RS-rapport vecka 46, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 26 november 2021 och redovisar RSV-läget vecka 46 (15– 21 november).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) minskade med 15 procent från vecka 45 till vecka 46, men är fortsatt på en mycket hög nivå jämfört med tidigare säsonger. På grund av den höga smittspridningen är det viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

Under vecka 46 analyserades 9 244 prover för RSV, varav 875 fall var positiva (9 procent). Andelen positiva prover minskade från 11 procent vecka 45. Incidensen (antalet fall sett till antalet invånare) var högst i Norrland med 19 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 9 och Götaland med 5 per 100 000. Vissa regionala skillnader ses i smittspridningen. Antalet fall bland barn under 5 år minskade för fjärde veckan i rad. Även antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskade, men är fortfarande på en hög nivå. Majoriteten av fallen vecka 46 diagnosticerades bland barn under 5 år (36 procent, 316 fall). Av alla rapporterade fall var 18 procent barn under ett år (159 fall).

Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 15 procent av RS-fallen varit bland personer 65 år och äldre. I samtliga åldersgrupper från 5 år och uppåt ses ännu ingen nedgång utan antalet fall har varit i stort sett oförändrat under de senaste veckorna.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för både positiva och negativa prover (se även Kommentar till statistiken). Vid dessa laboratorier har både antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskat de senaste tre veckorna. Under vecka 46 analyserades vid dessa laboratorier 458 prover från barn under 5 år, av vilka 40 procent (182 prover) var positiva. Under hösten har antalet provtagna barn under 5 år varit på något högre nivåer än under den senaste högsäsongen (2018–2019). Det kan delvis bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med tidigare år.

Bland äldre barn och vuxna är provtagningen betydligt högre denna säsong än under tidigare övervakningssäsonger. Detta medför att antalet fall per vecka inte är jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under perioden vecka 21–46 har 153 000 prover analyserats varav totalt 8 797 fall av RSV har diagnosticerats (6 procent). Fall har rapporterats från alla regioner. Små barn står för majoriteten av fallen, 32 procent (2 780 fall) är under 1 år och 9 procent (785 fall) i gruppen 1–2 år. Något fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

För att följa trycket på hälso- och sjukvården sker sedan 11 november en löpande insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet vårdtillfällen där patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion påbörjat intensivvård. I registreringen ingår endast intensivvårdsavdelningar, vilket betyder att exempelvis barn som vårdas på neonatalavdelning inte ingår i statistiken.

Sedan vecka 30 har 173 vårdtillfällen registrerats inom intensivvården. De första patienterna påbörjade sin intensivvård vecka 31 2021 och flest vårdtillfällen har registrerades vecka 43 (32 vårdtillfällen). Hittills har 8 nya vårdtillfällen rapporterats under vecka 46. Det rapporterade antalet vårdtillfällen för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka (se Figur 6).

Den stora majoriteten av rapporterade vårdtillfällen var för barn under 5 år (75 procent, 130 vårdtillfällen). Av alla rapporterade vårdtillfällen var 55 procent för barn under ett år (95 vårdtillfällen). I 12 procent av vårdtillfällena var patienterna 65 år eller äldre.

Läget i Europa

En del länder rapporterar antalet fall av RS-virus till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Antalet rapporterade fall från dessa länder minskade med 12 procent under vecka 45. Andelen positiva fall har varit mellan 11-12 procent de senaste fem veckorna. Av de totalt 2 143 rapporterade fallen under vecka 45 står Sverige för majoriteten av fallen (1 001), följt av Frankrike (387) Danmark (236) Spanien (198) och Portugal (127).

Under vecka 46 fortsatte antalet smittade med RSV i Danmark att minska. Antalet fall har minskat sedan toppen vecka 36 då runt 1 300 fall diagnosticerades. Under vecka 46 rapporterade Danmark 7 procent positiva prover, jämfört med 9 procent veckan innan. Aktiviteten i Norge är på en mycket hög nivå. Under vecka 46 analyserades 10 800 prover varav 3 248 var positiva (30 procent). Veckan innan noterades den högsta aktiviteten hittills under säsongen, med 3 816 fall (33 procent positiva).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier. Data från dessa laboratorier ingår i Figur 3 och 4.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar snabbt ökande fall under hösten, högre än tidigare. Vecka 46 875 fall, minskning från föregående vecka.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning vecka 46. Högst provtagning ses vecka 42-46 på drygt 8000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall i åldersgruppen 0-4 år. Minskande aktivitet sedan högsta nivån vecka 42.

Tabell 1. Tabellen visar antal och andel rapporterade RSV fall per ålder och kön, kumulativt från vecka 40 2020 till vecka 20 2021.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 1 233 14 % 1 547 18 % 2 780 32 %
1 358 4 % 427 5 % 785 9 %
2 346 4 % 370 4 % 716 8 %
3 201 2 % 246 3 % 447 5 %
87 1 % 134 2 % 221 3 %
5-14 264 3 % 273 3 % 537 6 %
15-39 666 8 % 320 4 % 986 11 %
40-64 585 7 % 344 4 % 929 11 %
65+ 732 8 % 583 7 % 1 315 15 %
Totalt 4 472 51 % 4 244 49 % 8 716 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att flest fall bland barn yngre än ett år. Minskning sedan högsta nivån vecka 42

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar störst andel positiva prover bland 0-4 åringar. Minskning sedan högsta nivån vecka 41-42.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna minskar i åldersgruppen 0-4 år sedan högsta nivån vecka 43  och ökar något för åldersgruppen 65 år och äldre. Övriga åldersgrupper oförändrat.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Region Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 33 227
Gotland Visby 17 56
Gävleborg Gävle 18 168
Halland Halmstad 27 399
Jämtland Östersund 82
Jönköping Jönköping 10 212
Kalmar Kalmar 14 135
Kronoberg Växjö 37 376
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 2
Norrbotten Sunderby 111 319
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 48 625
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 129 1 810
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 3 62
Stockholm St. Göran 2 100
Stockholm Synlab Medilab 0 1
Sörmland Eskilstuna 35 338
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 1
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi (b) 15 280
Värmland Karlstad 70 338
Västerbotten Umeå 55 309
Västernorrland Sundsvall 46 517
Västernorrland Örnsköldsvik 32
Västmanland Västerås 50 584
Västra Götaland Borås 7 166
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 53 662
Västra Götaland Skövde 26 130
Västra Götaland Trollhättan NÄL 6 177
Örebro Örebro 42 511
Östergötland Linköping 21 178
Totalt 875 8 797

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

(b) Analyserar från 9/11-21 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi.

Det rapporterade antalet vårdtillfällen (figur 6) för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 6. Antal vårdtillfällen för intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per vecka då intensivvården påbörjades, från vecka 30, 2021 till aktuell rapportvecka.

Diagram som visar att antalet vårdtillfällen varit lågt fram till vecka 40, därefter ökande med högsta stapeln vecka 43 2021. De senaste tre veckorna syns en nedgång.