Revidering av frågeunderlaget

Inför insamlingen av uppgifter för verksamhetsåret 2011 gjorde Statens folkhälsoinstitut en omfattande revidering av frågorna med anledning av den nationella strategin för ANDT-politiken, en ny alkohollag samt förändringar i tobakslagen. Samtliga frågor i länsrapportens undersökning sågs då över och de flesta frågor förändrades på något sätt. Till detta arbete knöts en referensgrupp bestående av främst ANDT-samordnare och tillsynshandläggare från ett antal länsstyrelser och kommuner.

Folkhälsomyndigheten ser årligen över frågorna i undersökningens delenkäter och reviderar vid behov frågeunderlaget. Detta arbete sker i dialog med länsstyrelser och i samverkan med SKL. Under strategiperioden 2011–2015 görs bara mindre förändringar av frågorna för att möjliggöra uppföljning och jämförelser över tid.

Frågeområden

I undersökningen svarar respondenterna på frågor om de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och det ANDT-förebyggande arbetet, samt på frågor om insatser och aktiviteter inom ramen för det arbetet. Följande punkter beskriver översiktligt de olika frågeområdena:

  • Resurser för arbetet
  • Råd och stöd från länsstyrelsen till kommunerna och hur det uppfattas i kommunerna
  • Det regionala och kommunala tillsynsarbetet respektive ANDT-förebyggande arbetet
  • Samverkan och nätverk
  • Utvecklingsmedel till länsstyrelserna för förstärkt tillsyn
  • Antalet detaljhandelsställen för tobaksvaror och folköl
  • Policyarbete inom ANDT-området
  • Användningen av vissa insatser och åtgärder samt utarbetade metoder i det ANDT-förebyggande arbetet

Genomförande

Folkhälsomyndigheten skickar länsstyrelsens webbenkäter via e-post till respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna får även länkar till webbenkäterna för kommuner i sitt län som de i sin tur distribuerar vidare till kommunerna. Distributionen till storstadskommunernas stadsdelar sker genom att vi skickar stadsdelarnas länkar till webbenkäterna via e-post till kontaktpersoner i respektive storstadskommun.

Om vi inte får svar inom utsatt tid går minst tre påminnelser ut till länsstyrelserna och via dem till kommunerna. Motsvarande påminnelser görs till storstadskommunernas kontaktpersoner för stadsdelarnas enkät. När undersökningen är stängd, kvalitetssäkras data genom att vi kontrollerar att svaren är rimliga och om det finns motsägande svar. Vissa uppgifter kan efter kontroll med respondent justeras. Vi ber också om komplettering av svar för frågor som inte är besvarade men som uppfattas som särskilt centrala för undersökningen.

Enkäter 2017

Kommun - detaljhandel och servering folköl (PDF, 53 kB)

Kommun - tillståndsprövning och servering av alkohol (PDF, 60 kB)

Kommun - ANDT (PDF, 84 kB)

Kommun - detaljhandel tobak (PDF, 69 kB)

Kommun - rökfria miljöer (PDF, 48 kB)

Länsstyrelse - alkohol (PDF, 69 kB)

Länsstyrelse - ANDT (PDF, 80 kB)

Länsstyrelse - tobak (PDF, 80 kB)

Stadsdel - ANDT (PDF, 82 kB)

Storstadskommun - ANDT (PDF, 80 kB)

Enkäter 2016

Kommun - detaljhandel och servering folköl (PDF, 294 kB)

Kommun - tillståndsprövning och servering av alkohol (PDF, 365 kB)

Kommun - ANDT (PDF, 343 kB)

Kommun - detaljhandel tobak (PDF, 316 kB)

Kommun - rökfria miljöer (PDF, 269 kB)

Länsstyrelse - alkohol (PDF, 184 kB)

Länsstyrelse - ANDT (PDF, 315 kB)

Länsstyrelse - tobak (PDF, 247 kB)

Stadsdel - ANDT (PDF, 322 kB)

Storstadskommun - ANDT (PDF, 373 kB)

Enkäter 2015

Kommun 1 Alkohol (PDF, 355 kB)

Kommun 2 Tobak (PDF, 317 kB)

Kommun 3 ANDT (PDF, 244 kB)

Länsstyrelsen 1 Alkohol (PDF, 142 kB)

Länsstyrelsen 2 Tobak (PDF, 203 kB)

Länsstyrelsen 3 ANDT (PDF, 301 kB)

Stadsdelar 2 övriga ANDT (PDF, 211 kB)

Storstadskommun 3 ANDT 2 (PDF, 250 kB)

Enkäter 2014

Kommun 1 Alkohol (PDF, 481 kB)

Kommun 2 Tobak (PDF, 418 kB)

Kommun 3 ANDT (PDF, 272 kB)

Länsstyrelsen 1 Alkohol (PDF, 120 kB)

Länsstyrelsen 2 Tobak (PDF, 133 kB)

Länsstyrelsen 3 ANDT (PDF, 284 kB)

Stadsdelar 2 övriga ANDT (PDF, 209 kB)

Storstadskommun 3 ANDT 2 (PDF, 283 kB)

Enkäter 2013

Kommun 1 Alkohol (PDF, 66 kB)

Kommun 2 Tobak (PDF, 68 kB)

Kommun 3 ANDT (PDF, 38 kB)

Länsstyrelsen 1 Alkohol (PDF, 45 kB)

Länsstyrelsen 2 Tobak (PDF, 47 kB)

Länsstyrelsen 3 ANDT (PDF, 48 kB)

Stadsdelar 2 övriga ANDT (PDF, 34 kB)

Storstadskommun 3 ANDT 2 (PDF, 38 kB)

Enkäter 2012

Kommun 1 Alkohol (PDF, 63 kB)

Kommun 2 Tobak (PDF, 61 kB)

Kommun 3 ANDT (PDF, 39 kB)

Länsstyrelsen 1 Alkohol (PDF, 33 kB)

Länsstyrelsen 2 Tobak (PDF, 32 kB)

Länsstyrelsen 3 ANDT (PDF, 40 kB)

Stadsdelar 2 övriga ANDT (PDF, 33 kB)

Storstadskommun 3 ANDT 2 (PDF, 39 kB)

Enkäter 2011

Kommun 1 Alkohol (PDF, 62 kB)

Kommun 2 Tobak (PDF, 65 kB)

Kommun 3 ANDT (PDF, 38 kB)

Länsstyrelsen 1 Alkohol (PDF, 48 kB)

Länsstyrelsen 2 Tobak (PDF, 49 kB)

Länsstyrelsen 3 ANDT (PDF, 26 kB)

Stadsdelar 2 övriga ANDT (PDF, 34 kB)

Storstadskommun 3 ANDT 2 (PDF, 39 kB)