Under 2003 diagnostiserades och rapporterades totalt 410 nya fall av tuberkulos (tbc), vilket motsvarar 4,6 nya fall per 100 000 invånare det vill säga en oförändrad nivå jämfört med år 2002.

I den svenskfödda befolkningen minskade antalet nya fall från 116 (1,5 per 100 000) till 105 (1.3 per 100 000). I den utrikes födda befolkningen observerades en marginell ökning från 296 (28,8 per 100 000) under 2002 till 305 (29,0 per 100 000) under 2003. Ökningen gällde speciellt utrikes födda män. Andelen utrikes födda tbc patienter ökade från 72% under 2002 till 74% under 2003. Incidenserna per 100 000 män:kvinnor var 1,6:1,1 (kvot 1,5) bland i Sverige födda tbc patienter och 27,9:29,9 (kvot 0,9) bland utrikes födda tbc patienter.

Åldersfördelning

Bland 105 i Sverige födda tuberkulospatienter var medianåldern 77 år och totalt 63% var över 64 års ålder. Av 305 utrikes födda tuberkulospatienter var medianåldern 33 år och totalt 75% var under 45 års ålder. Åldersfördelningen var i stort sett densamma som år 2002 med en liten minskning bland i Sverige födda över 64 års ålder och en liten ökning bland utrikes födda över 64 års ålder.

Antalet barn under 18 år uppgick till 27 under 2003, oförändrat antal jämfört år 2002. En två-årig flicka var av svenskt ursprung, fem barn (i ålder 2 månader till 7 år) var födda i Sverige av utländska föräldrar och ytterligare 20 barn och ungdomar var födda utomlands, de flesta med ursprung från Afrika eller Asien. Tuberkulös meningit rapporterades hos två barn, 8 månader respektive 17 år gamla. Båda tillfrisknade efter behandling.

Symtomgivande organ

Lungtuberkulos med eller utan symtom från andra organ rapporterades hos 63% av alla patienter, 68% av i Sverige födda respektive 61% av utrikes födda patienter. Lymfkörteltbc var den vanligaste extrapulmonella manifestationen och rapporterades hos 13% av svenskar respektive 29% av utrikes födda. Allvarlig disseminerad tuberkulos (miliär tbc och/eller meningit) utvecklades hos totalt 20 patienter, varav nio med meningit eller annan CNS- lesion.

Bakteriologiska fynd

Tuberkulosdiagnosen bekräftades med odling hos 350 patienter (85%).

Artbestämning visade Mycobacterium tuberculosis hos 345, Mycobacterium bovis hos fem patienter (tre äldre svenskar och två utrikes födda ungdomar) och Mycobacterium africanum hos en patient. Hos totalt 118 patienter (29%) kunde syrafasta stavar påvisas vid mikroskopisk undersökning av upphostningsprov.

Resistens mot ett eller flera av de fem vanliga läkemedlen mot tuberkulos (isoniazid, rifampicin, etambutol, pyrazinamid respektive streptomycin) rapporterades hos 12% (41 av totalt 344 patienter med odlingsverfieriad Mycobacterium tuberculosis, hos vilka resistensundersökning utförts- bland svenskar 5% (4/86), bland utrikes födda 14% (37/258). Resistens mot isoniazid var vanligast 7%, följt av streptomycin 6%, rifampicin 3% , pyrazinamid 3% och etambutol 2%. Multiresistens dvs resistens mot både isoniazid och rifampicin rapporterades hos åtta patienter (2%). Den totala andelen patienter med resistent tuberkulos var något lägre under 2003 än under 2001 (12,4%) och 2002 (13,6%). Däremot observerades en fördubbling av andelen patienter med multiresistent tbc under 2003.

Tidigare tuberkulosanamnes rapporterades hos totalt 41 patienter (10%), varav 10 hade haft tuberkulos före 1950. Av 25 patienter som hade haft tuberkulos efter 1949, hade 17 behandlats i Sverige (7 patienter) eller utomlands (11 patienter) under den senaste 10 års perioden.

Geografisk fördelning

Tbc incidensen per 100 000 invånare varierade i olika landsting mellan 1,8 (Halland) och 7,0 (Stockholms läns landsting och Blekinge). Jämfört med 2002 ökade incidensen i 8 landsting, medan nivån var lägre eller oförändrad i 13.

Anmärkning

Statistiken i denna rapport baseras på antalet rapporterade fall av aktiv tuberkulos relaterat till år för diagnos/behandlingsstart eller om den uppgiften saknas år för provtagning för mykobakterieodling. Latent infektion ingår inte statistiken. Den geografiska fördelningen relateras till patienternas hemortslän. Siffrorna i denna rapport kan därför avvika från de uppgifter som lämnas via Sminet.