RS-rapport vecka 44, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 12 november 2021 och redovisar RSV-läget vecka 44 (1–7 november).

Sammanfattning

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) minskade något mellan vecka 43 och 44 men är fortsatt på en mycket hög nivå. På grund av den höga smittspridningen är det viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. För att även följa trycket på hälso- och sjukvården startar nu en löpande insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård.

Fortsatt stor spridning av RS-virus – viktigt skydda de yngsta (nyhet 2021-11-10)

Under vecka 44 analyserades 8 777 prover för RSV, varav 1 045 fall var positiva (12 procent). Andelen positiva bland alla prover har varit på samma nivå de senaste tre veckorna. Antalet fall bland barn under 5 år minskade för andra veckan i rad. Även antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskade, men är fortfarande på en hög nivå. Majoriteten av fallen vecka 44 diagnosticerades bland barn under 5 år (52 procent, 534 fall). Av alla rapporterade fall var 28 procent barn under ett år (286 fall).

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för både positiva och negativa prover (se även Kommentar till statistiken). Under vecka 44 analyserades vid dessa laboratorier 558 prover från barn under 5 år, av vilka 55 procent (308 prover) var positiva, vilket är en minskning från vecka 43. Antalet provtagna barn under 5 år har minskat jämfört med föregående vecka. Antalet provtagna barn under 5 år har under hösten varit på något högre nivåer än under den senaste högsäsongen (2018–2019), vilket delvis kan bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med tidigare år.

Bland äldre barn och vuxna är provtagningen betydligt högre denna säsong än under tidigare övervakningssäsonger. Detta medför att antalet fall per vecka inte är jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under perioden vecka 21–44 har 135 000 prover analyserats varav totalt 6 850 fall av RSV har diagnosticerats (5 procent). Fall har rapporterats från alla regioner. Små barn står för majoriteten av fallen, 35 procent (2 381 fall) är under 1 år och 10 procent (653 fall) i gruppen 1-2 år. I åldersgruppen 65 år och äldre återfinns 13 procent av fallen. Något fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Läget i världen

Antalet fall inom Europa minskade något under vecka 43 enligt rapporteringen till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, vilket till stor del beror på att endast 14 av 26 länder rapporterat för veckan. Danmark har t.ex. inte rapporterat, vilka har haft många fall hittills. Andelen positiva fall i Europa var omkring 12 procent de senaste fyra veckorna. Av de totalt 1 544 rapporterade fallen under vecka 43 står Sverige för majoriteten av fallen (1 021), följt av Spanien (217 fall) och Slovenien (109).

Under vecka 44 rapporterade Danmark 274 fall av RSV (12 procent positiva prover). Antalet smittade med RSV har minskat sedan vecka 37. Sedan vecka 20 har sammanlagt 9 489 fall diagnosticerats med RSV i Danmark. I Norge ökade andelen prover positiva för RSV mellan vecka 42 och 43 och har ökat sedan vecka 37.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier. Data från dessa laboratorier ingår i Figur 3 och 4, se nedan.  

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Förklaring finns i texten.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Högst provtagning ses vecka 43 på drygt 8000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall i åldersgruppen 0-4 år. Minskande aktivitet sedan högsta nivån vecka 42

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 1 031 15 % 1 350 20 % 2 381 35 %
1 293 4 % 360 5 % 653 10 %
2 291 4 % 301 4 % 592 9 %
3 159 2 % 198 3 % 357 5 %
70 1 % 110 2 % 180 3 %
5-14 189 3 % 186 3 % 375 6 %
15-39 464 7 % 217 3 % 681 10 %
40-64 385 6 % 217 3 % 602 9 %
65+ 504 7 % 402 6 % 906 13 %
Totalt 3 386 50 % 3 341 50 % 6 727 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att flest fall bland barn yngre än ett år. Minskning sedan högsta nivån vecka 42.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar störst andel positiva prover bland 0-4 åringar. Minskning sedan högsta nivån vecka 41-42.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna minskar i åldersgruppen 0-4 år sedan högsta nivån vecka 43. Övriga åldersgrupper oförändrat.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Antal fall har ökat.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Län Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 30 163
Gotland Visby 12 27
Gävleborg Gävle 23 139
Halland Halmstad 21 338
Jämtland Östersund 19 61
Jönköping Jönköping 24 151
Kalmar Kalmar 18 105
Kronoberg Växjö 43 276
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 0 2
Norrbotten Sunderby 44 129
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 81 513
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 200 1 534
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 7 55
Stockholm St. Göran 8 91
Stockholm Synlab Medilab 0 1
Sörmland Eskilstuna 36 261
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi 0 0
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi 23 240
Värmland Karlstad 58 218
Västerbotten Umeå 37 206
Västernorrland Sundsvall 81 383
Västernorrland Örnsköldsvik 3 29
Västmanland Västerås 52 474
Västra Götaland Borås 21 146
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 83 546
Västra Götaland Skövde 28 73
Västra Götaland Trollhättan NÄL 8 160
Örebro Örebro 66 401
Östergötland Linköping 19 128
Totalt 1 045 6 850

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).