RS-rapport vecka 42 säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 29 oktober 2021 och redovisar RSV-läget vecka 42 (18–24 oktober).

Sammanfattning

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsatte att öka under vecka 42. Aktiviteten är på en mycket hög nivå och 1 006 fall har rapporterats under veckan. Mellan vecka 41 och 42 ökade antalet fall med 14 procent, vilket är en liknande ökning som föregående vecka. Samtidigt ökade provtagningen med 3 procent. Under vecka 42 analyserades 8 645 prover för RSV och 12 procent av proverna var positiva. Under vecka 42 var majoriteten av fallen bland barn under 5 år (60 %, 605 fall). Av alla rapporterade fall var 32 procent (325 fall) för barn under ett år.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Under vecka 42 analyserades vid dessa laboratorier 582 prover från barn under 5 år, av vilka 64 procent var positiva, vilket är på en liknande nivå som föregående vecka. Antalet provtagna barn under 5 år har ökat sedan vecka 33, och är sedan några veckor på något högre nivåer än under den senaste högsäsongen (2018–2019). Det kan delvis bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med tidigare år.

Bland äldre barn och vuxna är provtagningen betydligt högre denna säsong än under tidigare övervakningssäsonger. Detta medför att antalet fall per vecka inte är jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under perioden vecka 21–42 har nästan 120 000 prover analyserats varav totalt
4 787 fall av RSV har diagnosticerats (4 %). Fall har rapporterats från alla regioner. Små barn står för majoriteten av fallen, 38 procent (1 779 fall) är under 1 år och 10 procent (476 fall) i gruppen 1-2 år. I åldersgruppen 65 år och äldre återfinns 11 procent av fallen. Något fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Läget i världen

Antalet fall inom Europa minskade något under vecka 41 enligt rapporteringen till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, troligtvis delvis till följd av minskningen i antalet fall i Danmark. Andelen positiva fall i Europa var 12 procent för både vecka 40 och 41. Danmark och Sverige står för en stor del av de rapporterade fallen. Under vecka 42 rapporterade Danmark 399 fall av RSV (18 % positiva prover), vilket är en minskning med 37 procent jämfört med vecka 41. Antalet smittade med RSV har minskat sedan vecka 37. Sedan vecka 20, 2021 har sammanlagt 8 883 fall diagnosticerats med RSV i Danmark.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och kön.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att under vecka 42 2021 rapporterades total 1 006 fall av RSV.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att vecka 42 analyserades 8 645 prover för RSV, varav 1 006 var positiva (12 %).

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att flest fall av RSV syns i åldersgruppen 0-4 år.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 787 17 % 992 21 % 1 779 38 %
1 212 5 % 264 6 % 476 10 %
2 214 5 % 235 5 % 449 10 %
3 119 3 % 141 3 % 260 6 %
49 1 % 87 2 % 136 3 %
5-14 133 3 % 134 3 % 267 6 %
15-39 307 7 % 142 3 % 449 10 %
40-64 231 5 % 127 3 % 358 8 %
65+ 293 6 % 244 5 % 537 11 %
Totalt 2 345 50 % 2 366 50 % 4 711 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att flest fall av RSV syns bland barn yngre än ett år.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att störst andel positiva prover för RSV syns bland 0-4 åringar.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att antal provtagna för RSV ökar i åldersgruppen 65 år och äldre och minskar i åldersgruppen 0-4 år jämfört med föregående vecka.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att incidensen av RSV ökar i Götaland och Norrland, men minskar i Sveland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Län Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt vecka 21 – 42
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 21 89
Gotland Visby 4 11
Gävleborg Gävle 25 104
Halland Halmstad 47 265
Jämtland Östersund 7 27
Jönköping Jönköping 15 97
Kalmar Kalmar 15 73
Kronoberg Växjö 27 173
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 0 2
Norrbotten Sunderby 16 49
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 80 350
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 190 1 101
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 5 43
Stockholm St. Göran 17 64
Stockholm Synlab Medilab 0 0
Sörmland Eskilstuna 44 189
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi 41 185
Värmland Karlstad 50 130
Västerbotten Umeå 33 121
Västernorrland Sundsvall 82 215
Västernorrland Örnsköldsvik 5 19
Västmanland Västerås 45 370
Västra Götaland Borås 23 111
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 91 374
Västra Götaland Skövde 28 107
Västra Götaland Trollhättan NÄL 23 138
Örebro Örebro 59 291
Östergötland Linköping 13 89
Totalt 1 006 4 787

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).