RS-rapport vecka 45, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 19 november 2021 och redovisar RSV-läget vecka 45 (8– 14 november).

Sammanfattning

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) minskade något mellan vecka 44 och 45 men är fortsatt på en mycket hög nivå. På grund av den höga smittspridningen är det viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vara vaksam på nytillkomna symtom och stanna hemma syftar till att hindra spridning av covid-19, RS-virus, influensa och andra luftvägsinfektioner som är vanliga under vinterhalvåret. Regioner kan också ha kompletterande lokala råd och rutiner riktade mot RS-virus.

Under vecka 45 analyserades 9 306 prover för RSV, varav 1 022 fall var positiva (11 procent). Andelen positiva bland alla prover minskade något den senaste veckan (vecka 44, 11 procent). Incidensen (antalet fall sett till antalet invånare) var högst i Norrland med 19 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 10 och Götaland med 7 per 100 000. Antalet fall bland barn under 5 år minskade för tredje veckan i rad. Även antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskade, men är fortfarande på en hög nivå. Majoriteten av fallen vecka 45 diagnosticerades bland barn under 5 år (40 procent, 405 fall). Av alla rapporterade fall var 28 procent barn under ett år (223 fall).

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för både positiva och negativa prover (se även Kommentar till statistiken). Vid dessa laboratorier har både antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskat de senaste två veckorna. Under vecka 45 analyserades vid dessa laboratorier 480 prover från barn under 5 år, av vilka 48 procent (230 prover) var positiva. Under hösten har antalet provtagna barn under 5 år varit på något högre nivåer än under den senaste högsäsongen (2018–2019). Det kan delvis bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med tidigare år.

Bland äldre barn och vuxna är provtagningen betydligt högre denna säsong än under tidigare övervakningssäsonger. Detta medför att antalet fall per vecka inte är jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under perioden vecka 21–45 har 145 000 prover analyserats varav totalt 7 889 fall av RSV har diagnosticerats (5 procent). Fall har rapporterats från alla regioner. Små barn står för majoriteten av fallen, 33 procent (2 619 fall) är under 1 år och 9 procent (734 fall) i gruppen 1–2 år. I åldersgruppen 65 år och äldre återfinns 14 procent av fallen. Något fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Läget i världen

Antalet fall inom Europa minskade något under vecka 44 enligt rapporteringen till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Andelen positiva fall i Europa har varit mellan 11-12 procent de senaste fyra veckorna. Av de totalt 1 752 rapporterade fallen under vecka 44 står Sverige för majoriteten av fallen (1 017), följt av Danmark (274) Spanien (147) och Portugal (104).

I Danmark har antalet smittade med RSV minskat sedan vecka 37. Under vecka 45 rapporterade Danmark 9 procent positiva prover, jämfört med 12 procent veckan innan. I Norge ökade andelen prover positiva för RSV svagt mellan vecka 45 (33 procent) och 44 (32 procent) och har ökat sedan vecka 37.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier. Data från dessa laboratorier ingår i Figur 3 och 4, se nedan.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar snabbt ökande fall under hösten, högre än tidigare. Vecka 45 drygt 1000 fall, minskning från föregående vecka.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning vecka 45. Högst provtagning ses vecka 43-45 på drygt 8000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning vecka 45. Högst provtagning ses vecka 43-45 på drygt 8000 prover.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 1 151 15 % 1 468 19 % 2 619 33 %
1 330 4 % 404 5 % 734 9 %
2 322 4 % 336 4 % 658 8 %
3 182 2 % 232 3 % 414 5 %
84 1 % 119 2 % 203 3 %
5-14 227 3 % 235 3 % 462 6 %
15-39 565 7 % 276 4 % 841 11 %
40-64 502 6 % 285 4 % 787 10 %
65+ 615 8 % 506 6 % 1 121 14 %
Totalt 3 978 51 % 3 861 49 % 7 839 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att flest fall bland barn yngre än ett år. Minskning sedan högsta nivån vecka 42.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar störst andel positiva prover bland 0-4 åringar. Minskning sedan högsta nivån vecka 41-42.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna minskar i åldersgruppen 0-4 år sedan högsta nivån vecka 43. Övriga åldersgrupper oförändrat.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Region Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 31 194
Gotland Visby 12 39
Gävleborg Gävle 11 150
Halland Halmstad 34 372
Jämtland Östersund 21 82
Jönköping Jönköping 14 170
Kalmar Kalmar 16 121
Kronoberg Växjö 61 337
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 0 2
Norrbotten Sunderby 79 208
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 64 577
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 143 1 680
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 4 59
Stockholm St. Göran 6 102
Stockholm Synlab Medilab 1
Sörmland Eskilstuna 39 301
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 1 1
Uppsala Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi (b) (b)
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi 23 265
Värmland Karlstad 50 268
Västerbotten Umeå 48 254
Västernorrland Sundsvall 88 471
Västernorrland Örnsköldsvik 3 32
Västmanland Västerås 60 534
Västra Götaland Borås 13 159
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 63 609
Västra Götaland Skövde 30 104
Västra Götaland Trollhättan NÄL 11 171
Örebro Örebro 68 469
Östergötland Linköping 29 157
Totalt 1 022 7 889

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

(b) Analyserar från 9/11-21 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi.