Ändrade rutiner kring datahantering

Från och med 2009 års tuberkulosstatistik grundar sig antal fall på statistikdatum. Tidigare har statistiken grundat sig på datum för behandlingsstart. Detta gör att ett fåtal rapporterade tuberkulosfall som inkluderats i 2008 års statistik även är inkluderade i 2009 års statistik. Vidare inkluderas från och med år 2009 rapporterade fall som diagnosticerats i annat land, fall som tidigare exkluderats från redovisning i statistiken. Detta kan möjligen förklara en liten del av det ökade antalet fall som rapporterats under 2009, men inte hela ökningen.

Antal rapporterade fall ökade med 16 procent

643 fall av tuberkulos rapporterades under 2009 vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 2008. 10 av dessa fall hade diagnosticerats före ankomst till Sverige, fall som tidigare år inte har inkluderats i statistiken. Strax över 80 procent av fallen var utlandsfödda, en grupp som har stått för en majoritet av de rapporterade tbc-fallen varje år sedan 1992 (figur 1).

Tuberkulos

Flest fall rapporterades från Stockholms läns landsting (239 fall), Västra Götalandsregionen (82 fall) och Region Skåne (56 fall) (figur 2).

Tuberkulos

Svenskfödda

117 fall rapporterades bland svenskfödda varav 52 var kvinnor och 65 var män. Medianåldern för kvinnor var 66 år (med en variation mellan 0-98 år) och för män 65 år (med en variation mellan 0-100 år). Bland svenskfödda drabbas framförallt äldre åldersgrupper jämfört med utlandsfödda (figur 3).

Tuberkulos

Utlandsfödda

526 fall rapporterades bland utlandsfödda. Medianåldern för kvinnor var 33 år (med en variation mellan 2-87 år) och medianåldern för män var 31 år (med en variation mellan 4-89 år). 57 procent var födda i Afrika, framförallt Somalia och Eritrea. 22 procent kom från Asien, 10 procent från Europa, 9 procent från Mellanöstern och 2 procent från Syd-/Centralamerika.

Sjukdomslokalisation

Av alla de 643 rapporterade fallen hade 365 lungengagemang varav 137 var direktpositiva i sputum-mikroskopi och klassades som högsmittsamma (figur 4). Av de extrapulmonella manifestationerna var engagemang av lymfkörtlar det vanligaste med 170 fall. Totalt var 82 procent av alla fall bekräftade med positiv odling.

Tuberkulos

Multiresistent tuberkulos (MDR-TB)

Under 2009 rapporterades 13 fall av MDR-TB att jämföra med 14 under 2008. De är alla födda utomlands och de flesta har nyligen anlänt till Sverige. Bara en av dem har bott i Sverige mer än 5 år. Åldern varierar från 11 till 43 år och 4 av dem har tidigare behandlats för tbc. Totalt 7 av 13 hade lungengagemang och var mer eller mindre smittsamma.

Ingen ökning av tuberkulos hos barn

Vi ser ingen ökning av fall bland barn motsvarande den generella ökningen av totala antalet fall, vilket man kan tolka som att den inhemska smittspridningen är någorlunda under kontroll. Sammanlagt rapporterades 16 fall bland barn i åldrarna 0-9 år under 2009, att jämföra med 17 fall under 2008. Av dessa är 6 födda i Sverige varav 5 har utlandsfödda föräldrar och har smittats av utlandsfödda släktingar. Även barnet med helsvensk bakgrund smittades av en släkting och upptäcktes vid en miljöundersökning.

Typning

Ungefär 85 procent av alla odlingsverifierade fall i Sverige typas med RFLP för att se om de tillhör något kluster (2 eller fler fall med samma RFLP mönster). Av 449 undersökta stammar under 2009 tillhörde cirka 37 procent ett kluster. Storleken på klustren varierar mycket och i många fall är det ursprungsland som är den minsta gemensamma nämnaren. Det förekommer också att tydliga epidemiologiska sammanband ej kan verifieras med RFLP, det vill säga att en del personer är smittade av någon annan än den man trott var index.

Kommentar

Antalet fall av tuberkulos i Sverige har ökat nästan varje år sedan 2003, men trots detta hör Sverige ändå till de länder i världen som har lägst förekomst av tbc (6 fall per 100 000 invånare och år). Ökningen sedan 2003 utgörs av utlandsfödda personer och är helt avhängig migrationsflödet från länder med hög incidens av tbc. Detta understryker vikten av att nyanlända personer, särskilt personer som anländer från länder där tuberkulos är vanligt förekommande, erbjuds och kommer till hälsoundersökning ganska snart efter ankomst till Sverige. Även om man inte är sjuk vid ankomst till Sverige är screening för latent tbc värdefull, dels för eventuell profylaktisk behandling men också för att informera om symtom på aktiv tbc så att man snabbt vänder sig till läkare vid behov.

Bland svenskfödda är det framförallt äldre som utvecklar aktiv tbc efter att ha blivit smittade i barndomen, men också personer vars föräldrar kommer från länder med hög förekomst av tbc är en riskpopulation. I Skåne har man upptäckt ett kluster av fall bland hemlösa som också inkluderar fall i Köpenhamn. Under hösten har det genomförts en stor miljöundersökning i denna grupp och förhoppningsvis är det nu under kontroll. Tbc bland svenskfödda en så ovanlig sjukdom att det finns stor risk att diagnosen glöms bort. Vid hosta som varar mer än 3 veckor och allmänna sjukdomssymtom så som feber och viktnedgång är det viktigt att komma ihåg tbc som differentialdiagnos, även i den svenskfödda populationen.

/Jerker Jonsson, överläkare, epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Folkhälsomyndigheten

Frida Hansdotter, epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Folkhälsomyndigheten