Virala meningoencefaliter (Ej TBE)

Virala meningoencefaliter är anmälningspliktiga från den 1 juli 2004, men då det ännu inte finns stringenta falldefinitioner för sjukdomen är det svårt att veta vad som ska anmälas. Under 2006 anmäldes 292 fall, vilket var en fördubbling jämfört med föregående år. Ökningen av antalet fall berodde främst på enterovirusutbrott i Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Laboratorieanmälningar inkom för 250 fall (85,6 % av alla anmälningar) och kliniska anmälningar för 91 fall (31 %). Hälften av de anmälda fallen var i åldersgruppen 25–39 år. Bland barn i åldersgruppen 0–4 år anmäldes 23 fall.

Enterovirus var den vanligaste infektionsorsaken (se tabell). Av 162 laboratorieanmälda enterovirusinfektioner fanns uppgifter om typning i 47 fall. Ändå har rapportering av typningsresultat förbättrats avsevärt jämfört med 2005 då bara ett fall med typat enterovirus rapporterades. Det finns skillnader mellan olika län i lämning av uppgifter om isolerat virus och virustyp. Isolerat virus angavs i 84 % av laboratorieanmälningar. De flesta typningssvar kom från Stockholm och Skåne.

Tabell 1. Isolerade virus och virustyper. Laboratorieanmälda virala meningoencefaliter 2006
VirusTypAntal
Enterovirus Totalt 162
Ej typade 115
Coxsackievirus CV-A9 1
CV-A10 1
CV-A16 1
CV-B4 1
CV-B5 3
Echovirus E-2 4
E-30 29
E-4 2
E-6 3
E-9 2
Herpes simplexvirus Totalt 35
HSV1 10
HSV2 21
Ej typade 4
Humant herpesvirus HHV6 1
Varicella zostervirus 10
Adenovirus 2

Virala meningoencefaliter (TBE)

Under 2006 anmäldes 163 TBE-fall. Antalet fall har ökat jämfört med året innan då 131 fall rapporterades. Hälften av fallen diagnostiserades på infektionskliniker, 24 fall på medicinkliniker, 15 på barnkliniker och 14 inom primärvården. Ett dödsfall till följd av TBE rapporterades under året. 6 fall av vaccinationsgenombrott hade förekommit.

Som under tidigare år dominerar män bland fallen, de står för 59 % av alla anmälda fall.

Figur. Antal TBE-fall per åldersgrupp och kön.

TBE 2006

155 personer var smittade i Sverige, mer än hälften av dem hade smittats i Stockholms län. 5 personer smittades i Finland (4 av dem på Åland) och för 3 fall saknades uppgifter om smittland.

Tabell 2. Antal TBE-fall per län där smitta skedde, 2005–2006
Smittlän20052006
Blekinge - 1
Jönköping 2 1
Kalmar 2 -
Skåne 2 5
Stockholm 55 81
Södermanland 20 22
Uppsala 17 21
Västra Götaland 11 19
Värmland - 1
Örebro 1 -
Östergötland 6 4
Uppgift saknas 13 3