Sammanfattning och bedömning

Under 2019 så har antalet rapporterade fall av tuberkulos (TB) i Sverige minskat med 3 % jämfört med 2018. Majoriteten av de som har tuberkulos i Sverige är födda i något annat land och antalet fall bland svenskfödda är lågt med fortsatt sjunkande trend.

Nästan 100 % av de odlingsverifierade fallen har typats och med hjälp av de resultaten och smittspårningsuppgifter går det att bedöma hur många som smittats i Sverige respektive utomlands. Andelen smittade i Sverige för fall rapporterade under 2019 är 14 % (69 fall) jämfört med 16 % (78 fall) för 2018.

De flesta som insjuknar i tuberkulos har kommit till Sverige under de senaste fem åren. Risken att insjukna minskar med tiden från smittotillfället och de flesta har smittats innan ankomst till Sverige. Långt ifrån alla som har tuberkulos är smittsamma och hos de som är smittsamma försvinner smittsamheten snabbt när de får behandling. Den allra viktigaste åtgärden för att minska smittspridning är därför tidig diagnos och rätt behandling.

Screening för tuberkulos bör ingå i den hälsoundersökning som erbjuds asylsökande om de kommer från länder med en TB incidens på >100 fall/100 000 invånare och år.

2019

Under 2019 har det anmälts totalt 491 nya fall av tuberkulos (TB) i Sverige varav 12 fått diagnosen i annat land och hade pågående behandling när de kom till Sverige. Det är en fortsatt minskning jämfört med 2018 (506 fall) men inte lika uttalad som mellan 2016 och 2017 då minskningen var 27 %. (Figur 1 och 2).

Figur 1: Rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 1990–2019, per födelseland

Figur 1: Rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 1990–2019, per födelseland

Figur 2: Tuberkulos-incidens i Sverige 1940–2019

Figur 2: Tuberkulos-incidens i Sverige 1940–2019.

Tuberkulos bland utlandsfödda, viktigt att erbjuda hälsoundersökning

Antalet fall av TB i Sverige ökade från 2004 fram till 2015 men därefter har antalet åter minskat. Sverige är ett av de länder i världen som har lägst incidens av sjukdomen (Figur 2). För 2019 var den 4,8 fall per 100 000 invånare och år. Incidensen bland svenskfödda är <1 per 100 000 invånare och år. Antalet fall bestäms nästan helt av migrationsflödet från länder där TB fortfarande är vanligt och av fallen diagnostiserade under 2019 var 87 % födda i något annat land. De flesta insjuknar inom fem år efter ankomst till Sverige (Figur 3). Detta understryker vikten av att nyanlända personer erbjuds hälsoundersökning tidigt efter ankomst till Sverige. Även i avsaknad av kliniska symtom på TB är screening för latent TB vid ankomsten till Sverige värdefull. Man kan då ge förebyggande behandling till de som bedöms ha ökad risk att insjukna och/eller information om symtom på aktiv TB så att man snabbt vänder sig till hälso- och sjukvården vid behov.

Figur 3: Rapporterade fall av tuberkulos 2019 bland utlandsfödda per ankomstår till Sverige och födelseland (n=312 av 425, ankomstår saknas för övriga 113).

Figur 3: Rapporterade fall av tuberkulos 2019 bland utlandsfödda per ankomstår till Sverige och födelseland (n=312 av 425, ankomstår saknas för övriga 113).

I Sverige ses flest fall bland personer med ursprung från länderna på Afrikas horn och så har det sett ut under det senaste decenniet (Figur 4).

Figur 4: Rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 2019 (n=491) per ursprung

Figur 4: Rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 2019 (n=491) per ursprung.

Tuberkulos bland svenskfödda

TB bland personer födda i Sverige är numera så ovanligt att det finns stor risk att man inte överväger diagnosen. Vid hosta som varar mer än tre veckor och allmänna sjukdomssymtom som feber och viktnedgång är det viktigt att komma ihåg TB som differentialdiagnos, även i den svenskfödda befolkningen. Antal fall födda i Sverige var 66 under 2019 att jämföra med 69 under 2018. Det är på samma nivå men antalet lågt och trenden över tid är tydligt minskande bland svenskfödda, se Figur 1.

Figur 5: Rapporterade tuberkulosfall 2019 per åldersgrupp och ursprung

Figur 5: Rapporterade tuberkulosfall 2019 per åldersgrupp och ursprung.

Smittade i Sverige

Totalt bedöms 69 av samtliga fall under 2019 ha smittats i Sverige vilket är 14 % av det totala antalet fall under 2019 (Tabell 1). Bedömningarna grundar sig på uppgifter i anmälningarna sammanvägt med resultat från den molekylärepidemiologiska typningen av bakteriefynden. Av dem som bedömts ha blivit smittade i Sverige och smittkällan var känd, var det i de flesta fall någon i samma hushåll och fallen upptäcktes vid smittspårning. Störst antal smittade i Sverige återfinns bland personer över 60 år där flertalet bedömts vara smittade i sin ungdom när TB var betydligt vanligare i Sverige än idag. Det viktigaste för att fortsatt hålla inhemsk smitta på en låg nivå är effektiv smittspårning runt smittsamma fall och snabbt insatt behandling vid konstaterad sjukdom.

Tabell 1: Beskrivning av rapporterade tuberkulosfall 2019 med avseende på åldersgrupp, ursprung och troligt smittland
ÅldersgruppSvenskfödd, smittad i SverigeSvenskfödd, smittad utomlandsSvenskfödd, oklart var smittadUtlandsfödd, smittad i SverigeUtlandsfödd, smittad utomlandsUtlandsfödd, oklart var smittad
0-9 2 2 0 1 3 0
10-19 4 0 0 7 61 0
20-29 4 7 0 8 85 1
30-39 3 3 1 8 96 0
40-49 5 2 0 3 59 0
50-59 2 2 1 1 34 0
60+ 19 6 3 2 56 0
Totalt 39 22 5 30 394 1

Tuberkulos bland barn

Bland barn i åldersgruppen 0-9 år rapporterades 8 fall under 2019 jämfört med 16 fall under 2018. Av dessa är fyra födda i Sverige varav två har föräldrar från andra länder. Antalet fall i denna grupp (svenskfödda 0-9 år) har med få undantag under hela 2000-talet legat under 10 fall per år utan någon tydlig trend vare sig upp eller ner. Av de fyra barn som är födda i annat land upptäcktes två vid hälsoundersökning och två på grund av symtom. En av de sistnämnda hade tidigare behandlats för TB i ett annat land och bedömdes ha ett recidiv. I åldersgruppen 10-19 år var antalet fall 2019 i princip oförändrat jämfört med 2018. Det stora flertalet är utlandsfödda som bedömts vara smittade utomlands.

Geografisk fördelning

Flest fall rapporterades från Region Stockholm (128 fall), Västragötalandsregionen (84 fall) och Region Skåne (59 fall) (Figur 6). Störst ökning av fall 2019 sågs i Region Uppsala och Västernorrland. I de flesta andra regioner har antalet fall legat på samma nivå eller minskat något under de senaste åren. Den geografiska fördelningen av fall under ett år påverkas framför allt av hur många nyanlända som bor i respektive region. Antalet fall kan därför variera kraftigt från ett år till ett annat i samma geografiska område.

Figur 6: Antal rapporterade fall av tuberkulos per Region år 2017, 2018 och 2019

Figur 6: Antal rapporterade fall av tuberkulos per Region år 2017, 2018 och 2019.

Sjukdomslokalisation, diagnostik och typning

Av samtliga fall var 396 (81 %) bekräftade med positiv odling och 12 fall (2,4 %) hade fått diagnosen i annat land. Tjugonio fall (5,9 %) hade enbart positiv PCR och 12 fall (2,4 %) hade resultat från patologisk anatomisk diagnos (PAD) som enda provresultat till stöd för diagnosen. Resterande 42 fall hade inget positivt provresultat alls utan sattes på behandling på grund av klinisk misstanke. Av dessa 42 fall hade nio diagnosen misstänkt ögon-TB, något som aldrig kan verifieras med odling. Lungengagemang fanns hos 62 % av alla fall varav 20 % var direktpositiva i sputum-mikroskopi och bedömdes kunna vara mycket smittsamma. Av TB utanför lungorna var lymfkörtel-TB den vanligaste formen (intra- och extrathorakal) (Figur 7). TB utanför lungorna är aldrig smittsam.

Figur 7: Rapporterade tuberkulosfall i Sverige 2019 per sjukdomslokal (n=491)

Figur 7: Rapporterade tuberkulosfall i Sverige 2019 per sjukdomslokal (n=491)

Målsättningen i Sverige är att alla odlingsverifierade fall ska typas vilket under 2019 gjordes för mer än 99 %. Detta för att man ska kunna upptäcka kluster som kan bero på pågående inhemsk smittspridning. Typning underlättar också upptäckt av eventuella misstag med kontaminationer mellan prover på laboratorier vilket kan ge felaktigt positiva provsvar.

Ungefär 21 % av isolaten tillhör kluster, d.v.s. ser likadant ut som något tidigare isolat, vilket innebär att det kan finnas samband mellan fallen i klustret. I de flesta fall bekräftar resultaten redan känd kontakt mellan fall men det händer att tidigare okända kopplingar kan påvisas. Om man kommer fram till att smitta troligen skett i Sverige återkopplar respektive smittskyddsenhet till den mottagning som gjort smittspårningen i det första fallet för att ta reda på om det finns fler exponerade som inte blivit undersökta.

Multiresistent tuberkulos (MDR-TB)

Av multiresistent TB, så kallad MDR-TB, anmäldes under 2019 totalt sju fall jämfört med 14 fall under 2018. Inget av MDR-TB-fallen var av typen XDR-TB. Andelen MDR-TB-fall av alla odlingsverifierade fall hamnade på 1,8 % vilket är lägre tidigare, då nivån legat runt tre procent de senaste fem åren. Alla utom ett av MDR-TB-fallen är födda utomlands och två av fallen bedöms vara smittade i Sverige då koppling till tidigare fall verifierats med typning.

Ett av de sju fallen hade behandlats för aktiv TB tidigare i Sverige men då för en icke odlingsverifierad TB. En annan hade under sitt första år i Sverige fått behandling mot latent TB. Fyra av de sju fallen hade lungtuberkulos varav två av fallen var positiv i direktmikroskopi.