RS-rapport vecka 50, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 23 december 2021 och redovisar RSV-läget vecka 50 (13 – 19 december).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) är fortfarande på en mycket hög nivå jämfört med tidigare säsonger. Antalet fall minskade med 7 procent mellan vecka 49 och 50, dock saknas data från några laboratorier. Det är fortsatt regionala skillnader i smittspridningen med högst antal rapporterade fall sett till antalet invånare i Norrland. Det är viktigt att skydda de yngsta barnen mot smitta. På 1177.se finns mer information om hur föräldrar kan förebygga spridning av RS-viruset och hur de ska agera om barnet blir sjukt.

Antalet analyserade prover för RSV minskade med 3 procent mellan vecka 49 (17 310 prover) och vecka 50 (16 799 prover). Av de analyserade proverna vecka 50 var 1 037 positiva (6 procent). Många prover analyseras för både covid-19, RS-virus och influensa, vilket påverkar jämförelser med tidigare säsonger (se även Kommentar till statistiken). Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för RSV och analyserar cirka 20 procent av landets alla prover, från att ha analyserat 3–4 procent veckorna innan. Detta har påverkat statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare var högst i Norrland med 41 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 9 och Götaland med 4 per 100 000. Under vecka 50 återfanns 15 procent av fallen bland barn under 5 år (157 fall). Av alla rapporterade fall var 8 procent barn under ett år (81 fall).

Under perioden vecka 21–50 har över 200 000 prover analyserats varav totalt 12 957 fall av RSV har diagnosticerats (6 procent). Små barn står för en stor del av fallen, 26 procent (3 233 fall) är under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 18 procent av RS-fallen varit bland personer 65 år och äldre.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

För att följa trycket på hälso- och sjukvården sker insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård. I registreringen ingår endast intensivvårdsavdelningar, vilket betyder att exempelvis barn som vårdas på neonatalavdelning inte ingår i statistiken. Data gäller från vecka 30 2021 fram till och med aktuell rapportvecka.

Hittills har 212 patienter registrerats inom intensivvården under säsongen. Flest patienter rapporterades vecka 43 (31 patienter). Därefter har antalet nyinlagda patienter varit lägre. Under vecka 50 har hittills 13 nyinlagda patienter rapporterats. Under föregående tre veckor var medeltalet 10 patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta medför att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier. Data från dessa laboratorier ingår i Figur 3 och 4, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger. Antalet fall per vecka säsongen 2021-2022 är inte jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger på grund av utökad testning (se även Kommentar till statistiken).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar snabbt ökande fall under hösten, högre än tidigare. Vecka 50 1037 fall, en liten minskning från föregående vecka.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund. Från vecka 49 analyserar Uppsala (klinisk mikrobiologi) cirka 3 000 fler prover per vecka, vilket påverkar statistiken.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning varje vecka sedan dess. Högst provtagning vecka 49-50 med cirka 17 000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall i åldersgruppen 0-4 år. Minskande aktivitet sedan högsta nivån vecka 42.

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år) Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnor Antal fall män Andel av alla fall män Antal fall totalt Andel av alla fall totalt
<1 1 431 11 % 1 802 14 % 3 233 26 %
1 421 3 % 523 4 % 944 7 %
2 406 3 % 454 4 % 860 7 %
3 228 2 % 293 2 % 521 4 %
117 1 % 159 1 % 276 2 %
5-14 508 4 % 523 4 % 1 031 8 %
15-39 1 170 9 % 552 4 % 1 722 14 %
40-64 1 073 9 % 653 5 % 1 726 14 %
65+ 1 286 10 % 992 8 % 2 278 18 %
Totalt 6 640 53 % 5 951 47 % 12 591 100 %

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att flest fall bland barn yngre än ett år. Minskning sedan högsta nivån vecka 42.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar störst andel positiva prover bland 0-4 åringar. Minskning sedan högsta nivån vecka 41-42.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Från vecka 49 analyserar Uppsala (klinisk mikrobiologi) cirka 3 000 fler prover per vecka, vilket påverkar statistiken.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna minskar i åldersgruppen 0-4 år sedan högsta nivån vecka 43 men ökar för resterande åldersgrupper.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar vecka 50.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
Region Laboratorium / barnsjukhus / barnklinik Antal fall aktuell vecka Antal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 26 345
Gotland Visby 21 122
Gävleborg Gävle 13 219
Halland Halmstad 12 462
Jämtland Östersund 27 290
Jönköping Jönköping 27 281
Kalmar Kalmar 23 234
Kronoberg Växjö 478
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 8 21
Norrbotten Sunderby 363 1 407
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 15 730
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 89 2 211
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 67
Stockholm St. Göran 7 107
Stockholm Synlab Medilab 0 2
Sörmland Eskilstuna 17 415
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 1
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi (b) 135 609
Värmland Karlstad 25 509
Västerbotten Umeå 74 601
Västernorrland Sundsvall 743
Västernorrland Örnsköldsvik 1 45
Västmanland Västerås 40 761
Västra Götaland Borås 178
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 35 796
Västra Götaland Skövde 21 210
Västra Götaland Trollhättan NÄL 10 209
Örebro Örebro 26 635
Östergötland Linköping 22 269
Totalt 1 037 12 957

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

(b) Analyserar från 9/11-21 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi).

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 6. Antal intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per vecka då intensivvården påbörjades, från vecka 30, 2021 till aktuell rapportvecka.

Antal fall ökar.