RSV-rapport vecka 51, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 30 december 2021 och redovisar RSV-läget vecka 51 (20 – 26 december).

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) minskade mellan vecka 50 och 51, men data saknas från flera laboratorier och bör därför ses som preliminära. Spridningen av RSV är fortfarande på en mycket hög nivå jämfört med tidigare säsonger men det är regionala skillnader i smittspridningen. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare var högst i Norrland med 45 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 9 och Götaland med 4 per 100 000.

Antalet analyserade prover för RSV minskade mellan vecka 50 och vecka 51 nationellt, till stor del på grund av minskade analyser vid de större laboratorierna i Uppsala (klinisk mikrobiologi) och Stockholm (Karolinska Universitetslaboratoriet) samt att data saknas från några laboratorier. Av de analyserade proverna vid rapporterande laboratorier vecka 51 var 690 positiva (6 procent). Många prover analyseras för både covid-19, RS-virus och influensa, vilket påverkar jämförelser med tidigare säsonger (se även Kommentar till statistiken).

Under julen och de kommande helgerna påverkas provtagning och inrapportering av data, vilket gör att statistiken blir svårtolkad. Hur stor påverkan blir kan variera mellan regionerna. Det är flera faktorer som kan tänkas påverka provtagning och inrapporteringen av data, exempelvis en ändrad benägenhet hos individen att provta sig vid symptom samt att bemanningen för analyser av prover och rapportering av data är förändrad.

Under perioden vecka 21–51 har över 220 000 prover analyserats varav totalt 13 700 fall av RSV har diagnosticerats (6 procent). Små barn står för en stor del av fallen, 25 procent (3 284 fall) är under 1 år. Äldre personer har också en ökad risk för svår RS-sjukdom och hittills under säsongen har 19 procent av RS-fallen varit bland personer 65 år och äldre.

Nästa RSV-rapport publiceras den 14 januari 2022. Gott Nytt År önskar vi som jobbar med RSV-övervakningen!

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

För att följa trycket på hälso- och sjukvården sker insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård. I registreringen ingår endast intensivvårdsavdelningar, vilket betyder att exempelvis barn som vårdas på neonatalavdelning inte ingår i statistiken. Data gäller från vecka 30 2021 fram till och med aktuell rapportvecka.

Hittills har 222 patienter registrerats inom intensivvården under säsongen. Flest patienter rapporterades vecka 43 (31 patienter). Därefter har antalet nyinlagda patienter varit lägre. Under vecka 51 har hittills 10 nyinlagda patienter rapporterats. Under föregående tre veckor var medeltalet 11 patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bl.a. influensa och covid-19) och den breda provtagningen med covid-19-frågeställning medför att fler prover samtidigt analyseras för RSV. Detta medför att fler fall av RSV påvisas bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data. Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för RSV och analyserar cirka 20 procent av landets alla prover, från att ha analyserat 3–4 procent veckorna innan. Detta har påverkat statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier. Data från dessa laboratorier ingår i Figur 3 och 4, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger. Antalet fall per vecka säsongen 2021-2022 är inte jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger på grund av utökad testning (se även Kommentar till statistiken).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar snabbt ökande fall under hösten, högre än tidigare. Vecka 51 690 fall, minskning från föregående vecka.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som analyserat mer än 500 prover säsongen 2020-2021, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Västerås, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund. Under vecka 49 och 50 analyserade Uppsala (klinisk mikrobiologi) cirka 3 000 fler prover per vecka, vilket påverkar statistiken. Vecka 51 minskade antalet analyserade i Uppsala med 66 procent jämfört med föregående vecka.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning varje vecka sedan dess. Högst provtagning vecka 49-50 med cirka 17 000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Tabell 1. Antal och andel av laboratorieverifierad RSV per ålder och kön kumulativt sedan vecka 21, 2021. Baseras på fall med information om ålder och kön.
Ålder (år)Antal fall
kvinnor
Andel av alla fall kvinnorAntal fall mänAndel av alla fall mänAntal fall totaltAndel av alla fall totalt
<1 1 449 11% 1 835 14% 3 284 25%
1 429 3% 534 4% 963 7%
2 412 3% 469 4% 881 7%
3 233 2% 302 2% 535 4%
118 1% 162 1% 280 2%
5-14 541 4% 552 4% 1 093 8%
15-39 1 265 9% 611 5% 1 876 14%
40-64 1 182 9% 706 5% 1 888 14%
65+ 1 434 11% 1 097 8% 2 531 19%
Totalt 7 063 53% 6 268 47% 13 331 100%

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Data saknas från Växjö och Örebro för vecka 51.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar störst andel positiva prover bland 0-4 åringar. Minskning sedan högsta nivån vecka 41-42.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Under vecka 49 och 50 analyserade Uppsala (klinisk mikrobiologi) cirka 3 000 fler prover per vecka, vilket påverkar statistiken. Vecka 51 minskade antalet analyserade i Uppsala med 66 procent jämfört med föregående vecka.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna minskar i åldersgruppen 0-4 år sedan högsta nivån vecka 43 men ökar för resterande åldersgrupper.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar sedan toppen vecka 42-44.

Tabell 2. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
RegionLaboratorium / barnsjukhus / barnklinikAntal fall aktuell veckaAntal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona Proverna analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö)
Dalarna Falun och Mora 24 369
Gotland Visby 12 134
Gävleborg Gävle 15 234
Halland Halmstad 12 474
Jämtland Östersund - 290
Jönköping Jönköping 29 310
Kalmar Kalmar 12 246
Kronoberg Växjö - 478
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 5 23
Norrbotten Sunderby 236 1 643
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 15 745
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 47 2 259
Stockholm Sachsska barnsjukhuset - 67
Stockholm St. Göran 7 114
Stockholm Synlab Medilab 0 2
Sörmland Eskilstuna 11 427
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 1
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi (Analyserar från 9/11-21 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi) 26 640
Värmland Karlstad 27 536
Västerbotten Umeå 61 662
Västernorrland Sundsvall 50 841
Västernorrland Örnsköldsvik - 45
Västmanland Västerås 28 789
Västra Götaland Borås - 178
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 25 821
Västra Götaland Skövde 14 225
Västra Götaland Trollhättan NÄL 5 214
Örebro Örebro - 635
Östergötland Linköping 29 298
Totalt 690 13 700

– Streck betyder att inga data inkommit.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 6. Antal intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per vecka då intensivvården påbörjades, från vecka 30, 2021 till aktuell rapportvecka.

Läs mer