Trender

Under 2007 rapporterades totalt 497 nya fall av tuberkulos, tbc, i Sverige, ett i princip helt oförändrat antal jämfört med 2006. Medan andelen tbc-patienter i den svenskfödda befolkningen minskade från 28 % 2006 till 22 % 2007, ökade andelen utrikesfödda. Bland svenskfödda barn och ungdomar i åldersgruppen under 25 år dominerade andra generationens invandrare, det vill säga födda i Sverige av utrikesfödda föräldrar. Andelen tbc-fall hos utrikesfödda från Somalia ökade från 19 % under 2005 och 2006 till 24 % 2007. Den tydligaste förändringen under 2007 var dock ökningen av antalet personer med resistent tbc. Andelen patienter med resistens mot isoniazid ökade från i genomsnitt 9,5 % under perioden 1999–2006 till 12,7 % under 2007. Andelen patienter med multiresistens ökade under samma period från 1,3 till 4,2 %.

Ålder, kön och smittväg

Bland i Sverige födda tbc-patienter fördubblades antalet barn och ungdomar i ålder 0–17 år från 10 under 2006 till 21 under 2007. År 2007 var fyra av 21 barn och ungdomar av svenskt ursprung, medan de övriga 16 var födda i Sverige av utländska föräldrar. Bland utrikesfödda tbc-patienter observerades under 2007 fler fall bland kvinnor i åldersgruppen 25–64 år jämfört med 2006. Relaterat till födelseland ökade antalet patienter med ursprung från Afrika.

Medianåldern var 61 år bland i Sverigefödda tbc-patienter (variation från nyfött barn till 94 år) och 34 år bland utrikesfödda (variation från ett år till 90 år).
Beräknad incidens per 100 000 invånare visade inga stora förändringar under 2007 jämfört med 2006. Under 2007 beräknades antalet fall per 100 000 invånare till 5,5 i hela befolkningen, till 1,4 i den svenskfödda befolkningen (män 1,6 och kvinnor 1,2) och 32,8 i den utrikesfödda befolkningen (män 32,6 och kvinnor 33,1).

Den åldersspecifika incidensen per 100 000 varierade bland i Sverige födda från 0,6 i ålder 25–44 år till 7,1 i den äldsta åldersgruppen över 80 år; bland utrikesfödda från 17,4 i ålder 45–64 år till 47,7 i ålder 25–44 år; bland utrikesfödda män var incidensen per 100 000 högst i ålder 18–24 år (51,1) och bland utrikesfödda kvinnor i ålder 25–44 år (48,8).

Geografisk spridning

Andelen utrikesfödda patienter uppgick till 78 %: 39 % från Afrika (24 % från Somalia), 25 % från Asien, 8 % från utomnordiskt europeiskt land (flest från forna Jugoslavien) och 4% från nordiskt land utom Sverige.

En tredjedel av alla patienter var hemmahörande i Stockholms län, 17 % i Västra Götaland och 9 % i Skåne. Övriga 199 patienter var fördelade i 18 olika landsting. Den genomsnittliga incidensen per 100 000 invånare varierade i olika landsting från 1,6 i Jämtland till 8,9 i Stockholms läns landsting och 9,1 i Södermanland.

Diagnostik, resistens

Andelen patienter med odlingsverifierad diagnos minskade från 80 % under 2006 till 73 % under 2007. Positiv sputumodling rapporterades från 180 patienter, varav 83 med positiv sputummikroskopi. Hos 63 % av patienterna var tuberkulos lokaliserad till lungorna. Allvarliga former av disseminerad tbc rapporterades hos 22 patienter, varav 6 fall av tbc i CNS.

22 patienter avled inom 2 månader från diagnos, medianålder 75 år (variation från 26 till 91 år). Diagnosen ställdes först vid obduktion hos 7 av dessa. Den direkta dödsorsaken var tbc hos minst 8 patienter, annan orsak hos en patient. För övriga 10 saknas uppgift om direkt dödsorsak.

Resistens mot minst ett av de läkemedel som ingår i standardbehandlingen (isoniazid, rifampicin, ethambutol och pyrazinamid) konstaterades under 2007 hos 13,4 % (49/365) en ökning jämfört med 10,9 % under 2006. Resistens mot isoniazid konstaterades hos totalt 46 patienter (12,6 %). Antalet patienter med resistens mot både isoniazid och rifampicin (multiresistens) uppgick till 15 (4,1 %), det vill säga en tredubbling jämfört med genomsnittssiffran för perioden 1991–2006. Hos en av dessa patienter konstaterades under året att stammen utvecklat ytterligare resistens och blivit XDR-TB (”extensively drug-resistant Tuberculosis”). Nio av patienterna med multiresistent tbc kom från Afrika, 4 från Asien (varav 3 från Centralasien) och en från Östeuropa.

Relaterat till nationellt ursprung beräknades andelen patienter med resistens mot isoniazid till 5 % bland Sverigefödda tbc-patienter, 21 % bland patienter från Somalia och 12 % bland övriga utlandsfödda patienter. Motsvarande siffror för multiresistens var 1,3 %, 7 % respektive 4 %. Hälften av tbc-patienter från Somalia med någon form av resistens hade kommit till Sverige under 2007.