RSV-rapport vecka 6-7, säsong 2021/2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 25 februari 2022 och redovisar RSV-läget vecka 6-7 (7 – 20 februari).

Läget i Sverige

Spridningen av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) fortsätter att avta trots fortsatt hög provtagning. Under vecka 6 och 7 har 53 respektive 40 fall av RSV rapporterats. Antalet analyserade prover för RSV minskade med 26 procent mellan vecka 6 (16 028 prover) och vecka 7 (11 938 prover). Av de analyserade proverna under vecka 6 och 7 var 0,3 procent positiva.

RSV-säsongen 2021–2022 har hittills varit ovanlig med en tidig och intensiv epidemi bland barn under 5 år. Flest fall i åldersgruppen sågs vecka 42, se Figur 2A. Utvecklingen av RSV-säsongen skiljer sig från en typisk säsong, då smittspridningen vanligtvis ökar från mitten av januari för att nå en topp under våren. Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa RSV-läget noga.

Under perioden vecka 21 2021–vecka 7 2022 har nästan 400 000 prover analyserats varav totalt 16 156 fall av RSV har diagnosticerats (4 procent). Små barn och äldre personer står för en stor del av de bekräftade fallen, 22 procent har varit under 1 år och 22 procent bland personer 65 år och äldre. Sett till antalet i åldersgrupperna i befolkningen har incidensen under säsongen varit högst bland barn under 5 år, följt av personer 65 år och äldre.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

För att följa belastningen på hälso- och sjukvården sker insamling av data i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret över antalet patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion som påbörjat intensivvård. I registreringen ingår endast intensivvårdsavdelningar, vilket betyder att exempelvis barn som vårdas på neonatalavdelning inte ingår i statistiken. Data gäller från vecka 30 2021 fram till och med aktuell rapportvecka.

Hittills under säsongen har 244 patienter registrerats inom intensivvården. Flest patienter rapporterades vecka 43 (31 patienter). Därefter har antalet nyinlagda patienter varit lägre. Under vecka 6–7 har hittills en nyinlagd patient rapporterats.

Majoriteten av patienterna inom intensivvården har varit barn under 5 år (64 procent, 156 patienter). Av alla rapporterade patienter har 43 procent varit barn under ett år. Totalt 20 procent av patienterna har varit 65 år eller äldre.

Läget i Europa

En del länder rapporterar antalet fall av RS-virus till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Antalet rapporterade fall från dessa länder har minskat från vecka 4 (562 fall) till vecka 5 (348 fall). Andelen positiva fall var 0,9 procent. Av de totalt 348 rapporterade fallen under vecka 5 står Sverige (85 fall) och Frankrike (129 fall) för majoriteten av fallen. Högst antal rapporterade fall under säsongen hittills var vecka 48 med 3 252 fall.

I Danmark har antalet fall minskat kontinuerligt sedan vecka 36 och endast ett fåtal fall har rapporterats sedan årsskiftet. I Norge har antalet fall också minskat till mycket låga nivåer.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, normalt mellan vecka 40 och vecka 20. Med anledning av viss spridning under sommaren påbörjades övervakningen denna säsong vecka 35, 2021 och data samlades in för hela sommarperioden (vecka 21 och framåt). Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

På grund av den breda provtagningen för covid-19 där många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2, är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra virus och den breda provtagningen för covid-19 under säsongen medför att fler prover samtidigt analyserats för RSV. Detta betyder att fler fall av RSV påvisats bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för RSV och analyserar i snitt 13 procent av landets alla prover varje vecka, från att tidigare ha stått för 3–4 procent av alla prover. Detta har påverkat statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

Eftersom övervakningen tidigare år inte pågått under sommaren saknas data för sommarveckorna i figur 1A för föregående säsonger. Antalet fall per vecka säsongen 2021–2022 är inte jämförbart med antalet fall under tidigare RSV-säsonger på grund av utökad testning (se även Kommentar till statistiken).

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2017–2018 till 2020–2021 samt vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar snabbt ökande fall under hösten, högre än tidigare år. En topp vecka 49-50, därefter minskning varje vecka. Vecka 7 har 37 fall.

Figur 1B redovisar data från laboratorier som har analyserat mer än 500 prover säsongen 2021-2022, dvs. de i Gävle, Dalarna, Halmstad, Kalmar, Karlstad, Jönköping, Linköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Umeå, Sundsvall, Visby, Västerås, Växjö, Borås, Skövde, Sunderby, Trollhättan, Göteborg (Sahlgrenska), Örebro och Östersund. Från vecka 49 analyserar Uppsala (klinisk mikrobiologi) väsentligt fler prover per vecka än tidigare, vilket påverkar statistiken.

Figur 1B. Antal analyserade prover och andel positiva prover vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar högst andel positiva prover vecka 42-44, cirka 12 %. Minskning varje vecka sedan dess. Högst provtagning vecka 3 med nästan 28 000 prover.

Åldersfördelning bland bekräftade fall

Figur 2A. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (alla åldrar) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall i åldersgruppen 0-4 år. Minskande aktivitet sedan högsta nivån vecka 42.

Figur 2B. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp (0–5 år) vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar flest fall bland barn yngre än ett år. Minskning varje vecka sedan högsta nivån vecka 42.

Andelen positiva per åldersgrupp

Figur 3 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3. Andelen positiva prover för RSV per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar störst andel positiva prover bland 0-4 åringar. Minskning sedan högsta nivån vecka 41-42.

Åldersfördelning bland provtagna

Figur 4 baseras på data från laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Stockholm (Karolinska universitetssjukhuset och St. Göran), Eskilstuna, Uppsala (klinisk mikrobiologi), Västerås, Växjö, Skövde, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro. Från vecka 49 analyserar Uppsala (klinisk mikrobiologi) väsentligt fler prover per vecka än tidigare, vilket påverkar statistiken.

Figur 4. Antal provtagna för RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att antal provtagna ligger högst bland personer 65 år och äldre sedan vecka 45, följt av 40-64 år och 15-39 år.

Geografisk fördelning

Figur 5. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år vecka 21, 2021 till aktuell vecka.

Linjediagrammet visar att incidensen bland barn 0-4 år minskar i alla landsdelar sedan toppen vecka 42-44.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt sedan vecka 21, 2021.
RegionLaboratorium / barnsjukhus / barnklinikAntal fall aktuell veckaAntal fall totalt sedan vecka 21
Blekinge Karlskrona (a) (a)
Dalarna Falun och Mora 0 413
Gotland Visby 0 162
Gävleborg Gävle 0 258
Halland Halmstad 0 518
Jämtland Östersund 4 420
Jönköping Jönköping 1 350
Kalmar Kalmar 0 280
Kronoberg Växjö 0 578
Norrbotten Gällivare, Lapplands barnklinik 0 31
Norrbotten Sunderby 14 2 338
Skåne Universitetssjukhuset i Malmö och Lund 2 790
Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset 8 2481
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 69
Stockholm St. Göran 0 82
Stockholm Synlab Medilab 0 2
Sörmland Eskilstuna 1 471
Sörmland Katrineholm, Kullbergska sjukhuset 0 1
Uppsala Uppsala, Klinisk mikrobiologi
(b)
0 729
Värmland Karlstad 0 621
Västerbotten Umeå 2 840
Västernorrland Sundsvall 1 972
Västernorrland Örnsköldsvik 0 49
Västmanland Västerås 1 945
Västra Götaland Borås 1 193
Västra Götaland Sahlgrenska, Göteborg 1 895
Västra Götaland Skövde 1 299
Västra Götaland Trollhättan NÄL 0 232
Örebro Örebro 2 723
Östergötland Linköping 0 370
Totalt 40 16 156

– Streck betyder att inga data har inkommit.
(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).
(b) Analyserar från 9/11-21 prover från Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi.

Intensivvårdade fall av RS-pneumoni

Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 6. Antal intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad RS-virusinfektion per kön och vecka då intensivvården påbörjades, från vecka 30, 2021 till aktuell rapportvecka.

Diagram som visar att antalet patienter varit lågt fram till vecka 40, därefter ökande med högsta stapeln vecka 43, följt av ett lägre antal per vecka.

Läs mer