RS-rapport vecka 36, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 17 september 2021 och redovisar RSV-läget vecka 36 (6 – 12 september).

Sammanfattning

Under vecka 36 analyserades sammanlagt 5 957 prover för respiratoriskt syncytial virus (RSV) varav 212 var positiva (3,6 procent). Fall har rapporterats från alla regioner förutom Gotland (data från Norrbotten saknas). Under vecka 36 passerades tröskelvärdet för epidemistart på nationell nivå, men det förekommer regionala skillnader både i antal fall och ålder på de som diagnosticerats. Vissa regioner har en lägre andel fall bland barn under 5 år och istället fler bland äldre barn och vuxna, som sannolikt främst diagnosticeras i analyser för covid-19. Lite mer än hälften av fallen under vecka 36 påvisades bland barn under 2 år (113 fall, 53 procent). Av dessa var 89 fall (79 procent) under ett år. Incidensen (antalet fall sett till antalet invånare) var under vecka 36 högst i Svealand med 2,9 per 100 000 invånare, följt av Norrland med 1,8 och Götaland med 1,5 per 100 000.

Under perioden vecka 21–36 har 76 000 prover analyserats varav totalt 885 fall av RSV har diagnosticerats (1,2 procent). Ungefär hälften av fallen under vecka 21–36 påvisades bland barn under 2 år (446 fall, 50 procent). Av dessa var 358 fall (80 procent) under ett år. Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 8 procent av fallen.

På nationell nivå brukar RSV präglas av sen och låg aktivitet ena säsongen följt av tidig och hög aktivitet följande säsong. Enligt tidigare mönster skulle säsongen 2020–2021 ha blivit en intensiv säsong, men epidemin uteblev på grund av en kombination av åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19, vilket även haft synbara effekter på smittspridning andra virus. Eftersom den senaste intensiva RSV-epidemin var 2018–2019 finns det flera årskullar småbarn som ännu inte har smittats av RSV, vilket betyder att det finns en stor mottaglighet för infektionen.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35 2021. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorie-verifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger (Figur 1).

Figur 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21-aktuell vecka, 2021. Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger. Under vecka 36 2021 rapporterades total 212 fall.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Län Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt vecka 21 – 36
Blekinge Karlskrona

(a)

(a)

Dalarna Falun och Mora 6 10
Gotland Visby 0 1
Gävleborg Gävle 10 21
Halland Halmstad 8 17
Jämtland Östersund - 1
Jönköping Jönköping 1 14
Kalmar Kalmar 4 22
Kronoberg Växjö 4 21
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik - -
Norrbotten Sunderby - -
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 16 52
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 46 214
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 3 7
Stockholm St. Göran 2 8
Stockholm Synlab Medilab - 0
Sörmland Eskilstuna 17 37
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi - 0
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi 10 41
Värmland Karlstad 1 10
Västerbotten Umeå 8 21
Västernorrland Sundsvall 3 24
Västernorrland Örnsköldsvik - -
Västmanland Västerås 20 141
Västra Götaland Borås 6 11
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 14 91
Västra Götaland Skövde 5 24
Västra Götaland Trollhättan NÄL 6 28
Örebro Örebro 15 53
Östergötland Linköping 7 16
Totalt - 212 885

– Streck betyder att ingen data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Laboratorier som analyserat mindre än 500 prover säsongen 2020-2021 är exkluderade i figur 2, det vill säga Lapplands barnklinik i Gällivare, Visby, Kalmar, Synlab Medilab och Sachsska barnsjukhuset i Stockholm, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Uppsala klinisk kemi och farmakologi samt Örnsköldsvik.

Figur 2. Antal analyserade prover samt andel positiva prover vid utvalda laboratorier vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal analyserade prover samt andel positiva prover vid utvalda laboratorier* vecka 21, 2021 till aktuell vecka. Vecka 36 analyserades 5957 prover, varav 212 var positiva (3,6 procent).

Figur 3. Antal laboratorieverifierade fall av RSV vecka 40, 2000 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV vecka 40, 2000 till aktuell vecka.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 4. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per åldersgrupp (alla åldrar) och vecka. Flest fall syns i åldersgruppen 0-4 år.

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per åldersgrupp (0 – 5 år) och vecka. Flest fall syns bland barn yngre än ett år.

Figur 6. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per landsdel och vecka i åldersgruppen 0–4 år. Högst incidens syns i Svealand.

Tabell 2. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 154 18 % 201 23 % 355 41 %
1 36 4 % 52 6 % 88 10 %
2 37 4 % 46 5 % 83 10 %
3 23 3 % 26 3 % 49 6 %
12 1 % 15 2 % 27 3 %
5-14 27 3 % 33 4 % 60 7 %
15-39 49 6 % 22 3 % 71 8 %
40-64 37 4 % 21 2 % 58 7 %
65+ 31 4 % 40 5 % 71 8 %
Totalt 406 47 % 456 53 % 862 100 %