Under 2012 rapporterades 860 fall av virala meningoencefaliter, varav 288 var orsakade av TBE-virus och 572 av andra virus (Tabell).

248 rapporterade fall av enterovirusmeningoencefaliter under 2012 var cirka 30 % lägre än 2010-2011.

40 % av alla enterovirusfall var personer i åldrarna 30-39 år. Enterovirus var den vanligaste orsaken till virala meningoencefaliter bland barn under 10 år.

Rapporterade fall av viral meningoencefalit orsakade av herpes simplexvirus och varicella-zostervirus har ökat de senaste åren. Herpesvirusgruppen var med totalt 315 fall den vanligaste orsaken till viral meningoencefalit under 2012.

Typning av enterovirus

141 prover inkom 2012 till SMI för enterovirustypning under 2012. Av dessa var 76 från 284 patienter med säkerställd enterovirusorsakad menigoencefalit (31%). De fem vanligast förekommande enterovirustyperna var Enterovirus (E)-6, E-11, E-30, Coxackevirus(CV)-B4 och CV-B5. Jämfört med 2011 ökade andelen E-11 och CV-B4. I ett patientprov påvisades poliovaccinstammen Sabin 2. Patienten hade dock inte meningoencefalit.

Sammanfattande bedömning och slutsatser

Uppföljning av enterovirusorsakade meningoencefaliter är en viktig del av polioövervakningen, och det är därför bekymmersamt att SMI fick prover för typning från bara ca en tredjedel av meningoencefalitfallen. Socialstyrelsen har skickat ut påminnelse om denna föreskrift till berörda kliniker, men andelen prover som skickats in har inte ökat påtagligt och sannolikt behövs nya strategier för att få ett bättre genomslag av föreskriften. Eftersom meningoencefalit, orsakad av herpesvirusgruppen, inte är anmälningspliktig i sig, utan som ett led i polioövervakningen, görs ingen närmare epidemiologisk analys av orsaken till att de ökar. Sannolikt beror det främst på en ökad provtagning och förbättrad diagnostik. Över 300 fall av dessa, delvis mycket allvarliga sjukdomar, kan dock motivera att närmare analysera sjukdomsbördan och konsekvenserna, inte minst för Varicella-encefaliterna, eftersom de kan motverkas genom vaccination.

Tabell. Virala meningoencefaliter 2008-2012, fördelning efter påvisat virus
VirusTyp20082009201020112012
TBE-virus 224 210 174 284 288
Enterovirus 183 133 338 369 248
Herpes simplexvirusTotalt 90 107 100 137 133
HSV-1 29 21 19 28 32
HSV-2 61 59 66 98 88
HSV 27 15 11 98 13
Varicella-zostervirus 73 77 96 111 135
Humant herpersvirus typ 6 5 6 9 3 19
Epstein-Barrvirus 1 1 4 19 22
Cytomegalovirus 2 3 5 6
West Nile virus 1
Influensa B 1
Adenovirus 1 1
Japansk encefalit 1 1
JC virus 1 1
Toscana-virus 1
Uppgift saknas 5 9 5 9 7
Totalt 585 546 734 934 860