analyserades 6 278 prover, varav 15 var positiva (0,2 procent).

Hittills under säsongen har över 120 000 prover analyserats varav totalt 110 fall av RSV har diagnosticerats (0,1 procent). De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19). Om det tas många prover med covid-19-frågeställning medför detta att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Att några fler fall av RSV har påvisats de senaste veckorna jämfört med tidigare veckor, kan därför i de äldre åldersgrupperna vara orsakad av ökad provtagning för covid-19.

Små barn provtas dock främst vid RSV symtom. Hittills under säsongen har 56 procent av fallen påvisats bland barn under 5 år vilket liknar åldersfördelningen tidigare säsonger. För ålder- och könsfördelning se Tabell 2.

Veckorapporterna publiceras varannan vecka, nästa publiceras den 12 maj.

Figur 1. Antal rapporterade fall av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf med antalet laboratorieverifierade fall av RSV i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2018-2019 till 2020-2021. Vecka 15 och 16 2021 rapporterades totalt 42 fall av RSV.

Figur 2. Andel positiva prov av respiratoriskt syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Bilden visar en graf med andel positiva prov av RSV per vecka i Sverige under de senaste 3 säsongerna, från 2018-2019 till 2020-2021. Under vecka 16 var 0,4 procent av proverna positiva för RSV.

* Redovisar data från laboratorier med ≥500 tagna prover dvs. de i Gävle, Falun, Halmstad, Jönköping, Linköping, Malmö, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro, Sunderby.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av infektion med respiratoriskt syncytial virus (RSV) per region och laboratorium, kumulativt från vecka 40 2020 till vecka 16 2021.

-Streck indikerar att ingen RSV-rapport har mottagits av Folkhälsomyndigheten aktuell vecka.
*Prover från Blekinge analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Tabell 2. Antal och andel rapporterade fall per ålder och kön, av infektion med respiratoriskt syncytial virus (RSV) kumulativt från vecka 40 2020 till vecka 16 2021.

* Baseras på fall med information om ålder och kön.