RS-rapport vecka 1, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 14 januari 2022 och redovisar RSV-läget vecka 1 (3 – 9 januari).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) har på nationell nivå avtagit under de senaste tre veckorna. Incidensen bland barn under 5 år är nu på en mycket lägre nivå för samtliga landsdelar, jämfört med de högsta veckorna under hösten. Sedan vecka 1 är incidensen högst i åldersgruppen 65 år och äldre. Kommande veckor kan de nya restriktionerna för att begränsa spridningen av covid-19 även komma att påverka spridningen av RSV. På grund av den breda provtagningen för covid-19 där många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2, är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Av de analyserade proverna vecka 1 var 582 positiva (3 procent). Antalet analyserade prover för RSV ökade med 13 procent mellan vecka 1 (19 343 prover) och vecka 52 (17 087 prover).

Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare var högst i Norrland med 26 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand och Götaland med 3 fall per 100 000. Antalet fall bland barn under 5 år har minskat sedan en topp vecka 42. Under vecka 1 återfanns 8 procent (48 fall) av fallen bland barn under 5 år. Av alla rapporterade fall var 4 procent barn under ett år (25 fall). Men för åldersgruppen 65 år har antalet fall ökat och 39 procent (226 fall) fanns i den åldersgruppen under vecka 1. Incidensen bland personer 65 år och äldre var vecka 1 högre i Norrland än i Svealand och Götaland.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för både positiva och negativa prover (se även Kommentar till statistiken). Vid dessa laboratorier har både antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskat sedan de högsta nivåerna under vecka 42 och 43. Under vecka 1 analyserades vid dessa laboratorier 347 prover från barn under 5 år, av vilka 6 procent (22 prover) var positiva. Under hösten 2021 har antalet provtagna barn under 5 år varit på något högre nivåer än under den senaste högsäsongen (2018–2019). Det kan delvis bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med tidigare år.

Under perioden vecka 21–1 har nästan 270 000 prover analyserats varav totalt 15 719 fall av RSV har diagnosticerats (6 procent). Små barn står för en stor del av fallen, 23 procent (3 549 fall) är under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 21 procent (3 196 fall) av RS-fallen varit bland personer 65 år och äldre.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

För att följa trycket på hälso- och sjukvården sker insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård. I registreringen ingår endast intensivvårdsavdelningar, vilket betyder att exempelvis barn som vårdas på neonatalavdelning inte ingår i statistiken. Data gäller från vecka 30 2021 fram till och med aktuell rapportvecka.

Hittills har 233 patienter registrerats inom intensivvården under säsongen. Flest patienter rapporterades vecka 43 (31 patienter). Därefter har antalet nyinlagda patienter varit lägre. Under vecka 1 har hittills 8 nyinlagda patienter rapporterats. Under föregående tre veckor var medeltalet 9 patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Majoriteten av de hittills rapporterade patienterna inom intensivvården har varit barn under 5 år (67 procent, 155 patienter). Av alla rapporterade patienter har 44 procent varit barn under ett år. Totalt 18 procent av patienterna har varit 65 år eller äldre.

Läget i Skandinavien

I Danmark har antalet fall minskat kontinuerligt sedan vecka 36. Under vecka 1 rapporterade Danmark 1,4 procent positiva prover, jämfört med 1,7 procent veckan innan. I Norge har antalet fall minskat sedan toppen vecka 45 då 3 816 fall noterades (33 procent positiva) och avtagit ännu mer under julledigheten. Under vecka 1 analyserades 8 284 prover varav 440 var positiva (5 procent).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta medför att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data. Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för RSV och har analyserar 9–20 procent av landets alla prover varje vecka, från att ha analyserat 3–4 procent veckorna innan. Detta har påverkat statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier. Data från dessa laboratorier ingår i Figur 3 och 4, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger. Antalet fall per vecka säsongen 2021–2022 är inte jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger på grund av utökad testning (se även Kommentar till statistiken).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Förklaring i texten.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund. Under vecka 49 och 50 analyserade Uppsala (klinisk mikrobiologi) cirka 3 000 fler prover per vecka, vilket påverkar statistiken. Vecka 51–1 minskade antalet analyserade prover i Uppsala till 1 000–1 800 prover per vecka.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning varje vecka sedan dess. Högst provtagning vecka 49-50 och 1 med cirka 17-18 000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall i åldersgruppen 0-4 år. Minskande aktivitet sedan högsta nivån vecka 42.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall kvinnor Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 1 563 10 % 1 986 13 % 3 549 23 %
1 445 3 % 558 4 % 1 003 7 %
2 473 3 % 539 4 % 1 012 7 %
3 257 2 % 335 2 % 592 4 %
139 1 % 176 1 % 315 2 %
5-14 596 4 % 597 4 % 1 193 8 %
15-39 1 445 9 % 712 5 % 2 157 14 %
40-64 1 425 9 % 845 6 % 2 270 15 %
65+ 1 845 12 % 1 351 9 % 3 196 21 %
Totalt 8 188 54 % 7 099 46 % 15 287 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att flest fall bland barn yngre än ett år. Minskning sedan högsta nivån vecka 42.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Data saknas från Västerås vecka 1.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar störst andel positiva prover bland 0-4 åringar. Minskning sedan högsta nivån vecka 41-42.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Under vecka 49 och 50 analyserade Uppsala (klinisk mikrobiologi) cirka 3 000 fler prover per vecka, vilket påverkar statistiken. Vecka 51–1 minskade antalet analyserade prover i Uppsala till 1 000–1 800 prover per vecka.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna minskar bland de yngsta och äldsta men en liten ökning i åldersgruppen 15-64 år vecka 1.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar sedan toppen vecka 42-44.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Region Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 14 400
Gotland Visby 10 155
Gävleborg Gävle 7 251
Halland Halmstad 7 493
Jämtland Östersund 33 358
Jönköping Jönköping 9 331
Kalmar Kalmar 6 262
Kronoberg Växjö 15 558
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik - 24
Norrbotten Sunderby 186 2 015
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 10 769
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 51 2 371
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 69
Stockholm St. Göran 1 119
Stockholm Synlab Medilab 0 2
Sörmland Eskilstuna 14 457
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 1
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi (b) 25 688
Värmland Karlstad 30 592
Västerbotten Umeå 49 749
Västernorrland Sundsvall 33 920
Västernorrland Örnsköldsvik - 45
Västmanland Västerås - 853
Västra Götaland Borås - 184
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 25 1 529
Västra Götaland Skövde 17 265
Västra Götaland Trollhättan NÄL 2 220
Örebro Örebro 12 695
Östergötland Linköping 26 344
Totalt 582 15 719

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

(b) (Analyserar från 9/11-2021 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 6. Antal intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per vecka då intensivvården påbörjades, från vecka 30, 2021 till aktuell rapportvecka.

Antal fall har ökat.