Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 1310 fall av virala meningoencefaliter motsvarande en incidens av 13 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med 33 procent jämfört med 2017 och den högsta incidensen hittills sedan diagnosen blev anmälningspliktig. Av de rapporterade fallen var 385 orsakade av TBE och 925 av andra virus. Enterovirus var med 474 rapporterade fall den vanligaste orsaken (tabell). Som tidigare år var incidensen av enterovirus-meningoencefaliter högst bland barn under 1 år (21 fall per 100 000) följt av åldersgruppen 30-39 år (4,5 fall per 100 000). Majoriteten av fall orsakade av HSV-2 (72 procent) inträffade bland personer i åldrarna 20-49 år. Bland fall i åldersgrupper 60 år och äldre var VZV den vanligaste orsaken till sjukdomen.

Under perioden augusti – december 2018 anmäldes 6 fall av infektion med West Nile virus, samtliga smittade utomlands: i Serbien, Ungern och Nordafrika. Under tidigare år har högst ett fall av infektion med West Nile virus rapporterats per år. Situationen under 2018 återspeglar den stora ökningen av antal fall som samtidigt rapporterats från länder i södra och sydöstra Europa där myggburen smittspridning förekommer. Typning av enterovirus utfördes på 297 prover från patienter med enterovirusorsakad meningoencefalit. Den vanligaste typen var Echovirus E-30 (33 procent) följt av Coxsackievirus CV-B5 (11 procent), E-9 (5 procent), CV-A9 (4 procent) och E-6 (4 procent).

Tabell. Rapporterade virala meningoencefaliter under åren 2014-2018 fördelat efter påvisat virus.
VirusTyp20142015201620172018
TBE 178 268 238 391 385
Enterovirus 355 241 186 211 474
Herpes simplexvirus (HSV)Totalt 158 157 157 138 167
HSV-1 35 44 24 37 40
HSV-2 116 85 95 90 107
HSV 7 28 38 11 20
Varicella-zostervirus (VZV) 140 142 172 172 195
Humant herpesvirus typ 6 (HHV-6) 22 14 22 17 24
Epstein-Barrvirus (EBV) 32 36 39 9 9
Cytomegalovirus (CMV) 4 4 4 6 4
West Nile virus 6
Adenovirus 1
Coronavirus 1
Japansk encefalit 1 1 1
JC virus 1 3 3 12
Toscana-virus 1 1
Parotitvirus
Parechovirus 3 4 42 12 25
Uppgift saknas 11 11 9 25 8
Totalt 904 880 873 986 1310

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
West Nile virus - preliminär sammanställning för säsongen 2018 från ECDC
West Nile virus - Folkhälsomyndighetens tidigare rapportering under 2018 (Diagnostikaktuellt)