RSV-rapport vecka 49, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 17 december 2021 och redovisar RSV-läget vecka 49 (6 – 12 december).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är fortfarande på en mycket hög nivå jämfört med tidigare säsonger. Antalet fall ökade med 8 procent från vecka 48 till vecka 49 och provtagningen ökade markant. Det är fortsatt regionala skillnader i smittspridningen med högst antal rapporterade fall sett till antalet invånare i Norrland. Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

Antalet analyserade prover för RSV ökade med 31 procent mellan vecka 48 (12 387 prover) och vecka 49 (16 271 prover). Den ökande provtagningen från vecka 47 orsakas troligen delvis av en ökad efterfrågan på provtagning utifrån den ökande smittspridningen av influensa och covid-19 samt, eftersom många prover analyseras för både covid-19, RS-virus och influensa. Av de analyserade proverna vecka 49 var 1 073 positiva (7 procent). Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare var högst i Norrland med 42 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 9 och Götaland med 4 per 100 000. Incidensen bland barn under 5 år har minskat i södra Sverige under flera veckor medan den varit på i stort sett oförändrad och hög nivå i Norrland. Under vecka 49 återfanns 19 procent av fallen bland barn under 5 år (205 fall). Av alla rapporterade fall var 9 procent barn under ett år (100 fall).

I övriga åldersgrupper har antalet fall varit i stort sett oförändrat under de senaste veckorna sett till nationella data. Regionala skillnader syns i incidensen per åldersgrupp, vilket beror på skillnader i smittspridning och i testning. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 17 procent av RS-fallen varit bland personer 65 år och äldre.

Några laboratorier rapporterar uppgifter om ålder för både positiva och negativa prover (se även Kommentar till statistiken). Vid dessa laboratorier har både antalet provtagna och andelen positiva barn under 5 år minskat sedan de högsta nivåerna under vecka 42-43. Under vecka 49 analyserades vid dessa laboratorier 458 prover från barn under 5 år, av vilka 20 procent (92 prover) var positiva. Under hösten har antalet provtagna barn under 5 år varit på något högre nivåer än under den senaste högsäsongen (2018–2019). Det kan delvis bero på en högre benägenhet att söka vård med barn som har luftvägssymtom nu, jämfört med tidigare år. Dessa data täcker inte regionerna i norra Sverige, vilket gör att ökningen i provtagning och smittspridning i Norrland inte fångas i statistiken över provtagning och andel positiva per åldersgrupp.

Under perioden vecka 21–49 har 194 000 prover analyserats varav totalt 11 880 fall av RSV har diagnosticerats (6 procent). Fall har rapporterats från alla regioner. Små barn står för majoriteten av fallen, 27 procent (3 149 fall) är under 1 år och 8 procent (918 fall) i gruppen 1–2 år. Något fler pojkar än flickor diagnosticeras bland barn som är yngre än ett år, i övrigt är könsfördelningen jämn.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

För att följa trycket på hälso- och sjukvården sker insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård. I registreringen ingår endast intensivvårdsavdelningar, vilket betyder att exempelvis barn som vårdas på neonatalavdelning inte ingår i statistiken. Data gäller från vecka 30 2021 fram till och med aktuell rapportvecka.

Hittills har 196 patienter registrerats inom intensivvården under säsongen. Flest patienter rapporterades vecka 43 (31 patienter) och därefter har antalet nyinlagda patienter minskat. Hittills har 4 nyinlagda patienter rapporterats för vecka 49. Under föregående tre veckor var medeltalet 11 patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Majoriteten av de hittills rapporterade patienterna inom intensivvården har varit barn under 5 år (72 procent, 142 patienter). Av alla rapporterade patienter har 50 procent varit barn under ett år. Totalt 14 procent av patienterna har varit 65 år eller äldre.

Läget i Skandinavien

I Danmark har antalet fall minskat varje vecka sedan vecka 36. Under vecka 49 rapporterade Danmark 4 procent positiva prover, som för vecka 48. Incidensen vecka 49 var 2 per 100 000, som för vecka 48. I Norge är aktiviteten på en hög nivå, men avtagande sedan toppen vecka 45 då 3 816 fall noterades (33 procent positiva). Under vecka 49 analyserades 11 341 prover varav 1 951 var positiva (17 procent).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta kommer sannolikt medföra att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier. Data från dessa laboratorier ingår i Figur 3 och 4, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger. Antalet fall per vecka säsongen 2021-2022 är inte jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger på grund av utökad testning (se även Kommentar till statistiken).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar snabbt ökande fall under hösten, högre än tidigare. Vecka 49 1073 fall, ökning från föregående vecka.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning varje vecka sedan dess. Högst provtagning vecka 49 med cirka 16 000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall i åldersgruppen 0-4 år. Minskande aktivitet sedan högsta nivån vecka 42.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.

Ålder (år) Antal fall kvinnor Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 1 396 12 % 1 753 15 % 3 149 27 %
1 414 4 % 504 4 % 918 8 %
2 390 3 % 437 4 % 827 7 %
3 225 2 % 285 2 % 510 4 %
111 1 % 156 1 % 267 2 %
5-14 432 4 % 454 4 % 886 8 %
15-39 1 010 9 % 491 4 % 1 501 13 %
40-64 935 8 % 554 5 % 1 489 13 %
65+ 1 128 10 % 870 8 % 1 998 17 %
Totalt 6 041 52 % 5 504 48 % 11 545 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att flest fall bland barn yngre än ett år. Minskning sedan högsta nivån vecka 42.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar störst andel positiva prover bland 0-4 åringar. Minskning sedan högsta nivån vecka 41-42.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna minskar i åldersgruppen 0-4 år sedan högsta nivån vecka 43 men ökar för resterande åldersgrupper.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar vecka 49.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Region Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 28 319
Gotland Visby 18 101
Gävleborg Gävle 15 206
Halland Halmstad 10 450
Jämtland Östersund 46 263
Jönköping Jönköping 13 249
Kalmar Kalmar 27 211
Kronoberg Växjö 30 478
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 3 8
Norrbotten Sunderby 266 1 044
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 24 715
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 92 2 118
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 66
Stockholm St. Göran 3 110
Stockholm Synlab Medilab 0 2
Sörmland Eskilstuna 15 398
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 1
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi (b) 111 439
Värmland Karlstad 50 484
Västerbotten Umeå 79 527
Västernorrland Sundsvall 91 743
Västernorrland Örnsköldsvik 4 44
Västmanland Västerås 37 721
Västra Götaland Borås 4 178
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 31 761
Västra Götaland Skövde 17 189
Västra Götaland Trollhättan NÄL 5 199
Örebro Örebro 30 609
Östergötland Linköping 24 247
Totalt 1 073 11 880

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

(b) Analyserar från 9/11-21 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 6. Antal intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per vecka då intensivvården påbörjades, från vecka 30, 2021 till aktuell rapportvecka.

Antal fall har ökat