RS-rapport vecka 39, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 8 oktober 2021 och redovisar RSV-läget vecka 39 (27 september – 3 oktober).

Sammanfattning

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsätter att öka, främst bland små barn. Under vecka 39 analyserades 5 851 prover för RSV varav 541 var positiva (9,2 %). De flesta av fallen påvisades bland barn under 5 år (66 %, 355 fall). Av dessa var 63 procent (222 fall) under ett år. Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Under vecka 39 analyserades vid dessa laboratorier ungefär lika många prover från barn under 5 år som vid den senaste RSV-toppen (2018-2019), av dessa var 57 procent positiva (se Figur 3 och 4).

Intensiv och tidig start för RS-virus (nyhet 2021-10-08)

Bland äldre barn och vuxna är provtagningen högre än under en vanlig övervakningssäsong. Detta medför att antalet fall per vecka inte är jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under perioden vecka 21–39 har drygt 93 000 prover analyserats varav totalt 2 101 fall av RSV har diagnosticerats (2,3 %). Fall har rapporterats från alla regioner. Lite mer än hälften av fallen under vecka 21–39 påvisades bland barn under 2 år (1 080 fall, 52 procent). Av dessa var 862 fall (80 %) under ett år. Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 10 procent av fallen. Något fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Genom registrering i Svenska Intensivvårdsregistret kan Folkhälsomyndigheten följa hur många patienter som behöver intensivvård för RS-pneumoni. Den preliminära sammanställningen nedan baseras på rapporterade intensivvårdade vårdtillfällen med RS-pneumoni som primär eller bidragande diagnos vecka 21-39, 2021. Eftersom neonatalavdelningar inte ingår som intensivvårdsavdelningar (IVA) saknas i statistiken de spädbarn som där vårdas med RSV.

Enligt det Svenska Intensivvårdsregistret har 12 patienter vårdats på IVA med RSV sedan vecka 21, 2021 (Tabell 3 och Figur 6). Analysen är dock preliminär och efterrapportering av fall väntas.

Läget i Europa

Enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC rapporterar 19 av 23 länder ovanligt många RSV-fall för perioden, en aktivitet som för de flesta startade redan vecka 20, 2021.

Under vecka 39 rapporterade Danmark 993 fall av RSV (39 % positiva prover). Sedan vecka 20, 2021 har sammanlagt 6 985 fall diagnosticerats. I Norge har aktiviteten också ökat de senaste veckorna, under vecka 38 rapporterades 135 fall.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorie-verifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.  

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger (figur 1a).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21-aktuell vecka, 2021. Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger. Under vecka 39 2021 rapporterades total 541 fall.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, det vill säga de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal analyserade prover och andel positiva prover vid utvalda laboratorier* vecka 21, 2021 till aktuell vecka. Vecka 39 analyserades 5 851 prover, varav 541 var positiva (9,2 procent).

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per åldersgrupp (alla åldrar) och vecka. Flest fall syns i åldersgruppen 0-4 år.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 379 18 % 483 23 % 862 41 %
1 93 4 % 125 6 % 218 10 %
2 88 4 % 104 5 % 192 9 %
3 51 2 % 65 3 % 116 6 %
27 1 % 43 2 % 70 3 %
5-14 67 3 % 62 3 % 129 6 %
15-39 113 5 % 47 2 % 160 8 %
40-64 89 4 % 43 2 % 132 6 %
65+ 100 5 % 100 5 % 200 10 %
Totalt 1 007 48 % 1 072 52 % 2 079 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per åldersgrupp (0 – 5 år) och vecka. Flest fall syns bland barn yngre än ett år.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.  Baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Störst andel positiva prover syns bland 0-4 åringar.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka. Baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Antal provtagna per 100 000 är oförändrat i alla åldersgrupper jämfört med föregående vecka.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per landsdel och vecka i åldersgruppen 0–4 år. Högst incidens syns i Svealand.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Län Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt vecka 21 – 39
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 15 31
Gotland Visby 0 3
Gävleborg Gävle 10 57
Halland Halmstad 41 94
Jämtland Östersund 1 2
Jönköping Jönköping 10 50
Kalmar Kalmar 4 41
Kronoberg Växjö 28 71
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 0 0
Norrbotten Sunderby 3 6
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 32 142
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 125 528
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 6 29
Stockholm St. Göran 8 27
Stockholm Synlab Medilab - 0
Sörmland Eskilstuna 12 83
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset - 0
Uppsala Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi 18 79
Värmland Karlstad 15 30
Västerbotten Umeå 23 59
Västernorrland Sundsvall 13 50
Västernorrland Örnsköldsvik - 2
Västmanland Västerås 50 226
Västra Götaland Borås 32 64
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 31 152
Västra Götaland Skövde 9 41
Västra Götaland Trollhättan NÄL 10 60
Örebro Örebro 34 135
Östergötland Linköping 11 39
Totalt - 541 2 101

- Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). 

Tabell 3. Antal patienter som intensivvårdats med RS-pneumoni totalt och som primär diagnos, samt totalt antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2018-2019 till 2020-2021 samt vecka 21-39, 2021. Pga. viss fördröjning i rapporteringen kan antalet intensivvårdade fall ändra sig i efterhand.
Typ av RSV-fall 2018–2019 2019–2020 2020-2021 Vecka 21 – 39 2021
Vårdtillfällen för RSV på IVA 114 48 1 12
Vårdtillfällen för RSV på IVA, varav RSV som primär diagnos 78 40 1 12
Laboratorieverifierade RSV-fall 7 312 1 994 194 2 101

Figur 6. Antal vårdtillfällen inom intensivvården där RS-pneumoni angivits vara primär eller bidragande orsak, säsongerna 2018-2019 till 2020-2021 samt vecka 21-39, 2021.

Antal fall var högre 2018 än 2021.