Indikatorer efter folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden

Statistiken redovisas efter folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden och presenteras i de flesta fall på ett flertal av följande regionala nivåer: riket, län och kommun. I några få fall redovisas statiken på enbart riksnivå. Så långt det är möjligt är statistiken uppdelad på kön och åldersklasser.

Observera att statistiken presenteras på olika sätt: oftast som antal eller som andel i procent, men ibland som antal per 1 000, 10 000 eller 100 000. Se respektive tabell. Källorna är till exempel SCB, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet, Arbetsförmedlingen, Skolverket.

Målgrupper och syften

Indikatorer efter folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden riktar sig till folkhälsoplanerare, beslutsfattare och förtroendevalda med flera i landets kommuner och regioner. Syftet med sammanställningen är att underlätta planering och uppföljning av folkhälsoinsatser på den kommunala och regionala nivån samt att sätta fokus på folkhälsopolitikens elva målområden.

Exempel på användningsområde, lokala välfärdsbokslut

Indikatorer efter folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden kan användas som statistikstöd när kommunerna gör lokala välfärdsbokslut som är ett verktyg för att styra och följa upp kommunal verksamhet. Välfärdsbokslut beskriver medborgarnas välfärd och hälsa och utgör en återkommande analys av förändringar, trender och hotbilder av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i kommunen.

Bakgrundsfakta

Förutom statistik kopplad till folkhälsopolitikens tidigare 11 målområden presenteras ett antal bakgrundsindikatorer:

  • folkmängd
  • medellivslängd
  • invånare efter födelseland
  • familjer med barn under 18 år
  • in- och utflyttning
  • skattesats
  • kommunalekonomisk utjämning

Relaterade länkar

Definitioner, kommentarer och källor innehåller information om variabler i Folkhälsodata (PDF, 444 kB)

Kontakt

Epost till Folkhälsodata
Folkhälsodata – databas och faktablad med statistik.