År 2010 anmäldes 199 syfilisfall i Sverige, vilket är en ökning med cirka 10% från föregående år (Figur 1). Omkring hälften av fallen var smittade utomlands, bland de inhemskt smittade fallen sågs majoriteten bland män som har sex med män (MSM).

Trender

Incidensen av syfilis i Sverige ligger nu på 2.1 per 100 000 invånare. Sedan år 2000 ses en statistiskt signifikant stigning i syfilisincidens.

Syfilis
Figur 1. Incidensen av syfilis per 100 000 invånare i Sverige, år 2000 till 2010.

Anmälningsdata

Av 199 anmälda fall under 2010 var 18 enbart anmälda från laboratoriet och 31 enbart från behandlande läkare, medan övriga 150 var anmälda från både laboratorium och klinik.

Sextiotvå personer (31%) hade primär syfilis, 27 personer (14%) hade sekundär syfilis och 32 personer (16%) tidigt latent syfilis. För 64 personer (32%) var stadiet på infektionen oklart eller så saknades information om stadium. Ytterligare 14 personer (7%) hade en sen latent syfilis. I detta stadium är den infekterade personen inte smittsam eller har endast låg smittsamhet och därför är sjukdom i detta stadium inte anmälningspliktig. Anmälningar för sen latent syfilis tas dock inte bort från vår rapportering då det skulle skapa skillnader i rapporteringen nationellt och regionalt, eftersom flera landsting önskar rapportera även sen latent syfilis. Nedanstående rapport är därför baserad på alla anmälda syfilisfall, oberoende av sjukdomsstadium.

Ålder och kön

Medianåldern för de anmälda syfilisfallen var 39 år (spännvidd 0-71 år): 33 år för kvinnor (spännvidd 8-64 år) och 39 år för män (spännvidd 0-71 år), vilket är detsamma som föregående år. För både män och kvinnor var incidensen högst i åldersgrupperna 25-34 och 35-44 år. Detta skiljer sig från år 2009 i att incidensen för kvinnor då var högst i åldersgruppen 15-24 år.

Av de anmälda fallen var 159 män (80%) och 36 kvinnor (18%), information om patientens kön saknades i fyra anmälningar. Således var det fler syfilisfall bland både män och kvinnor jämfört med 2009, men den relativa ökningen var störst bland män då andelen år 2009 var 75%.

Smittland och smittväg

För 86 fall (43%) angavs Sverige som smittland, 90 (45%) var smittade i utlandet och uppgift om smittland saknades för 23 fall (12%). Smittväg saknades i 59 anmälningar (30%).

Under 2010 uppgavs endast fem av kvinnorna (14%) vara smittade i Sverige, vilket är en minskning jämfört med året innan (38%). Ett barn uppgavs ha smittats vid graviditet/förlossning i Sverige. Fyra män uppgavs vara smittade heterosexuellt i Sverige (jämfört med 6 under 2009). Antalet män som smittats heterosexuellt utomlands sjönk under 2010, från 26 fall år 2009 till 12 fall.

Däremot sågs under 2010 en ökning med 50% av syfilisfall bland män som har sex med män (MSM) med totalt 111 syfilisfall (jämfört med 74 fall under 2009), där 74 fall smittats i Sverige (jämfört med 50 fall under 2009) och 35 smittats utomlands (jämfört med 22 fall under 2009). Majoriteten av MSM som smittats i Sverige (76%) var anmälda från Stockholms län.

Sverige var det vanligaste smittlandet, därefter var Somalia vanligast (18 personer) och sedan Tyskland (8 personer), Danmark (7 personer), Sudan (6 personer), och Mongoliet (5 personer). För de 64 personer som uppgavs vara svenskfödda och som smittats utomlands var Tyskland det vanligaste smittlandet (5 personer). Dock saknades födelseland i 36% av anmälningarna.

Geografisk fördelning

Liksom året innan rapporterades de flesta syfilisfallen från storstadsområdena; 45% var rapporterade från Stockholm, 13% från Skåne och 5% från Västra Götaland. Därutöver stack Gävleborg (11%), Jönköping (7%) och Dalarna (6%) ut i antal anmälda fall.

Den högsta incidensen sågs i Gävleborg (7.6 per 100 000), Blekinge (4.6 per 100 000) och Stockholm (4.4 per 100 000). Fem landsting, Halland, Jämtland, Värmland, Västmanland och Östergötland, rapporterade inga fall av syfilis under 2010.

De geografiska skillnaderna i landet beror utöver lokal smittspridning också på antal flyktingmottagningar och typ av invandring i regionerna samt på skillnader i tolkningen av vilka syfilisfall som ska anmälas.