Resultat från undersökningen utgör viktiga underlag för regeringens prioriteringar och beslut på ANDT-området. Länsrapportens undersökning är också ett viktigt instrument för kunskapsstyrning, och kan fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på den regionala och lokala nivån.

Undersökningen baseras på åtta delenkäter och är en totalundersökning av alla länsstyrelser och kommuner samt stadsdelarna i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Resultatredovisning

Här finns rapporter som utgår från länsrapportens resultat. Nu tillgängliggör vi data i Indikatorlabbet som är ett verktyg för ANDT-uppföljning. Dessutom finns länsvisa sammanställningar av kommunala uppgifter samt uppgifter från övriga enkäter samlade i pdf:er under rubriken Resultat.