RS-rapport vecka 12-13, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 8 april 2022 och redovisar RSV-läget vecka 12-13 (21 mars – 3 april).

Läget i Sverige

Aktiviteten av respiratory syncytial virus (RSV) är fortsatt mycket låg. Under vecka 12 och vecka 13 har 15 respektive 6 fall av RSV rapporterats. Antalet analyserade prover för RSV minskade med 10 procent mellan vecka 12 (8 004 prover) och vecka 13 (7 184 prover). Av de analyserade proverna under vecka 12 och vecka 13 var 0,2 respektive 0,1 procent positiva.

RSV-säsongen 2021–2022 har varit ovanlig med en tidig och intensiv epidemi bland barn under 5 år. Flest fall i åldersgruppen sågs vecka 42, se Figur 2A. Utvecklingen av RSV-säsongen skiljer sig från en typisk säsong, då smittspridningen vanligtvis ökar från mitten av januari för att nå en topp under våren.

Under perioden vecka 21 2021 till vecka 13 2022 har cirka 445 700 prover analyserats totalt varav 16 205 fall av RSV har diagnosticerats (4 procent). Små barn och äldre personer står för en stor del av de bekräftade fallen, 22 procent har varit under 1 år och 22 procent bland personer 65 år och äldre. Sett till antalet i åldersgrupperna i befolkningen har incidensen under säsongen varit högst bland barn under 5 år, följt av personer 65 år och äldre.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

För att följa belastningen på hälso- och sjukvården sker insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård. I registreringen ingår endast intensivvårdsavdelningar, vilket betyder att exempelvis barn som vårdas på neonatalavdelning inte ingår i statistiken. Data gäller från vecka 30 2021 fram till och med aktuell rapportvecka.

Hittills under säsongen har 244 patienter med RSV registrerats inom intensivvården. Flest patienter rapporterades vecka 43 (31 patienter), därefter har antalet nyinlagda patienter per vecka minskat. Vecka 11 rapporterades en nyinlagd patient och under veckorna 12–13 har inga nyinlagda patienter rapporterats.

Majoriteten av patienterna inom intensivvården har varit barn under 5 år (64 procent, 156 patienter). Av alla rapporterade patienter har 43 procent varit barn under ett år. Totalt 20 procent av patienterna har varit 65 år eller äldre.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger. Antalet fall per vecka säsongen 2021–2022 är inte jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger på grund av utökad testning (se även Kommentar till statistiken).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar snabbt ökande fall under hösten, högre än tidigare år. En topp vecka 49-50, därefter minskning varje vecka. Vecka 13 har 6 fall.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som har analyserat mer än 500 prover säsongen 2021-2022, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Kalmar, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Visby, Västerås, Växjö, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund. Från vecka 49 analyserar Uppsala (klinisk mikrobiologi) väsentligt fler prover per vecka än tidigare, vilket påverkar statistiken.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning varje vecka sedan dess. Högst provtagning vecka 2 och 3 med nästan 27 000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall i åldersgruppen 0-4 år. Minskande aktivitet sedan högsta nivån vecka 42.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Från vecka 49 analyserar Uppsala (klinisk mikrobiologi) väsentligt fler prover per vecka än tidigare, vilket påverkar statistiken.

Figur 3. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna ligger högst bland personer 65 år och äldre sedan vecka 45, följt av 40-64 år och 15-39 år.

Geografisk fördelning

Figur 4. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar sedan toppen vecka 42-44.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Region Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall vecka 13 Antal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 0 414
Gotland Visby 0 163
Gävleborg Gävle 0 259
Halland Halmstad 0 518
Jämtland Östersund 0 426
Jönköping Jönköping 0 353
Kalmar Kalmar 280
Kronoberg Växjö 585
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 0 31
Norrbotten Sunderby 1 2 348
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 1 797
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 1 2 497
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 69
Stockholm St. Göran 0 82
Stockholm Synlab Medilab 0 2
Sörmland Eskilstuna 0 474
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 1
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi
(b)
0 730
Värmland Karlstad 0 623
Västerbotten Umeå 0 852
Västernorrland Sundsvall 0 973
Västernorrland Örnsköldsvik 0 49
Västmanland Västerås 1 953
Västra Götaland Borås 0 194
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 1 897
Västra Götaland Skövde 0 302
Västra Götaland Trollhättan NÄL 0 235
Örebro Örebro 1 727
Östergötland Linköping 0 371
Totalt 6 16 205

– Streck betyder att inga data har inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

(b) Analyserar från 9/11-21 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

På grund av fördröjning i rapporteringen kan rapporterade patienter tillkomma för de senaste veckorna.

Figur 5. Antal intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per kön och vecka då intensivvården påbörjades, från vecka 30, 2021 till aktuell rapportvecka.

Diagram som visar att antalet patienter varit lågt fram till vecka 40, därefter ökande med högsta stapeln vecka 43, följt av ett lägre antal per vecka.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

På grund av den breda provtagningen för covid-19 där många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2, är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra virus och den breda provtagningen för covid-19 under säsongen medför att fler prover samtidigt analyserats för RSV. Detta betyder att fler fall av RSV påvisats bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för RSV och analyserar en högre andel av landets alla prover varje vecka. Detta har påverkat statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. Data över ålder- och kön saknas från laboratoriet i Östersund. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.