RSV-rapport vecka 43 säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 5 november 2021 och redovisar RSV-läget vecka 43 (25–31 oktober).

Sammanfattning

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) ökade något mellan vecka 42 och 43 medan antalet fall bland barn under 5 år minskade för första gången sedan epidemins start (13 % minskning). Aktiviteten är på en mycket hög nivå och 1 022 fall har rapporterats under vecka 43. Under vecka 43 analyserades 8 941 prover för RSV, vilket är något fler än föregående vecka, men antalet provtagna barn under 5 år minskade. Av de tagna proverna var 11 procent positiva, vilket är på en liknande nivå som under vecka 42. Under vecka 43 var majoriteten av fallen bland barn under 5 år (52 %, 534 fall). Av alla rapporterade fall var 30 procent (305 fall) barn under ett år.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för både positiva och negativa prover. Under vecka 43 analyserades vid dessa laboratorier 562 prover från barn under 5 år, av vilka 60 procent var positiva, vilket är något lägre än föregående vecka. Antalet provtagna barn under 5 år har ökat under perioden vecka 33–42 men avtog mellan vecka 42 och 43. Antalet provtagna under hösten har varit på något högre nivåer än under den senaste högsäsongen (2018–2019), vilket delvis kan bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med tidigare år.

Bland äldre barn och vuxna är provtagningen betydligt högre denna säsong än under tidigare övervakningssäsonger. Detta medför att antalet fall per vecka inte är jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under perioden vecka 21–43 har 126 000 prover analyserats varav totalt 5 731 fall av RSV har diagnosticerats (5 %). Fall har rapporterats från alla regioner. Små barn står för majoriteten av fallen, 37 procent (2 097 fall) är under 1 år och 10 procent (543 fall) i gruppen 1-2 år. I åldersgruppen 65 år och äldre återfinns 13 procent av fallen. Något fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Läget i världen

Antalet fall inom Europa minskade något under vecka 42 enligt rapporteringen till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, vilket till stor del beror på en minskning i antalet fall i Danmark. Andelen positiva fall i Europa var omkring 12 procent för de senaste tre veckorna. Av de totalt 1 764 fall under vecka 42 står Danmark (399 fall) och Sverige (1 006 fall) för en stor del av de rapporterade fallen.

Under vecka 43 rapporterade Danmark 329 fall av RSV (14 % positiva prover). Antalet smittade med RSV har minskat sedan vecka 37. Sedan vecka 20 har sammanlagt 8 885 fall diagnosticerats med RSV i Danmark.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och kön. Vissa laboratorier rapporterar ålder och kön även för negativa prover. 

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att under vecka 43 2021 rapporterades total 1 022 fall av RSV.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att vecka 43 analyserades 8 941 prover för RSV, varav 1 022 var positiva (11 %).

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att flest fall av RSV syns i åldersgruppen 0-4 år.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021 Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall kvinnor Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 906 16% 1173 21% 2079 37%
1 239 4% 304 5% 543 10%
2 243 4% 258 5% 501 9%
3 142 3% 171 3% 313 6%
4 61 1% 96 2% 157 3%
5-14 165 3% 158 3% 323 6%
15-39 373 7% 179 3% 551 10%
40-64 311 6% 167 3% 478 8%
65+ 392 7% 316 6% 705 12%
Totalt 2 832 50% 2 822 50% 5 654 100%

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att flest fall av RSV syns bland barn yngre än ett år.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att störst andel positiva prover för RSV syns bland 0-4 åringar.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att antal provtagna för RSV minskar i åldersgruppen 65 år och äldre och i åldersgruppen 0-4 år jämfört med föregående vecka.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagram som visar att incidensen av RSV minskar i Götaland, Norrland och Sveland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Län Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt vecka 21 – 43
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 43 132
Gotland Visby 4 15
Gävleborg Gävle 12 116
Halland Halmstad 52 317
Jämtland Östersund 15 42
Jönköping Jönköping 17 122
Kalmar Kalmar 14 87
Kronoberg Växjö 47 227
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 0 2
Norrbotten Sunderby 36 85
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 82 432
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 215 1 325
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 5 48
Stockholm St. Göran 16 79
Stockholm Synlab Medilab - 0
Sörmland Eskilstuna 35 224
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi - 0
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi 25 212
Värmland Karlstad 30 160
Västerbotten Umeå 48 169
Västernorrland Sundsvall 87 302
Västernorrland Örnsköldsvik 7 26
Västmanland Västerås 52 422
Västra Götaland Borås 14 125
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 88 462
Västra Götaland Skövde 0 0
Västra Götaland Trollhättan NÄL 14 152
Örebro Örebro 44 335
Östergötland Linköping 20 109
Totalt 1 022 5 727

- Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).