Under 2006 rapporterades 498 nya fall av tuberkulos, tbc, i Sverige vilket är en nedgång jämfört med 2005 (-13 %). 2006 års nivå ligger dock fortfarande högre än under femårsperioden från år 2000 till och med 2004. Jämfört med 2005 var nedgången tydligast bland i Sverige födda förskolebarn (från 26 till 4) samt bland utrikes födda män i ålder 18–64 år (från 189 till 139). Andelen tbc-patienter födda i Sverige uppgick till 28 % under 2006 (139/498). Bland utrikes födda tbc-patienter kom över hälften från Afrika eller Asien.

Den genomsnittliga incidensen beräknades till 1,8/100 000 i den svenskfödda befolkningen, 2,1/100 000 bland män och 1,4/100 000 bland kvinnor. I den utrikes födda befolkningen beräknades incidensen till 32/100 000, ingen skillnad mellan män och kvinnor. Medianåldern var 71 år bland i Sverige födda patienter (variation från 6 månader till 95 år) respektive 32 år bland utrikes födda (variation från 9 månader till 86 år). I åldersgruppen 0–17 år rapporterades 39 barn/ungdomar, varav 29 var födda utrikes medan 10 var födda i Sverige, alla av utomeuropeiska föräldrar.

Majoriteten av tbc-patienterna hörde hemma i storstadslandstingen. Under 2006 rapporterades en tredjedel av nya tbc-fall från Stockholms läns landsting.

Diagnosen var odlingsverifierad hos 80 % av patienterna (398/498). Positiv sputumodling rapporterades hos 174 patienter varav 109 med positiv sputummikroskopi. Lungtuberkulos uppgavs hos 63 % av patienterna. Allvarliga former av tbc- (miliär och/eller meningeal tbc) rapporterades hos 28 personer i ålder från 18 till 90 år (medianålder 45 år). Totalt 22 personer (4 %) i ålder från 43 till 95 år avled inom två månader från diagnos.

Resistens mot minst ett av de läkemedel som ingår i standardbehandlingen (isoniazid, rifampicin, ethambutol och pyrazinamid), konstaterades hos 11 % (43/396), en något lägre nivå än under 2004 (12 %) och 2005 (12 %). Multiresistens, det vill säga resistens mot både isoniazid och rifampicin, identifierades hos tre patienter, alla utrikes födda, varav en man återinsjuknat efter tidigare behandling under 2001. Antalet och andelen patienter med isoniazidresistent tbc har legat på en högre nivå under perioden 1999 tom 2006 jämfört med perioden 1991 till och med 1998.

Molekylärepidemiologisk typning med RFLP och klusteranalys utfördes av isolat från 329 av 398 patienter med odlingsverifierad tbc under 2006 (83 %). Totalt 113 patienter (34 %) återfanns i 69 kluster omfattande 2 eller flera individer. 12 kluster omfattade personer från 2 eller flera landsting. 8 respektive 9 nytillkomna fall vardera identifierades i de 2 största klustren det vill säga kluster 49 omfattande totalt 104 patienter under perioden 1996 till och med 2006 samt kluster 71 omfattande totalt 23 patienter 1996–2006.

Under 2006 har sent ställd diagnos hos personal eller patienter med smittsam tbc medfört omfattande smittspårningsutredningar bland annat på fritidshem, i skola, på vårdavdelningar, förlossningsavdelningar och olika institutioner.

Figur 1. Tuberkulos i Sverige 1989–2006, antal patienter relaterat till födelseland

Tuberkulos

Figur 2. Tuberkulos i Sverige 2005–2006, antal patienter relaterat till ålder och födelseland

Tuberkulos

Figur 3. M. tuberculosis resistent mot isoniazid, totalt antal patienter (vänster y-axel) respektive procent av alla odlingsverifierade fall (höger y-axel)

Tuberkulos

Figur 5. Resistance rates among Swedish isolates during 2000-2006

Tuberkulos

Figur 6. No of culture confirmed M. tuberculosis or M. africanum in Sweden year 2000 to 2006

Tuberkulos