RS-rapport vecka 41 säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 22 oktober 2021 och redovisar RSV-läget vecka 41 (11–17 oktober).

Sammanfattning

Antalet fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsätter att öka, främst bland barn under 5 år. Under vecka 41 analyserades 8 278 prover för RSV varav 847 var positiva (10 %). Mellan vecka 40 och 41 ökade antalet fall med 11 procent. Samtidigt ökade provtagningen med 6 procent, vilket medför att andelen positiva är på en liknande nivå som föregående vecka. Under vecka 41 var majoriteten av fallen bland barn under 5 år (62 %, 525 fall). Av dessa var 56 procent (295 fall) under ett år.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Under vecka 41 analyserades vid dessa laboratorier 580 prover från barn under 5 år, av vilka 62 procent var positiva, vilket är på en liknande nivå som föregående vecka. Antalet provtagna barn under 5 år har ökat sedan vecka 33, och är nu lika högt som nivåerna under den senaste högsäsongen (2018–2019). Det kan delvis bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med tidigare år.

Bland äldre barn och vuxna är provtagningen betydligt högre denna säsong än under tidigare övervakningssäsonger. Detta medför att antalet fall per vecka inte är jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under perioden vecka 21–41 har lite fler än 100 000 prover analyserats varav totalt 3 729 fall av RSV har diagnosticerats (3 %). Fall har rapporterats från alla regioner. Små barn står för majoriteten av fallen, 39 procent finns i gruppen 0-1 år och 11 procent i gruppen 1-2 år. I åldersgruppen 65 år och äldre återfinns 11 procent av fallen. Något fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Läget i världen

Enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har många länder i Europa rapporterat ovanligt många RSV-fall för perioden, en aktivitet som för de flesta startade redan vecka 20, 2021.

Australien har sammanställt data från deras senaste RSV säsong (se länk under Läs mer). De hade en lång säsong med hög aktivitet under september 2020 till mars 2021, jämfört med tidigare säsonger då epidemin brukar pågå under april-september.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och kön.  

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger (figur 1a).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21-aktuell vecka, 2021. Eftersom övervakningen normalt inte pågår under sommaren saknas data för sommarveckorna föregående säsonger. Under vecka 41 2021 rapporterades total 847 fall.
Fotnot: se kommentar till statistik ovan.

Figur 1b redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal analyserade prover och andel positiva prover vid utvalda laboratorier* vecka 21, 2021 till aktuell vecka. Vecka 41 analyserades 7278 prover, varav 847 var positiva (10 %).

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per åldersgrupp (alla åldrar) och vecka. Flest fall syns i åldersgruppen 0-4 år.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 641 18 % 801 22 % 1442 39 %
1 169 5 % 216 6 % 385 11 %
2 160 4 % 178 5 % 338 9 %
3 91 2 % 111 3 % 202 6 %
36 1 % 65 2 % 101 3 %
5-14 107 3 % 104 3 % 211 6 %
15-39 218 6 % 102 3 % 320 9 %
40-64 171 5 % 96 3 % 267 7 %
65+ 203 6 % 193 5 % 396 11 %
Totalt 1 796 49 % 1 866 51 % 3 662 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal laboratorieverifierade fall av RSV per hundra tusen invånare per åldersgrupp (0 – 5 år) och vecka. Flest fall syns bland barn yngre än ett år.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka. Baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Störst andel positiva prover syns bland 0-4 åringar.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka. Baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Antal provtagna per 100 000 ökar något i åldersgruppen 0-4 år jämfört med föregående vecka. Oförändrat i övriga åldersgrupper.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.  

Antal fall ökar.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Län Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt vecka 21 – 40
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 24 68
Gotland Visby 2 7
Gävleborg Gävle 10 79
Halland Halmstad 55 218
Jämtland Östersund 1 5
Jönköping Jönköping 18 68
Kalmar Kalmar 7 58
Kronoberg Växjö 34 141
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 1 2
Norrbotten Sunderby 17 33
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 49 270
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 195 904
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 1 38
Stockholm St. Göran 15 47
Stockholm Synlab Medilab 0
Sörmland Eskilstuna 33 143
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi 37 141
Värmland Karlstad 32 80
Västerbotten Umeå 20 88
Västernorrland Sundsvall 49 133
Västernorrland Örnsköldsvik 8
Västmanland Västerås 56 325
Västra Götaland Borås 16 88
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 60 283
Västra Götaland Skövde 23 79
Västra Götaland Trollhättan NÄL 28 115
Örebro Örebro 50 232
Östergötland Linköping 14 76
Totalt - 847 3 729

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).