Under de två senaste åren har antalet nya tuberkulosfall ökat med 40%, från 410 (2003) till 463 (2004) och vidare till 575 (2005). Jämfört med 2004 observerades ett ökat antal fall i 13 av 21 landsting. Ökningen gäller både odlingsverifierade och icke odlingsverifierade fall. Den observeras både bland män och kvinnor och bland svenskfödda och utrikes födda personer. Den är tydligast bland förskolebarn och i åldersgrupperna 25-44 år.

Antalet fall av lungtuberkulos med positiv sputum-mikroskopi har också ökat. Bland extrapulmonella former observeras en påtaglig ökning av antalet fall av tuberkulös pleurit (rapporterat som första diagnos eller som andra diagnos tillsammans med lungtbc). År 2004 rapporterades totalt 26 fall av pleurit och under 2005 preliminärt 52 fall.

Antalet tuberkulospatienter med ursprung från Afrika ökade från 134 (2003) till 170 (2004) och 176 (2005). Under 2005 rapporterades dessutom en ökning av tuberkulospatienter från olika länder i Asien, från 103 (2004) till 149 (2005).

Resistens mot isoniazid rapporterades under 2005 hos totalt 43 patienter (9.6% av 450 odlingsverifierade fall), varav fyra med multiresistens mot isoniazid och rifampicin.

Nitton av 43 patienter med isoniazidresistent tuberkulos visade sig infekterade av en genetiskt identisk stam av Mycobacterium tuberculosis (SMI nr 49). Denna bakteriestam har, under perioden 1996 till och med 2005, påvisats hos totalt 98 tuberkulospatienter, de flesta i Stockholms området. Ytterligare minst ett tjugotal fall av icke odlingsverifierad, aktiv tuberkulos hos barn har kunnat relateras till ett indexfall med stam nr 49.

Utvecklingen i Sverige under de två senaste åren visar på att aktuell smittspridning förekommer. Exempel finns där fördröjd diagnos lett till allvarlig sjukdomsutveckling med bl.a. meningit. Fördröjd diagnos har även i några fall medfört sekundär smittspridning från vuxna till barn på daghem och sekundär smittspridning har även konstaterats i skolmiljö.

Tuberkulos i Sverige (länsfördelning 2003-2005) (Excel-dokument, 40 kB)

Tuberkulos i Sverige, i hela befolkningen 1969 till 2005, relaterat till ursprung 1984 till 2005

Tuberkulos

Tuberkulos i Sverige, inrikes och utrikes födda

Tuberkulos