Under 2004 rapporterades en ökning med 13 % av antalet patienter med nyupptäckt tbc jämfört med 2003 och 2002. Totalt rapporterades 465 nya fall, vilket motsvarar 5,2 nya fall per 100 000 invånare. Av dessa patienter var 24 % födda i Sverige och 64 % födda utrikes. För övriga personer saknas uppgift om nationellt ursprung.

Jämfört med 2003 var ökningen tydligast bland män i åldern 18-64 år och bland utrikes födda personer från Afrika (främst Somalia). Ökningen observerades i 14 av 21 landsting, medan 7 landsting rapporterade en något lägre eller oförändrad nivå jämfört med 2003. Ökningen gällde både odlingsverifierade och icke odlingsverifierade fall. Ökningen omfattade även antalet och andelen patienter med resistenta stammar av Mycobacterium tuberculosis.

Tuberkulosdiagnosen bekräftades genom odling hos 375 patienter (80 %), varav M. tuberculosis hos 370, M. bovis hos fyra patienter och M. africanum hos en patient. Hög smittsamhet, det vill säga positiv sputummikroskopi, konstaterades hos 120 patienter (26%).

Resistens mot ett eller flera av de vanliga tuberkulosläkemed-len (isoniazid, rifampicin, etambutol, pyrazinamid eller strep-tomycin) rapporterades hos 57 patienter (15 % av 371 patienter med odlingsverifierad M. tuberculosis eller M. africanum). Resistens mot isoniazid var vanligast (9 %), följt av streptomy-cin (5 %), pyrazinamid (3 %), rifampicin (2 %) och etambutol (0,8 %). Multiresistens (resistens mot minst båda medlen isoniazid och rifampicin) konstaterades hos fem patienter (1,3 %).

Vid genetisk typning med restriktionsfragmentlängdpoly-morfism (RFLP) identifierades 49 patienter i 32 olika kluster med genetiskt identiska stammar hos två eller flera patienter inom varje kluster. Patienterna i de olika klustren har insjuknat under 2004 eller under den senaste tioårsperioden. Under 2004 tillkom fem nya fall i det stora kluster av patienter med isoniazidresistent tuberkulos, som till och med 2004 omfattar totalt 77 patienter (de flesta i Stockholmsområdet) vilka insjuknat under perioden 1996 tom 2004.