RSV-rapport vecka 3, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 28 januari 2022 och redovisar RSV-läget vecka 3 (17 – 23 januari).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) har avtagit sedan vecka 50. Av de analyserade proverna vecka 3 var 228 positiva (1 procent). Antalet analyserade prover för RSV minskade med 6 procent mellan vecka 2 (25 365 prover) och vecka 3 (23 807 prover). Restriktionerna för att begränsa spridningen av covid-19 kan även påverka spridningen av RSV.

På grund av den breda provtagningen för covid-19 där många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2, är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Under vecka 3 återfanns 13 procent (40 fall) av fallen bland barn under 5 år. Av alla rapporterade fall var 3 procent barn under ett år (10 fall). Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 38 procent av fallen. Sett till antalet i åldersgrupperna var incidensen på ungefär samma nivå bland barn under 5 år och personer 65 år och äldre, se Figur 2A. Provtagningen är sedan vecka 45 högst bland personer 65 år och äldre och har ökat över tid.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för både positiva och negativa prover (se även Kommentar till statistiken). Vid dessa laboratorier har både antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskat sedan de högsta nivåerna under vecka 42 och 43. Under vecka 3 analyserades vid dessa laboratorier 453 prover från barn under 5 år, av vilka 3 procent var positiva.

Under perioden vecka 21–3 har nästan 320 000 prover analyserats varav totalt 16 393 fall av RSV har diagnosticerats (5 procent). Små barn står för en stor del av fallen, 22 procent (3 590 fall) är under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 22 procent (3 488 fall) av RS-fallen varit bland personer 65 år och äldre.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

För att följa belastningen på hälso- och sjukvården sker insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård. I registreringen ingår endast intensivvårdsavdelningar, vilket betyder att exempelvis barn som vårdas på neonatalavdelning inte ingår i statistiken. Data gäller från vecka 30 2021 fram till och med aktuell rapportvecka.

Hittills har 240 patienter registrerats inom intensivvården under säsongen. Flest patienter rapporterades vecka 43 (31 patienter). Därefter har antalet nyinlagda patienter varit lägre. Under vecka 3 har ingen nyinlagd patient rapporterats. Under föregående tre veckor var medeltalet fem patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Majoriteten av de hittills rapporterade patienterna inom intensivvården har varit barn under 5 år (65 procent, 155 patienter). Av alla rapporterade patienter har 43 procent varit barn under ett år. Totalt 19 procent av patienterna har varit 65 år eller äldre.

Läget i Skandinavien

I Danmark har antalet fall minskat kontinuerligt sedan vecka 36 och endast ett fåtal fall har rapporterats i januari. I Norge har antalet fall minskat sedan toppen vecka 45 då 3 816 fall noterades (33 procent positiva). Under vecka 3 analyserades 8 857 prover varav 142 var positiva (2 procent).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta medför att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data. Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för RSV och analyserar i snitt 12 procent av landets alla prover varje vecka, från att tidigare ha stått för 3–4 procent av alla prover. Detta har påverkat statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger. Antalet fall per vecka säsongen 2021–2022 är inte jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger på grund av utökad testning (se även Kommentar till statistiken).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar snabbt ökande fall under hösten, högre än tidigare. Vecka 3 228 fall, minskning från föregående vecka.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2021-2022, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Kalmar, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Visby, Västerås, Växjö, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund. Under vecka 49 och 50 analyserade Uppsala (klinisk mikrobiologi) cirka 3 000 fler prover per vecka, vilket påverkar statistiken. Vecka 51–52 minskade antalet analyserade prover i Uppsala till 1100–1400 prover per vecka för att sedan öka till 4 000 prover vecka 2 och 3.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning varje vecka sedan dess. Högst provtagning vecka 2 med cirka 25 000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall i åldersgruppen 0-4 år. Minskande aktivitet sedan högsta nivån vecka 42.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år)Antal fall kvinnorAndel av alla fall kvinnorAntal fall mänAndel av alla fall mänAntal fall totaltAndel av alla fall totalt
<1 1 581 10 % 2 009 13 % 3 590 22 %
1 456 3 % 569 4 % 1 025 6 %
2 481 3 % 544 3 % 1 025 6 %
3 266 2 % 341 2 % 607 4 %
140 1 % 181 1 % 321 2 %
5-14 620 4 % 623 4 % 1 243 8 %
15-39 1 548 10 % 772 5 % 2 320 14 %
40-64 1 527 10 % 917 6 % 2 444 15 %
65+ 2 010 13 % 1 478 9 % 3 488 22 %
Totalt 8 629 54 % 7 434 46 % 16 063 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att flest fall bland barn yngre än ett år. Minskning sedan högsta nivån vecka 42.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar störst andel positiva prover bland 0-4 åringar. Minskning sedan högsta nivån vecka 41-42.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Under vecka 49 och 50 analyserade Uppsala (klinisk mikrobiologi) cirka 3 000 fler prover per vecka, vilket påverkar statistiken. Vecka 51–52 minskade antalet analyserade prover i Uppsala till 1100–1400 prover per vecka för att sedan öka till 4 000 prover vecka 2 och 3.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna ligger högst bland personer 65 år och äldre sedan vecka 45, följt av 40-64 år och 15-39 år.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar sedan toppen vecka 42-44..

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
RegionLaboratorium / barnsjukhus / barnklinikAntal fall aktuell veckaAntal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 3 409
Gotland Visby 2 162
Gävleborg Gävle 0 255
Halland Halmstad 10 508
Jämtland Östersund - 358
Jönköping Jönköping 5 343
Kalmar Kalmar 7 273
Kronoberg Växjö - 566
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 0 31
Norrbotten Sunderby 69 2 241
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 3 782
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 19 2 429
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 69
Stockholm St. Göran 1 80
Stockholm Synlab Medilab - 2
Sörmland Eskilstuna 2 469
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 1
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi
(b)
20 716
Värmland Karlstad 7 620
Västerbotten Umeå 23 821
Västernorrland Sundsvall 15 962
Västernorrland Örnsköldsvik 0 49
Västmanland Västerås 11 924
Västra Götaland Borås - 189
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 9 1 547
Västra Götaland Skövde 7 290
Västra Götaland Trollhättan NÄL 3 229
Örebro Örebro 5 705
Östergötland Linköping 7 363
Totalt 228 16 393

– Streck betyder att inga data har inkommit.
(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).
(b) Analyserar från 9/11-21 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 6. Antal intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per kön och vecka då intensivvården påbörjades, från vecka 30, 2021 till aktuell rapportvecka.

Diagram som visar att antalet patienter varit lågt fram till vecka 40, därefter ökande med högsta stapeln vecka 43, följt av ett lägre antal per vecka.

Läs mer