Syfilis var förr en vanlig och fruktat sexuellt överförbar sjudom. I dag är sjukdomen ovanlig i Sverige men den har ökat under den senaste tioårsperioden. Syfilis är normalt en sjukdom som utvecklas långsamt, och den delas in i tre symtomgivande stadier: primär, sekundär och tertiär syfilis (mer sjukdomsinformation). Man kan bära på syfilis i många år utan att uppvisa symtom, men sjukdomen kan också självläka. Tidig syfilis (inom 2 år efter smittotillfället), som kan vara både symtomatisk och asymtomatisk (tidig latent), är smittsam och ska därför rapporteras enligt gällande anmälningskriterier. Anmälningar av icke-smittsam (sen latent) syfilis förekommer dock i rapporteringssystemet och de anmälningar som gjorts ingår även i denna årsrapport.

Utfall och trend

År 2011 rapporterades 206 syfilisfall (incidens per 100 000 invånare 2 fall). Det är en ökning med knappt 4 procent jämfört med år 2010 (199 fall; Figur 1). Syfilisincidensen minskade under 1990-talet men sedan år 2000 har det skett en statistiskt signifikant ökning. Syfilis är vanligare bland män än bland kvinnor och den största ökningen på 2000-talet har skett bland män, särskilt bland män som smittas genom sex med män.

Av de 206 fallen rapporterades 77 procent med både klinisk anmälan och laboratorieanmälan, 18 procent endast med klinisk anmälan och 4 procent endast med laboratorieanmälan. Av de anmälda fallen hade 54 (26 procent) primär syfilis, 36 (18 procent) sekundär syfilis och 42 (21 procent) tidigt latent syfilis (mindre än 2 år efter smittotillfället). Fyra fall (2 procent) uppfyllde inte kriterierna för anmälan, då fallen anmäldes i sen latent fas av infektionen (mer än 2 år efter smittotillfället) eller i tertiärt stadium. Resterande 70 fall (34 procent) hade oklart eller icke angivet stadium. Det betyder att minst 64 procent av fallen hade smittats inom två år före anmälan och hade en smittsam infektion.

Syfilis
Figur 1. Antal syfilisfall per kön i Sverige 2000-2011.

Ålder och kön

2011 rapporterades 169 fall av syfilis bland män och 35 fall bland kvinnor, en ökning med 6 procent bland män och en minskning med 3 procent bland kvinnor jämfört med 2010. För två fall saknades uppgift om kön.

Medianåldern för kvinnor var 31 år (spridning 0-84 år) och 41 år för män (spridning 17-71 år). För män som smittats genom heterosexuell kontakt var medianåldern 33 år (spridning 17-63 år) och för män som smittades genom sex med män 42 år (spridning 17-68 år). Under 2011 rapporterades ett utlandsfött barn med kongenital syfilis.

Den totala incidensen var högst i åldersgrupperna 25-34 och 35-44 år (Figur 2). I samtliga åldersgrupper var incidensen högre för män än för kvinnor. Antal fall bland kvinnor ökade 2011 från 12 till 18 fall jämfört med 2010 i åldersgruppen 25-34 år. Bland män sågs en ökning från 44 till 60 fall i åldersgruppen 35-44 år och från 15 till 22 fall i åldersgruppen 55-64 år. I övriga åldersgrupper sågs inga förändringar.

Syfilis
Figur 2. Syfilisincidens per åldersgrupp och kön, 2000-2011.

Smittväg och smittland

Nitton av 35 kvinnor rapporterades smittade genom heterosexuell kontakt. För 15 kvinnor, som i de flesta fall smittats före immigration till Sverige, saknades angiven smittväg och ett spädbarn fött utomlands rapporterades som mor–barn smitta. En viss minskning av antal syfilisfall bland kvinnor har setts de senaste tre åren, och andelen syfilissmittade kvinnor har under samma period minskat från 25 procent år 2008 till 17 procent år 2011.

Av de 169 rapporterade fallen bland män uppgavs 21 (12 procent) vara smittade genom heterosexuell kontakt och 112 (66 procent) genom homosexuell kontakt mellan män. För fem av männen angavs blodsmitta eller annan smittväg medan. 33 av fallen saknade uppgift om smittväg, varav majoriteten var immigranter som smittats före ankomsten till Sverige. Andelen män som smittats genom heterosexuell kontakt hade halverats sedan 2009 (24 procent) och utgjorde 12 procent år 2011. Däremot hade antalet fall i denna grupp inte minskat utan har de senaste fyra åren legat på ungefär samma nivå.

För 86 av alla rapporterade fall (42 procent) angavs Sverige som smittland. 102 fall (49 procent) var smittade i utlandet medan uppgift om smittland saknades för 18 fall (9 procent). Hos många av de utlandssmittade personerna upptäcktes infektionen i samband med immigration till Sverige.

Bland kvinnorna var andelen som smittats utomlands 63 procent (22 fall). Av de utlandssmittade kvinnorna var den största andelen smittade i Östafrika (27 procent) och i Syd- och Östasien (27 procent). 23 procent av kvinnorna var smittade i Sverige och för 14 procent av kvinnorna saknades uppgift om smittland.

Av de 21 heterosexuellt smittade männen var 11 (52 procent) smittade i Sverige och 10 (48 procent) smittade utomlands. Av dem som smittats utomlands var 60 procent smittade i Afrika. Av 112 män som smittats genom sex med män var 63 (56 procent) smittade i Sverige. Utlandssmitta utgjorde 37 procent (41 fall) av syfilisfallen bland männen som smittats genom sex med män och av dessa var 68 procent smittade i Västeuropa (Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Norge, Danmark).

Geografisk spridning i Sverige

Liksom tidigare år rapporterades de flesta syfilisfallen från storstadsområdena: 41 procent från Stockholms län, 14 procent från Skåne och 12 procent från Västra Götaland. Särskilt den inhemska smittspridningen bland män som smittats genom sex med män är koncentrerad till dessa tre storstadsregioner.

Den högsta incidensen sågs i Kalmar län med 4,7 fall per 100 000 (totalt 11 fall), Stockholms län med incidens 4,1 (totalt 85 fall), Gävleborg med 3,6 (10 fall), och Norrbotten med 3,6 (8 fall). I två län rapporterades inga fall under år 2011 (se Figur 3). De geografiska skillnaderna i landet beror utöver lokal smittspridning på genomförda hälsoundersökningar bland immigranter.

Syfilis
Figur 3. Syfilisincidens per län, 2009-2011

Analys

Den ökning av syfilis som observerats under de senaste åren beror på ett ökat antal rapporterade fall i de tre storstadsregionerna bland män som smittas genom sex med män. Liksom i övriga Västeuropa är hivpositiva män överrepresenterade i denna grupp. För heterosexuellt smittade män och kvinnor sker smitta oftast utomlands i länder där STI- och hiv-förekomst är hög (till exempel Afrika och Asien).

Syfilis drabbar framför allt grupper som har en ökad risk att exponeras för hiv, särskilt män som har sex med män. Dubbelinfektion med hiv och annan STI förekommer också. Syfilis har hög smittsamhet i början av sjukdomsförloppet. Vid ett utbrott kan därför syfilis spridas snabbt inom ett sexuellt nätverk. Snabb diagnos efter smittotillfället är därför betydelsefull liksom effektiv smittspårning som dock kan försvåras vid anonyma sexuella kontakter.