RS-rapport vecka 47, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 3 december 2021 och redovisar RSV-läget vecka 47 (22–28 november).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är fortfarande på en mycket hög nivå jämfört med tidigare säsonger. Antalet fall är på oförändrad nivå jämfört med föregående vecka. Det är fortsatt regionala skillnader i smittspridningen, antalet fall fortsatte att minska i de flesta regioner i Götaland och Svealand men ökade i Norrland i samtliga åldersgrupper. På grund av den höga smittspridningen är det viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

Under vecka 47 analyserades 10 081 prover för RSV, vilket är 8 procent fler än föregående vecka. Av dessa var 872 positiva (9 procent), vilket är en något lägre andel positiva än föregående vecka. Data saknas från några laboratorier vilket innebär att siffrorna bör ses som preliminära. Incidensen (antalet fall sett till antalet invånare) var högst i Norrland med 29 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 8 och Götaland med 4 per 100 000. Incidensen bland barn under 5 år fortsatte att minska i södra Sverige men ökade i Norrland. Även antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskade, men är fortfarande på en hög nivå. Majoriteten av fallen vecka 47 diagnosticerades bland barn under 5 år (28 procent, 249 fall). Av alla rapporterade fall var 14 procent barn under ett år (123 fall).

Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 16 procent av RS-fallen varit bland personer 65 år och äldre. I samtliga åldersgrupper från 5 år och uppåt ses ännu ingen nedgång utan antalet fall har varit i stort sett oförändrat under de senaste veckorna sett till nationella data. Regionala skillnader syns i incidensen per åldersgrupp, vilket beror såväl på skillnader i smittspridning som testning.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för både positiva och negativa prover (se även Kommentar till statistiken). Vid dessa laboratorier har både antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskat sedan de högsta nivåerna under vecka 42 och 43. Under vecka 47 analyserades vid dessa laboratorier 396 prover från barn under 5 år, av vilka 30 procent (121 prover) var positiva. Under hösten har antalet provtagna barn under 5 år varit på något högre nivåer än under den senaste högsäsongen (2018–2019). Det kan delvis bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med tidigare år.

Bland äldre barn och vuxna är provtagningen betydligt högre denna säsong än under tidigare övervakningssäsonger. Detta medför att antalet fall per vecka inte är jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under perioden vecka 21–47 har 164 000 prover analyserats varav totalt 9 681 fall av RSV har diagnosticerats (6 procent). Fall har rapporterats från alla regioner. Små barn står för majoriteten av fallen, 30 procent (2 907 fall) är under 1 år och 9 procent (828 fall) i gruppen 1–2 år. Något fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

För att följa trycket på hälso- och sjukvården sker insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård. I registreringen ingår endast intensivvårdsavdelningar, vilket betyder att exempelvis barn som vårdas på neonatalavdelning inte ingår i statistiken. Data gäller från vecka 30 2021 fram till och med aktuell rapportvecka. Från och med denna rapport kan vi presentera antalet patienter som vårdats inom intensivvården istället för vårdtillfällen.

Hittills har 178 patienter registrerats inom intensivvården. Eftersom en del patienter vårdas återkommande inom IVA står dessa patienter tillsammans för 206 vårdtillfällen. De första patienterna påbörjade sin intensivvård vecka 31 2021 och flest patienter har påbörjat intensivvård vecka 43 (31 patienter). Hittills har 3 nyinlagda patienter rapporterats för vecka 47. Under föregående tre veckor var medeltalet 12 patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Den stora majoriteten av de hittills rapporterade patienterna inom intensivvården har varit barn under 5 år (75 procent, 135 patienter). Av alla rapporterade patienter har 53 procent varit barn under ett år. Totalt 12 procent av patienterna har varit 65 år eller äldre.

Läget i Europa

En del länder rapporterar antalet fall av RS-virus till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Antalet rapporterade fall från dessa länder var på samma nivå vecka 45–46. Andelen positiva fall har varit 10–12 procent de senaste fem veckorna. Av de totalt 2 297 rapporterade fallen under vecka 46 står Sverige för majoriteten av fallen (873), följt av Frankrike (633), Spanien (272), Danmark (170) och Portugal (127).

I Danmark har antalet fall minskat varje veckan sedan toppen vecka 36 då runt 1 300 fall diagnosticerades. Under vecka 47 rapporterade Danmark 6 procent positiva prover, jämfört med 7 procent veckan innan. Incidensen sjönk från 4 per 100 000 invånare vecka 46, till 2 per 100 000 vecka 47. I Norge är aktiviteten på en hög nivå, men avtagande sedan toppen vecka 45 då 3 816 fall noterades (33 procent positiva). Under vecka 47 analyserades 9 987 prover varav 2 460 var positiva (25 procent).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier. Data från dessa laboratorier ingår i Figur 3 och 4.  

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar snabbt ökande fall under hösten, högre än tidigare. Vecka 47 872 fall, oförändrat från föregående vecka.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning vecka 47. Högst provtagning vecka 47 med cirka 10 000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall i åldersgruppen 0-4 år. Minskande aktivitet sedan högsta nivån vecka 42.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 1 291 13 % 1 616 17 % 2 907 30 %
1 378 4 % 450 5 % 828 9 %
2 359 4 % 397 4 % 756 8 %
3 213 2 % 263 3 % 476 5 %
97 1 % 141 1 % 238 2 %
5-14 320 3 % 333 3 % 653 7 %
15-39 765 8 % 370 4 % 1 135 12 %
40-64 679 7 % 404 4 % 1 083 11 %
65+ 854 9 % 673 7 % 1 527 16 %
Totalt 4 956 52 % 4 647 48 % 9 603 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att flest fall bland barn yngre än ett år. Minskning sedan högsta nivån vecka 42.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar störst andel positiva prover bland 0-4 åringar. Minskning sedan högsta nivån vecka 41-42.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna minskar i åldersgruppen 0-4 år sedan högsta nivån vecka 43 men ökar något för åldersgruppen 65 år och äldre. Övriga åldersgrupper oförändrat.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar förutom Norrland.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Region Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 30 259
Gotland Visby 11 67
Gävleborg Gävle 10 178
Halland Halmstad 23 422
Jämtland Östersund 82
Jönköping Jönköping 13 228
Kalmar Kalmar 20 155
Kronoberg Växjö 376
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 2
Norrbotten Sunderby 207 526
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 39 664
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 113 1 925
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 1 63
Stockholm St. Göran 2 102
Stockholm Synlab Medilab 0 1
Sörmland Eskilstuna 25 363
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 1
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi (b) 20 304
Värmland Karlstad 56 394
Västerbotten Umeå 70 379
Västernorrland Sundsvall 61 578
Västernorrland Örnsköldsvik - 33
Västmanland Västerås 52 636
Västra Götaland Borås 7 173
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 27 689
Västra Götaland Skövde 21 151
Västra Götaland Trollhättan NÄL 4 181
Örebro Örebro 35 546
Östergötland Linköping 25 203
Totalt 872 9 681

- Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

(b) Analyserar från 9/11-21 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Det rapporterade antalet vårdtillfällen för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 6. Antal vårdtillfällen för intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per vecka då intensivvården påbörjades, från vecka 30, 2021 till aktuell rapportvecka.

Diagram som visar att antalet vårdtillfällen varit lågt fram till vecka 40, därefter ökande med högsta stapeln vecka 43 2021. De senaste fyra veckorna syns en nedgång.