Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 506 fall av tuberkulos (TB) i Sverige motsvarande en incidens av 4,9 fall per 100 000 invånare - en minskning med 5 procent jämfört med 2017. Jämförelsevis minskade incidensen med 27 procent mellan 2016 och 2017 (figur 1). Av dessa 506 fall hade 14 personer diagnostiserats i annat land och hade pågående behandling för TB när de kom till Sverige. Under åren 2015-2017, då många ensamkommande barn kom till Sverige, var fallen flest i åldersgruppen 15-19 år. Antalet fall 2018 var, liksom åren innan 2015, åter flest i åldersgrupperna 25-29 och 30-34 år. Bland personer födda i Sverige har antalet fall ökat från 52 till 69 fall mellan 2017 och 2018 (figur 2). Dessa fall är relativt jämnt fördelad över ålder och för personer mellan 10 och 50 år bedöms de flesta ha blivit smittade utomlands. Liksom tidigare år har de allra yngsta (under 10 år) däremot smittats i Sverige och då upptäckts i samband med smittspårning runt fall i deras familj. Även majoriteten av de äldre fallen bedöms vara smittade i Sverige och då i de flesta fall vara reaktivering av infektion från barndomen. Flest fall rapporterades från region Stockholms (140 fall), Västra Götalandsregionen (99 fall) och Region Skåne (55 fall). Den geografiska fördelningen av rapporterade fall under ett år påverkas främst av hur många nyanlända som bosätter sig i respektive landsting (figur 3).

Av fallen diagnostiserade i Sverige var 83 procent (n=408/492) odlingsverifierade och av dessa var 3 procent multiresistent TB (n=13), vilket ligger på samma nivå som tidigare. Ytterligare ett fall av multiresistent TB diagnostiserades utomlands och personen återvände med pågående behandling och odlingsverifierades inte i Sverige. Cirka 15 procent (n=78) av fallen under 2018 bedöms ha smittats i Sverige (2017 var det 14 procent) och de flesta rapporterades i gruppen 20-29 år födda utomlands. Av de odlingsverifierade fallen tillhörde 21 procent (n=85) något kluster och övriga var unika stammar i Sverige. Under 2017 var motsvarande andel 22 procent, d.v.s. ingen nämnvärd skillnad. Andelen fall som tillhör kluster har minskat från tidigare cirka 45 procent sedan helgenomsekvensering infördes som typningsmetod 2016, beroende på bättre upplösning än den gamla metoden MIRU-VNTR. Minskningen av rapporterade TB-fall sedan 2015 beror framförallt på färre asylsökande.

Figur 1. Incidens av TB i Sverige under åren 1940-2018

Figur 1. Incidens av TB i Sverige under åren 1940-2018

Figur 2. Antal TB-fall under 2018 per åldersgrupp och födelseland

Figur 2. Antal TB-fall under 2018 per åldersgrupp och födelseland

Figur 3. Antal fall i Sverige per region under åren 2016-2018

Figur 3. Antal fall i Sverige per region under åren 2016-2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om tuberkulos
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)