Under 2001 rapporterades 440 patienter med nyupptäckt tbc det vill säga 5,0 nya fall per 100 000 invånare. Detta är en minskning med 4% jämfört med 2000, då incidensen var 5,2 per 100 000 invånare.

Tbc-diagnosen var odlingsverifierad hos 366 patienter (83%). Mycobacterium bovis identifierades hos fem patienter och M. tuberculosis hos 361 personer. Positiv direktmikroskopi från sputumprov har rapporterats hos 101 patienter (23%).

Resistens mot ett eller flera av de vanliga läkemedlen mot tbc (isoniazid, rifampicin, etambutol, pyrazinamid eller streptomycin) rapporterades hos 37 patienter (10,1% av patienter med odlingsverifierad M. tuberculosis), varibland 4 (1.1%) med allvarlig form av resistens det vill säga mot både isoniazid och rifampicin så kallad "multiresistens".

Uppgift om symtomgivande organ saknas för 102 patienter, lungtuberkulos rapporteras hos 213 och enbart extrapulmonell tuberkulos hos 107 patienter.

Uppgifter om nationellt ursprung/födelseland saknas för 106 patienter, 70 är födda i Sverige och 248 är födda utrikes.

Åldersfördelning visade år 2001 lägre antal fall i alla åldersgrupper utom bland individer över 64 års ålder, där totalt 161 tbc fall rapporterades jämfört med 135 år 2000. Bland barn och ungdomar under 18 år rapporterades år 2001 25 fall. jämfört med 36 fall år 2000.

Totalt 28 patienter (6%) uppges ha avlidit, varav tuberkulos angavs som direkt dödsorsak för minst 13 patienter.

Drygt en fjärdedel av tuberkulospatienterna (28%) har rapporterats från storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö), en nedgång jämfört med 1999 och 2000, då 35% av tuberkulospatienterna återfanns i de tre storstäderna.

Uppgifter om diagnoskriterier är inte fullständiga för alla patienter, varför ovanstående siffror kan komma att ändras efter genomförd kvalitetskontroll.