I den svenskfödda befolkningen under 50 år var tbc ovanlig, med en incidens understigande ett nytt fall per 100 00 invånare och år. Cirka 2/3 av alla nya fall bland svenskar rapporterades i åldersgruppen över 65 år. Bland utrikes födda inträffade flest fall i den unga vuxna befolkningen 18–44 år, med incidenstal mellan 40 och 60 per 100 000 invånare och år.

Nedgången under år 2002 observerades främst bland äldre män. Den totala andelen män uppgick till 47 % år 2002, jämfört med 48 % år 2001 och 50 % år 2000. Åldersfördelningen visade år 2002 fler fall i åldersgrupp 45–64 år jämfört med 2001, men lägre antal i de äldsta åldersgrupperna. Andelen tbc-patienter över 70 års ålder uppgick till 21 % år 2002, jämfört med 32 % år 2001. Bland barn och ungdomar under 18 år rapporterades 26 fall år 2002 (6 %) jämfört med 23 år 2001 (5 %). De flesta gällde barn i invandrarfamiljer. Endast ett fåtal barn var av svenskt ursprung – tre fall under 2002 och ett fall år 2001.

Uppgift om födelseland (nationellt ursprung) saknades för totalt 91 tbc-patienter år 2002, 58 var födda i Sverige och 269 födda utrikes. År 2001 uppgick andelen utrikes födda tbc-patienter till 67 %.

En ökande andel av tbc-patienterna rapporterades från storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 39 % år 2002, jämfört med 29 % år 2001 och 35 % år 2000. Här var också en högre andel av tbc-patienterna av utländskt ursprung än i övriga delar av landet. Jämfört med år 2001 observerades under 2002 en tydlig ökning av tbc-fall i Stockholm (från 9,2 per 100 000 invånare till 14,5), medan nivån var oförändrad i Göteborg (7,7 per 100 000 invånare). I Malmö stad var tbc-incidensen under 2002 något lägre (6,2 per 100 000 invånare) än under 2001 (7,7 per 100 000 invånare).

Utbrott

Genom molekylärepidemiologisk typning har totalt 70 patienter visat sig vara smittade av en stam av INH-resistent M. tuberculosis med identiskt genetiskt mönster. Sjukdomsfallen inträffade under perioden 1996-2002. Åtta av dessa insjuknade under år 2002. Totalt 58 patienter hör hemma i Stockholmsområdet och 12 rapporteras från andra delar av landet.

De flesta patienterna var födda utrikes, majoriteten från Afrikas horn, men de har insjuknat efter flera års vistelse i Sverige. Det finns hållpunkter för att smittspridningen i de flesta fall ägt rum i Sverige och att de flesta patienterna i detta kluster tillhör en gemensam smittkedja. Utredningen leds från smittskyddsenheten i Stockholm.

Trender

Sverige hör till de länder i världen som har lägst förekomst av tuberkulos. Under de senaste sju åren har det årliga antalet nya fall understigit 500. Relaterat till befolkningens storlek har tuberkulosincidensen i hela befolkningen sjunkit från 5,6 per 100 000 invånare under 1996 till 4,7 under år 2002 och i den svenskfödda befolkningen från 2,5 per 100 000 invånare under 1996 till 1,8 under 2001. I den utrikes födda befolkningen rapporterades under samma period cirka 300 nya fall per år, motsvarande i genomsnitt cirka 30 nya fall per 100 000 utrikes födda.

Bland invandrare från vissa länder t.ex. i Afrika har incidensen varit cirka 10-20 gånger högre. Somalia är sedan 7 år tillbaka det vanligast ursprungslandet bland utrikes födda tbc-patienter i Sverige. Tbc-incidensen per 100 000 invånare från Somalia beräknades år 2001 till 512.

Mer detaljerad statistik samt uppgifter om behandlingsresultat redovisas i en separat skrift Tuberkulos i Sverige som publiceras i samarbete mellan Hjärt-Lungfonden och Folkhälsomyndigheten. Uppgifter om läkemedelsresistens rapporteras i SwedRes 2002.