RS-rapport vecka 2, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 14 januari 2022 och redovisar RSV-läget vecka 1 (3 – 9 januari).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) har på nationell nivå avtagit sedan vecka 50. Incidensen bland barn under 5 år är nu på en mycket lägre nivå för samtliga landsdelar, jämfört med de högsta veckorna under hösten. Sedan vecka 52 är incidensen på ungefär samma nivå i åldersgruppen 65 år och äldre som för barn under 5 år. Kommande veckor kan restriktionerna för att begränsa spridningen av covid-19 även komma att påverka spridningen av RSV. På grund av den breda provtagningen för covid-19 där många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2, är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Av de analyserade proverna vecka 2 var 433 positiva (2 procent). Antalet analyserade prover för RSV ökade med 14 procent mellan vecka 2 (24 752 prover) och vecka 1 (21 703 prover).

Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare var högst i Norrland med 20 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand och Götaland med 3 respektive 2 fall per 100 000. Antalet fall bland barn under 5 år har minskat sedan en topp vecka 42. Under vecka 2 återfanns 10 procent (44 fall) av fallen bland barn under 5 år. Av alla rapporterade fall var 5 procent barn under ett år (21 fall). Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 35 procent av fallen. Incidensen bland personer 65 år och äldre var vecka 2 högre i Norrland än i Svealand och Götaland.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för både positiva och negativa prover (se även Kommentar till statistiken). Vid dessa laboratorier har både antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskat sedan de högsta nivåerna under vecka 42 och 43. Under vecka 2 analyserades vid dessa laboratorier 440 prover från barn under 5 år, av vilka 5 procent var positiva. Under hösten 2021 var antalet provtagna barn under 5 år på något högre nivåer än under den senaste högsäsongen (2018–2019). Det kan delvis bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med tidigare år.

Under perioden vecka 21–2 har närmare 300 000 prover analyserats varav totalt 16 198 fall av RSV har diagnosticerats (6 procent). Små barn står för en stor del av fallen, 23 procent (3 576 fall) är under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 21 procent (3 360 fall) av RS-fallen varit bland personer 65 år och äldre.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

För att följa trycket på hälso- och sjukvården sker insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård. I registreringen ingår endast intensivvårdsavdelningar, vilket betyder att exempelvis barn som vårdas på neonatalavdelning inte ingår i statistiken. Data gäller från vecka 30 2021 fram till och med aktuell rapportvecka.

Hittills har 237 patienter registrerats inom intensivvården under säsongen. Flest patienter rapporterades vecka 43 (31 patienter). Därefter har antalet nyinlagda patienter varit lägre. Under vecka 2 har hittills en nyinlagd patient rapporterats. Under föregående tre veckor var medeltalet åtta patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Majoriteten av de hittills rapporterade patienterna inom intensivvården har varit barn under 5 år (65 procent, 155 patienter). Av alla rapporterade patienter har 43 procent varit barn under ett år. Totalt 18 procent av patienterna har varit 65 år eller äldre.

Läget i Skandinavien

I Danmark har antalet fall minskat kontinuerligt sedan vecka 36. Under vecka 2 rapporterade Danmark 0,9 procent positiva prover, jämfört med 1,4 procent veckan innan. I Norge har antalet fall minskat sedan toppen vecka 45 då 3 816 fall noterades (33 procent positiva). Under vecka 2 analyserades 7 992 prover varav 239 var positiva (3 procent).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta medför att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data. Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för RSV och analyserar i snitt 12 procent av landets alla prover varje vecka, från att tidigare ha stått för 3–4 procent av alla prover. Detta har påverkat statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger. Antalet fall per vecka säsongen 2021–2022 är inte jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger på grund av utökad testning (se även Kommentar till statistiken).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar snabbt ökande fall under hösten, högre än tidigare. Vecka 2 433 fall, minskning från föregående vecka.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2021-2022, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Kalmar, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Visby, Västerås, Växjö, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund. Under vecka 49 och 50 analyserade Uppsala (klinisk mikrobiologi) cirka 3 000 fler prover per vecka, vilket påverkar statistiken. Vecka 51–52 minskade antalet analyserade prover i Uppsala till 1 100–1 400 prover per vecka för att sedan öka till 3 630 prover vecka 2.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning varje vecka sedan dess. Högst provtagning vecka 2 med cirka 22 000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall i åldersgruppen 0-4 år. Minskande aktivitet sedan högsta nivån vecka 42.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall kvinnor Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 1 574 10 % 2 002 13 % 3 576 23 %
1 450 3 % 563 4 % 1 013 6 %
2 476 3 % 542 3 % 1 018 6 %
3 260 2 % 338 2 % 598 4 %
139 1 % 179 1 % 318 2 %
5-14 607 4 % 609 4 % 1 216 8 %
15-39 1 510 10 % 742 5 % 2 252 14 %
40-64 1 487 9 % 881 6 % 2 368 15 %
65+ 1 944 12 % 1 416 9 % 3 360 21 %
Totalt 8 447 54 % 7 272 46 % 15 719 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att flest fall bland barn yngre än ett år. Minskning sedan högsta nivån vecka 42.

Geografisk fördelning

Figur 3. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar sedan toppen vecka 42-44. Liten ökning i Götaland vecka 2.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Region Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 6 406
Gotland Visby 5 160
Gävleborg Gävle 4 255
Halland Halmstad 5 498
Jämtland Östersund 358
Jönköping Jönköping 7 338
Kalmar Kalmar 4 266
Kronoberg Växjö 8 566
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 1 31
Norrbotten Sunderby 157 2 172
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 10 779
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 38 2 409
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 69
Stockholm St. Göran 3 122
Stockholm Synlab Medilab 0 2
Sörmland Eskilstuna 8 465
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 1
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi (b) 5 693
Värmland Karlstad 21 613
Västerbotten Umeå 46 795
Västernorrland Sundsvall 27 947
Västernorrland Örnsköldsvik 49
Västmanland Västerås 31 913
Västra Götaland Borås 0 189
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 7 1 538
Västra Götaland Skövde 17 282
Västra Götaland Trollhättan NÄL 6 226
Örebro Örebro 5 700
Östergötland Linköping 12 356
Totalt 433 16 198

– Streck betyder att inga data har inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

(b) Analyserar från 9/11-21 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 4. Antal intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per vecka då intensivvården påbörjades, från vecka 30, 2021 till aktuell rapportvecka.

Antal fall högt under vecka 41 och 43.