2006

Virala meningoencefaliter (Ej TBE)

Virala meningoencefaliter är anmälningspliktiga från den 1 juli 2004, men då det ännu inte finns stringenta falldefinitioner för sjukdomen är det svårt att veta vad som ska anmälas. Under 2006 anmäldes 292 fall, vilket var en fördubbling jämfört med föregående år. Ökningen av antalet fall berodde främst på enterovirusutbrott i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Laboratorieanmälningar inkom för 250 fall (85,6 % av alla anmälningar) och kliniska anmälningar för 91 fall (31 %). Hälften av de anmälda fallen var i åldersgruppen 25–39 år. Bland barn i åldersgruppen 0–4 år anmäldes 23 fall.

Enterovirus var den vanligaste infektionsorsaken (se tabell). Av 162 laboratorieanmälda enterovirusinfektioner fanns uppgifter om typning i 47 fall. Ändå har rapportering av typningsresultat förbättrats avsevärt jämfört med 2005 då bara ett fall med typat enterovirus rapporterades. Det finns skillnader mellan olika län i lämning av uppgifter om isolerat virus och virustyp. Isolerat virus angavs i 84 % av laboratorieanmälningar. De flesta typningssvar kom från Stockholm och Skåne.

Tabell. Isolerade virus och virustyper. Laboratorieanmälda virala meningoencefaliter 2006

Virus

Typ

Antal

Enterovirus

Totalt

162

Ej typade

115

Coxsackievirus

CV-A9

1

CV-A10

1

CV-A16

1

CV-B4

1

CV-B5

3

Echovirus

E-2

4

E-30

29

E-4

2

E-6

3

E-9

2

Herpes simplexvirus

Totalt

35

HSV1

10

HSV2

21

Ej typade

4

Humant herpesvirus

HHV6

1

Varicella zostervirus

10

Adenovirus

2

Virala meningoencefaliter (TBE)

Under 2006 anmäldes 163 TBE-fall. Antalet fall har ökat jämfört med året innan då 131 fall rapporterades. Hälften av fallen diagnostiserades på infektionskliniker, 24 fall på medicinkliniker, 15 på barnkliniker och 14 inom primärvården. Ett dödsfall till följd av TBE rapporterades under året. 6 fall av vaccinationsgenombrott hade förekommit.

Som under tidigare år dominerar män bland fallen, de står för 59 % av alla anmälda fall.

TBE 2006
Figur. Antal TBE-fall per åldersgrupp och kön

155 personer var smittade i Sverige, mer än hälften av dem hade smittats i Stockholms län. 5 personer smittades i Finland (4 av dem på Åland) och för 3 fall saknades uppgifter om smittland.

Tabell. Antal TBE-fall per län där smitta skedde, 2005–2006

Smittlän

2005

2006

Blekinge

-

1

Jönköping

2

1

Kalmar

2

-

Skåne

2

5

Stockholm

55

81

Södermanland

20

22

Uppsala

17

21

Västra Götaland

11

19

Värmland

-

1

Örebro

1

-

Östergötland

6

4

Uppgift saknas

13

3

Gå till toppen av sidan