Under 2011 rapporterades 595 fall av tuberkulos vilket är en minskning med 13 procent jämfört med 2010. De allra flesta av fallen, 89 procent, var personer födda i annat land än Sverige, en grupp som har stått för en majoritet av de rapporterade tuberkulosfallen i Sverige sedan 1992.

Sex av dessa fall hade diagnostiserats redan före ankomst till Sverige, men de inkluderas i statistiken från och med 2009.

Tuberkulos
Figur 1: Antal rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 1989-2011, totalt och uppdelat på ursprung

Tuberkulos bland personer födda i Sverige är så ovanligt att det finns stor risk att man inte överväger diagnosen. Vid hosta som varar mer än tre veckor och allmänna sjukdomssymtom som feber och viktnedgång är det viktigt att komma ihåg tuberkulos som differentialdiagnos, även i den svenskfödda befolkningen. Bland svenskfödda är det framför allt personer vars nära anhöriga kommer från länder med hög förekomst av tuberkulos som insjuknar. Gruppen äldre svenskar med tuberkulos som reaktiverat en smitta från sin barndom minskar stadigt.

Viktigt att erbjuda hälsoundersökning

Antalet fall av tuberkulos i Sverige har ökat sedan 2003, men trots detta hör Sverige fortfarande till ett av de länder i världen som har lägst incidens av sjukdomen. För 2011 var den 6,3 fall per 100 000 invånare och år jämfört med 7,3 under 2010. Antalet fall beror nästan helt på migrationsflödet från länder med många fall av tuberkulos.

Detta understryker vikten av att nyanlända personer erbjuds hälsoundersökning tidigt efter ankomst till Sverige. Även i avsaknad av kliniska symtom på tuberkulos är screening för latent tuberkulos vid ankomsten till Sverige värdefull, dels för att ta ställning till eventuell profylaktisk behandling, dels för att ge information om symtom på aktiv tuberkulos så att man snabbt vänder sig till läkare vid behov.

Ålder, kön och ursprung

Bland svenskfödda personer rapporterades 64 fall varav 24 kvinnor och 40 män. Medianåldern för kvinnor var 48 år (spännvidd 2–91 år) och för män 54 år (spännvidd 0–92 år). Bland de svenskfödda barnen upptäcktes alla vara sjuka i samband med smittspårning runt ett smittsamt fall. Fall bland svenskfödda i yngre åldrar förekommer främst bland personer som har minst en utlandsfödd förälder och därför tillhör en riskgrupp för tuberkulos.

Bland utlandsfödda rapporterades 531 fall vilket utgör 89 procent av alla fall. Majoriteten av dessa var födda i Afrika med Somalia som helt dominerande ursprungsland följt av Eritrea. I dessa länder är tuberkulos fortfarande vanligt och den uppskattade incidensen är där högre än 300 fall per 100 000 invånare och år. Fördelningen av fall per ursprung presenteras i figur 2.

Tuberkulos
Figur 2: Rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 2011 (n=594) per ursprung.

Under 2011 har andelen personer med ursprung i Asien ökat jämfört med tidigare år. Många har kommit som gäststudenter ifrån Indien och Pakistan, en grupp som inte erbjuds hälsosamtal efter ankomst till Sverige. Även antalet fall från Mongoliet har ökat under 2011. Från Afghanistan har framförallt antalet ensamkommande barn med tuberkulos ökat.

Tuberkulos
Figur 3: Antal rapporterade tuberkulosfall 2011 per åldergrupp och ursprung.

År för ankomst till Sverige är känt för 471 av de utlandsfödda fallen. Nästan hälften (49 procent) kom till Sverige under 2009 eller senare och mer än 80 procent kom till Sverige efter 2004 (figur 4). De flesta har smittats i sitt hemland före ankomst till Sverige, men en del kan ha smittats på vägen hit och även efter att de kommit till Sverige. Av utlandsfödda fall rapporterades 34 av 531 vara smittade i Sverige varav 26 hade känd kontakt med ett annat tuberkulosfall i Sverige (tabell 1).

Tuberkulos
Figur 4: Rapporterade fall av tuberkulos 2011 bland utlandsfödda per ankomstår och ursprung (N=471).

Ålders-grupp

Svensk-födda troligen smittade i Sverige

(känd kontakt)

Svensk-födda troligen smittade utomlands

Svensk-födda smitto-tillfälle oklart

Utlandsfödda troligen smittade före ankomst till Sverige

Utlandsfödda troligen smittade i Sverige

(känd kontakt)

Utlandsfödda smitto-tillfälle oklart

0-9

4 (4)

1

1

12

3 (3)

0

10-19

3 (3)

3

0

53

7 (4)

1

20-29

4 (2)

2

1

161

11(10)

5

30-39

3 (1)

0

1

126

4 (3)

4

40-49

2 (1)

2

4

59

3 (2)

3

50-59

2 (2)

0

1

28

2 (1)

2

60+

23 (10)

1

6

41

4 (3)

2

Totalt

41 (23)

9

14

480

34 (26)

17

Tabell 1: Beskrivning av rapporterade tuberkulosfall 2011 med avseende på ålder, ursprung och troligt smittland. Med känd kontakt menas att det finns en känd koppling mellan fallet och ett annat tuberkulosfall som kan förklara smittan.

Tuberkulos hos barn

Antalet fall bland barn 0-9 år har minskat från 29 fall under 2010 till 21 fall under 2011. Av dessa är sex födda i Sverige men alla har föräldrar ifrån andra länder. Nästan alla fall bland barn som smittats i Sverige har diagnostiserats i samband med miljöundersökning kring sjuka familjemedlemmar eller bekanta. Bara ett barn under ett år diagnostiserades och hade smittats av sin farfar. En nioårig pojke med disseminerad tuberkulos och två tonåringar med meningit har rapporterats.

Geografisk fördelning

Flest fall rapporterades från Stockholms läns landsting (145 fall), Västra Götalandsregionen (112 fall) och Region Skåne (50 fall) (figur 5).

Tuberkulos
Figur 5: Antal rapporterade fall av tuberkulos 2009, 2010 och 2011 per landsting.

Antal fall rapporterade per landsting under ett år påverkas framför allt av hur många flyktingar som bosatt sig i respektive landsting de senaste åren. Belastningen på tuberkulos-mottagningarna kan därför variera kraftigt från ett år till ett annat. I Stockholm, Skåne och Dalarna har antalet fall under 2011 minskat jämfört med 2010 medan Västra Götaland, Östergötland och Örebro fortsatt har rapporterat ett ökat antal fall.

Sjukdomslokalisation, diagnostik och typning

Av alla fall var 475 (80 procent) bekräftade med positiv odling. Två tredjedelar hade lungengagemang och en femtedel (122/593) var direktpositiva i sputum-mikroskopi och klassades som smittsamma. Bland extrapulmonella manifestationer dominerar lymfkörteltuberkulos precis som tidigare (figur 6).

Tuberkulos
Figur 6: Rapporterade tuberkulosfall i Sverige 2011 per sjukdomslokal (n=593)

Målsättningen i Sverige är att typa alla odlingsverifierade fall och just nu typas cirka 85 procent av fallen. Detta görs för att vi ska kunna upptäcka kluster vilket kan indikera pågående inhemsk smittspridning. Många fall har dock blivit smittade av andra landsmän och det kan då vara svårt att avgöra om dessa smittats i Sverige eller före ankomst till Sverige.

Under 2011 tillhörde ungefär 40procent av de typade fallen något kluster (två eller fler fall med samma RFLP-mönster). Storleken på klustren varierar mycket. I flera fall kan man verifiera misstänkt koppling men det händer att okända samband upptäcks. Typning underlättar också upptäckt av eventuella misstag med kontamination av prover på laboratorier.

Multiresistent tuberkulos (MDR-TB)

Under 2011 rapporterades 17 fall av MDR-TB jämfört med 18 under 2010. De smittade var alla födda i andra länder än Sverige och tio av dem hade kommit till Sverige under de senaste tre åren. Elva hade lungtuberkulos varav fyra var direktpositiva i sputumprov varför de bedömdes vara mera smittsamma. Sex av fallen hade tidigare behandlats för tuberkulos och ett av fallen hade fått profylaktisk behandling i Sverige inför immunhämmande behandling.

/Jerker Jonsson, Folkhälsomyndigheten