RS-rapport vecka 48, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 10 december 2021 och redovisar RSV-läget vecka 48 (29 november – 5 december).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är fortfarande på en mycket hög nivå jämfört med tidigare säsonger. Antalet fall är på oförändrad nivå jämfört med föregående vecka. Det är fortsatt regionala skillnader i smittspridningen med högst incidens i Norrland. Det är fortsatt viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

Under vecka 48 analyserades 11 828 prover för RSV, vilket är 12 procent fler än föregående vecka. Den ökande provtagningen vecka 47 och 48 orsakas sannolikt delvis av den förändrade provtagningsrekommendationen för covid-19, eftersom många prover analyseras för både covid-19, RS-virus och influensa. Av de analyserade proverna vecka 48 var 929 positiva (8 procent). Incidensen (antalet fall sett till antalet invånare) var högst i Norrland med 34 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 8 och Götaland med 5 per 100 000. Incidensen bland barn under 5 år har minskat i södra Sverige under flera veckor medan den varit oförändrad på hög nivå i Norrland. Under vecka 48 återfanns 26 procent av fallen bland barn under 5 år (242 fall). Av alla rapporterade fall var 14 procent barn under ett år (134 fall).

Bland barn 5–14 år är incidensen oförändrad efter en liten ökning mellan vecka 46 och 47. I övriga åldersgrupper har antalet fall varit i stort sett oförändrat under de senaste veckorna sett till nationella data. Regionala skillnader syns i incidensen per åldersgrupp, vilket beror på skillnader i smittspridning och i testning. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 16 procent av RS-fallen varit bland personer 65 år och äldre.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för både positiva och negativa prover (se även Kommentar till statistiken). Vid dessa laboratorier har både antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskat sedan de högsta nivåerna under vecka 42 och 43. Under vecka 48 analyserades vid dessa laboratorier 452 prover från barn under 5 år, av vilka 27 procent (121 prover) var positiva. Under hösten har antalet provtagna barn under 5 år varit på något högre nivåer än under den senaste högsäsongen (2018–2019). Det kan delvis bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med tidigare år.

Under perioden vecka 21–48 har 176 000 prover analyserats varav totalt 10 664 fall av RSV har diagnosticerats (6 procent). Fall har rapporterats från alla regioner. Små barn står för majoriteten av fallen, 29 procent (3 049 fall) är under 1 år och 8 procent (877 fall) i gruppen 1–2 år. Något fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

För att följa trycket på hälso- och sjukvården sker insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård. I registreringen ingår endast intensivvårdsavdelningar, vilket betyder att exempelvis barn som vårdas på neonatalavdelning inte ingår i statistiken. Data gäller från vecka 30 2021 fram till och med aktuell rapportvecka.

Hittills har 188 patienter registrerats inom intensivvården under säsongen. Flest patienter rapporterades vecka 43 (31 patienter) och därefter har antalet nyinlagda patienter minskat. Hittills har 9 nyinlagda patienter rapporterats för vecka 48. Under föregående tre veckor var medeltalet 13 patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Majoriteten av de hittills rapporterade patienterna inom intensivvården har varit barn under 5 år (74 procent, 139 patienter). Av alla rapporterade patienter har 52 procent varit barn under ett år. Totalt 12 procent av patienterna har varit 65 år eller äldre.

Läget i Europa

En del länder rapporterar antalet fall av RS-virus till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Antalet rapporterade fall från dessa länder var ungefär på samma nivå vecka 46–47. Andelen positiva fall var 9 procent. Av de totalt 2 384 rapporterade fallen under vecka 47 står Sverige (872 fall) och Frankrike (781 fall) för majoriteten av fallen, följt av Spanien (304) och Danmark (142). Högst antal rapporterade fall under säsongen hittills var vecka 43 med 2 689 fall.

I Danmark har antalet fall minskat varje veckan sedan vecka 36. Under vecka 48 rapporterade Danmark 4 procent positiva prover, jämfört med 6 procent veckan innan. Incidensen sjönk från 3 per 100 000 invånare vecka 47 till 2 per 100 000 vecka 48. I Norge är aktiviteten på en hög nivå, men avtagande sedan toppen vecka 45 då 3 816 fall noterades (33 procent positiva). Under vecka 48 analyserades 9 966 prover varav 2 018 var positiva (20 procent).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier. Data från dessa laboratorier ingår i Figur 3 och 4.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger. Antalet fall per vecka säsongen 2021-2022 är inte jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger på grund av utökad testning (se även Kommentar till statistiken).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar snabbt ökande fall under hösten, högre än tidigare. Vecka 48 929 fall, oförändrat från föregående vecka.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning vecka 48. Högst provtagning vecka 48 med cirka 11 000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall i åldersgruppen 0-4 år. Minskande aktivitet sedan högsta nivån vecka 42.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 1 354 13 % 1 695 16 % 3 049 29 %
1 397 4 % 480 5 % 877 8 %
2 372 4 % 423 4 % 795 8 %
3 218 2 % 275 3 % 493 5 %
104 1 % 148 1 % 252 2 %
5-14 368 4 % 397 4 % 765 7 %
15-39 868 8 % 425 4 % 1 293 12 %
40-64 780 7 % 477 5 % 1 257 12 %
65+ 973 9 % 760 7 % 1 733 16 %
Totalt 5 434 52 % 5 080 48 % 10 514 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att flest fall bland barn yngre än ett år.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Antal fall har ökat.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna minskar i åldersgruppen 0-4 år sedan högsta nivån vecka 43 men ökar  för resterande åldersgrupper.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar vecka 48.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Region Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 29 289
Gotland Visby 16 83
Gävleborg Gävle 13 191
Halland Halmstad 18 440
Jämtland Östersund 82
Jönköping Jönköping 6 236
Kalmar Kalmar 29 184
Kronoberg Växjö 34 447
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 3 5
Norrbotten Sunderby 252 778
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 27 691
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 97 2025
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 3 66
Stockholm St. Göran 5 107
Stockholm Synlab Medilab 1 2
Sörmland Eskilstuna 18 382
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 1
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi (b) 16 325
Värmland Karlstad 40 434
Västerbotten Umeå 69 448
Västernorrland Sundsvall 74 652
Västernorrland Örnsköldsvik 2 40
Västmanland Västerås 48 684
Västra Götaland Borås 1 174
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 41 730
Västra Götaland Skövde 21 172
Västra Götaland Trollhättan NÄL 13 194
Örebro Örebro 33 579
Östergötland Linköping 20 223
Totalt 929 10 664

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

(b) Analyserar från 9/11-21 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 6. Antal intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per vecka då intensivvården påbörjades, från vecka 30, 2021 till aktuell rapportvecka.

Diagram som visar att antalet patienter varit lågt fram till vecka 40, därefter ökande med högsta stapeln vecka 43. Vecka 47 syns en liten ökning.