RS-rapport vecka 40, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 15 oktober 2021 och redovisar RSV-läget vecka 40 (4  – 10 oktober).

Sammanfattning

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsätter att öka, främst bland barn under 5 år. Under vecka 40 analyserades 7 695 prover för RSV varav 734 var positiva (9,5 %). Mellan vecka 39 och 40 ökade antalet fall med 27 procent. Samtidigt ökade provtagningen med 30 procent, vilket medför att andelen positiva var på en liknande nivå under vecka 39 och 40. Under vecka 40 var de flesta fallen bland barn under 5 år (64 %, 471 fall). Av dessa var 57 procent (269 fall) under ett år.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Under vecka 40 analyserades vid dessa laboratorier 520 prover bland barn under 5 år, av vilka 60 procent positiva, vilket är en liknande andel som föregående vecka. Antalet provtagna barn 0–4 år har ökat stadigt sedan vecka 33, och är något högre jämfört med de högsta nivåerna under senaste högsäsongen (2018–2019). Det kan delvis bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med ett vanligt år.

Bland äldre barn och vuxna är provtagningen betydligt högre än under en vanlig övervakningssäsong. Detta medför att antalet fall per vecka inte är jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under perioden vecka 21–40 har omkring 100 000 prover analyserats varav totalt 2 867 fall av RSV har diagnosticerats (3 %). Fall har rapporterats från alla regioner. Ungefär hälften av fallen under vecka 21–40 påvisades bland barn under 2 år (1 451 fall, 51 %). Av dessa var 1 149 fall (79 %) under ett år. Åldersgruppen 65 år och äldre stod för 10 procent av fallen. Fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Läget i Europa

Antalet fall inom Europa ökade vecka 39 enligt rapporteringen till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Danmark och Sverige står för en stor del av de rapporterade fallen. Under vecka 39 har 1 884 fall av RSV rapporterats. Främst kommer fallen från 6 av de 17 länder som rapporterat under vecka 39. Flest fall rapporterades från Danmark (993), Sverige (541), Spanien (110), Slovakien (92), Frankrike (75) och Portugal (62).

Under vecka 40 rapporterade Danmark 848 fall av RSV och antalet smittade med RSV har minskat något sedan vecka 37. Sedan vecka 20, 2021 har sammanlagt
7 849 fall diagnosticerats med RSV i Danmark.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger (tabell 1a).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21-aktuell vecka, 2021. Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger. Under vecka 40 2021 rapporterades total 734 fall.

Fotnot: se kommentar till statistik ovan.

Redovisar data från laboratorier (tabell 1b) som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal analyserade prover och andel positiva prover vid utvalda laboratorier* vecka 21, 2021 till aktuell vecka. Vecka 40 analyserades 7 695 prover, varav 734 var positiva (9,5 %).

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per åldersgrupp (alla åldrar) och vecka. Flest fall syns i åldersgruppen 0-4 år.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall kvinnor Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 499 18 % 650 23 % 1 149 40 %
1 127 4 % 175 6 % 302 11 %
2 125 4 % 137 5 % 262 9 %
3 68 2 % 86 3 % 154 5 %
4 32 1 % 55 2 % 87 3 %
5-14 90 3 % 81 3 % 171 6 %
15-39 158 6 % 76 3 % 234 8 %
40-64 126 4 % 68 2 % 194 7 %
65+ 152 5 % 139 5 % 291 10 %
Totalt 1 377 48 % 1 467 52 % 2 844 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per åldersgrupp (0 – 5 år) och vecka. Flest fall syns bland barn yngre än ett år.

Andelen positiva per åldersgrupp

Diagrammet i figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka. Baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Störst andel positiva prover syns bland 0-4 åringar.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka. Baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Antal provtagna per 100 000 är har ökat i åldersgruppen 0-4 år jämfört med föregående vecka. För de andra åldersgrupperna är det oförändrat jämfört med föregående vecka.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per landsdel och vecka i åldersgruppen 0–4 år. Högst incidens syns i Svealand och Götaland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Län Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt vecka 21 – 40
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 13 44
Gotland Visby 2 5
Gävleborg Gävle 12 69
Halland Halmstad 69 163
Jämtland Östersund 2 4
Jönköping Jönköping 10 63
Kalmar Kalmar 11 51
Kronoberg Växjö 30 106
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 1 1
Norrbotten Sunderby 10 16
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 46 208
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 169 702
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 8 37
Stockholm St. Göran 5 32
Stockholm Synlab Medilab 0 0
Sörmland Eskilstuna 22 110
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi - 0
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi 24 103
Värmland Karlstad 18 48
Västerbotten Umeå 9 68
Västernorrland Sundsvall 34 84
Västernorrland Örnsköldsvik - 2
Västmanland Västerås 43 269
Västra Götaland Borås 12 72
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 71 223
Västra Götaland Skövde 16 56
Västra Götaland Trollhättan NÄL 27 87
Örebro Örebro 47 182
Östergötland Linköping 23 62
Totalt 734 2 867

- Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).